Jesteś tutaj: Strona główna

Kontakt do urzędu pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY

 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30 (wejście C)

 

TEL.: 22 770-20-20

 FAX.: 22 770-20-21

E-MAIL: sekretariat@puppruszkow.pl

 

NIP: 534-11-09-982

 Regon: 010054301

PKD: 8413Z

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ogólna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21; e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
  e-mail: iod@puppruszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących
  na administratorze oraz prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na administratora na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające)
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, jednak prawo to przysługuje nie wcześniej niż wynika
  to z obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nie będą użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/y
  do ich podania, nie podanie danych uniemożliwi rejestrację oraz załatwienie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21; e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
  e-mail: iod@puppruszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych celów określonych w przepisach krajowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia o ochronie danych osobowych na podstawie zgody do innych celów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, jednak prawo
  to przysługuje nie wcześniej niż wynika to z obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów (jak w pkt. 5 informacji).
 8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nie będą użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/y
  do ich podania, nie podanie danych uniemożliwi rejestrację oraz załatwienie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla cudzoziemców

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21; e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
  e-mail: iod@puppruszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem w celach wynikających ze złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 4. Kategorie danych osobowych określono w art. 90c ust. 8 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Źródło pochodzenia danych – wnioskodawca ubiegający się o zatrudnienie cudzoziemca, o którym mowa
  w pkt. 3 informacji o przetwarzaniu danych osobowych dla cudzoziemców.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 9. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nie będą użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracodawców, kontrahentów i osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków,
  ul. Drzymały 30, tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21; e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
  e-mail: iod@puppruszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, zamówienia
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług
  i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej oraz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9 i 9a ustawy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, jednak prawo
  to przysługuje nie wcześniej niż wynika to z obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów (jak w pkt. 5 informacji).
 8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nie będą użyte do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/y
  do ich podania, nie podanie danych uniemożliwi załatwienie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Pruszkowie.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków KFS

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21; e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
  e-mail: iod@puppruszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem i dotyczących wspierania pracodawców i pracowników biorących udział w kształceniu ustawicznym finansowanym
  ze środków Krajowego Funduszu Społecznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Kategorie danych osobowych określono w art. 4 ust 5b pkt. 1-11, 15, 16, 18 i pkt. 20 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Źródło pochodzenia danych – pracodawca ubiegający się o przyznanie środków na udział w kształceniu ustawicznym finansowanym ze środków. KFS, o którym mowa w pkt. 3 informacji o przetwarzaniu danych osobowych poręczycieli.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 9. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nie będą użyte do automatycznego podejmowania decyzji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla poręczycieli

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21; e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
  e-mail: iod@puppruszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem i dotyczą zastosowania poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych uprawnionym środków refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Kategorie danych osobowych określono w art. 4 ust 5b pkt. 1,3 i 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Źródło pochodzenia danych – wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków, o którym mowa
  w pkt. 3 informacji o przetwarzaniu danych osobowych poręczycieli.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 9. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz nie będą użyte do automatycznego podejmowania decyzji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Liczba wyświetleń: 37978
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:31:57)
Zredagował(a): Katarzyna Gwiazda (2019-06-03 08:18:11)