Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2010 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2010 rok.

I Liczba i stopa bezrobocia
 
Rok 2010 był kolejnym rokiem, który przyniósł niekorzystne zmiany na pruszkowskim rynku pracy. Pogłębiający się kryzys gospodarki sprawił, iż nastąpiło załamanie zapoczątkowanej w roku 2004r. tendencji spadkowej liczby osób bezrobotnych.
 
 
Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia w powiecie pruszkowskim na koniec grudnia 2010r. wynosiła 6,6% natomiast dla województwa mazowieckiego i kraju odpowiednio 9,4% i 12,3% .
Dla porównania, w tym samym okresie roku 2009 stopa bezrobocia dla powiatu pruszkowskiego wyniosła 6,3%, dla województwa mazowieckiego 9,0% oraz dla kraju 12,1%.
 
Stopa bezrobocia (%) rejestrowanego na terenie powiatu pruszkowskiego
od stycznia do grudnia 2010r. na tle województwa i kraju
 
Wyszczególnienie
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Kraj
12,9
13,2
13,0
12,4
12,1
11,7
11,5
11,4
11,5
11,5
11,7
12,3
Województwo
mazowieckie
9,6
9,8
9,7
9,4
9,2
9,0
8,9
8,9
8,9
8,9
9,0
9,4
Powiat
pruszkowski
6,8
7,0
7,1
7,0
6,9
6,9
6,6
6,7
6,7
6,6
6,6
6,6
Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie w końcu grudnia 2010r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 4 181 osób tj. o 257 osób więcej niż w analogicznym okresie roku 2009, w tym:
 
Ø4 125 osób bezrobotnych,
Ø56 osób poszukujących pracy.
 
Na koniec poszczególnych miesięcy 2010r. sytuacja osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim kształtowała się zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.
 
 
2008r.
2009r.
2010r.
Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo dla powiatu
Bezrobotni ogółem
Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo dla powiatu
Bezrobotni ogółem
Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo dla powiatu
Bezrobotni
Poszuku-jący
pracy
 
Razem
 
Ogółem
W tym z prawem do zasiłku
Styczeń
6,6%
3 630
4,4%
2 753
6,8%
4 258
982
62
4 320
Luty
6,4%
3 513
4,7%
2 930
7,0%
4 356
989
66
4 422
Marzec
6,1%
3 303
4,9%
3 065
7,1%
4 420
972
63
4 483
Kwiecień
5,6%
3 030
5,0%
3 145
7,0%
4 398
944
68
4 466
Maj
5,2%
2 826
5,1%
3 158
6,9%
4 335
921
69
4 404
Czerwiec
5,0%
2 703
5,3%
3 282
6,9%
4 325
944
73
4 398
Lipiec
5,0%
2 717
5,5%
3 418
6,6%
4 138
885
70
4 208
Sierpień
5,0%
2 674
5,6%
3 511
6,7%
4 182
876
68
4 250
Wrzesień
4,4%
2 555
5,8%
3 619
6,7%
4 201
859
63
4 264
Październik
4,4%
2 565
5,8%
3 643
6,6%
4 161
811
64
4 225
Listopad
4,4%
2 554
6,0%
3 752
6,6%
4 167
808
61
4 228
Grudzień
4,3%
2 528
6,2%
3 865
6,6%
4 125
786
56
4 181
 
Jak wynika z powyższej tabeli, od początku roku 2010, na terenie powiatu odnotowano nieznaczny, bo tylko o 0,2 punktu procentowego spadek bezrobocia. Dane z ostatnich dwóch lat świadczą jednak, o stopniowej stabilizacji sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 
W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, na koniec grudniu 2010r. kształtowała się następująco:
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
Zarejestrowani bezrobotni
Liczba mieszkańców
2008r.
2009r.
2010r.
Razem
 
W tym kobiety
Razem
W tym kobiety
Razem
W tym
kobiety
Brwinów
455
221
636
292
722 (+)
356
21,8 tys.
Michałowice
235
119
334
161
363 (+)
158
15,6 tys.
Nadarzyn
123
64
251
127
240 (-)
117
10,3 tys.
Piastów
356
171
556
262
579 (+)
269
22,4 tys.
Pruszków
1 087
562
1 656
786
1 815 (+)
885
54,8 tys.
Raszyn
272
144
432
203
406 (-)
213
20,0 tys.
RAZEM
2 528
1 281
3 865
1 831
4 125
1 998
144,9 tys.
(+) wzrost oraz (-) spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych
 
Obserwując dane zamieszczone w tabeli można ustalić, iż w roku 2010, mimo wzrostu ogólnej liczby osób bezrobotnych, na terenie gminy Nadarzyn oraz Raszyn odnotowano spadek wskaźnika liczby zarejestrowanych w Urzędzie. Natomiast procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w stosunku do liczby ogółu bezrobotnych jest porównywalny do lat ubiegłych. Nieznaczny, bo 1 punktowy wzrost, odnotowano na terenie miasta Pruszkowa oraz gminy Brwinów.
 
 
 
II Zmiany w poziomie bezrobocia
 
W 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie :
Øzarejestrował 6 253 bezrobotnych – o 78 osób mniej niż w roku poprzednim,
Øwyłączył z ewidencji 5 993 bezrobotnych – o 999 osób więcej niż w roku 2009.
Zestawienie danych liczbowych dotyczących napływu i odpływu z rejestru bezrobotnych wskazuje, iż od drugiego kwartału roku 2010 obserwowano znaczną nadwyżkę liczby osób wyrejestrowanych nad osobami włączonymi do ewidencji. Porównując te dane z rokiem 2009 gdzie występowała stała nadwyżka napływu liczy osób bezrobotnych, należy stwierdzić iż jest to pozytywne zjawisko.
W ogólnej wielkości napływu liczby bezrobotnych największy udział stanowiły osoby, które utraciły pracę – 73,2%. Liczną grupę, bo aż 27,7% stanowiły również osoby długotrwale bezrobotne*) oraz osoby do 25 roku życia – 24,3%. Spośród wszystkich zarejestrowanych, 63,8% napływu, to osoby które po raz kolejny zgłosiły się do Urzędu Pracy celem rejestracji oraz nabycia statusu osoby bezrobotnej.
 
Napływ i odpływ bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2010r.
Wyszczególnienie
2009r.
2010r.
 
Napływ
 
Odpływ
 
Napływ
 
Odpływ
Razem
Z tytułu podjęcia pracy
Niepotwierdzenia gotowości do pracy
Inne
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
578
460
517
477
494
501
551
484
618
608
577
466
353
283
382
397
481
377
415
391
510
584
468
353
683
519
559
480
481
463
501
476
572
540
530
449
290
421
495
502
544
473
688
432
553
580
524
491
132
156
222
209
229
166
203
186
255
221
231
204
125
159
191
179
182
188
385
185
226
218
162
234
33
106
82
114
133
119
100
61
72
141
131
53
Razem
6 331
4 994
6 253
5 993
2 414
2 434
1 145
 
 
*) bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
Główną przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych w roku 2010 było niepotwierdzenie gotowości podjęcia pracy (2 434 osoby ). W okresie od stycznia do grudnia 2010r. zgłosiło podjęcie pracy 2 414 osób, co stanowi 40,3 % ogółu odpływu, o 547 osób więcej niż w roku 2009.
Wzrost napływu osób bezrobotnych w ostatnim roku został znacznie spowolniony w stosunku do roku 2009. Bilans przypływ/odpływ dla roku 2009 zamknął się nadwyżką osób zarejestrowanych ( 6 331 osób ) nad wyrejestrowanymi ( 4 994 osoby ) dając wynik 1 337 osób. W roku 2010 różnica ta wyniosła już tylko 260 osób.
 
 
 
 
III Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 
3.1 Bezrobotni do 25 roku życia
W końcu grudnia 2010r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 512 osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, w tym 271 kobiet. Stanowili oni 12,4 % ogółu bezrobotnych. W roku 2009 liczba ta była mniejsza o 43 osoby. W stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych, odnotowano tylko 0,5 punktowy wzrost procentowy. W ciągu całego roku 2010 w tutejszym Urzędzie zarejestrowano 1 520 osób do 25 roku życia. Wyłączono z ewidencji 1 379 osób ( o 168 osób więcej niż w roku 2009), w tym 443 z powodu podjęcia zatrudnienia.
 
 
 
3.2 Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Bezrobotni powyżej 50 roku życia na dzień 31 grudnia 2010r. stanowili grupę 1 335 osób ( w tym 511 kobiet ) tj. 32,4% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Napływ do bezrobocia tej kategorii osób stanowił 19,1% napływu ogólnej liczby bezrobotnych i wyniósł 1 196 osób. Liczba osób wyłączonych z ewidencji wyniosła 1 088 osób, w tym w związku z podjęciem pracy zostało wyrejestrowanych 377 osób.
 
 
3.3 Długotrwale bezrobotni
Liczba osób długotrwale bezrobotnych tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, kształtowała się w końcu 2010 roku na poziomie 1 766 osób (w tym 830 kobiet), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 42,8% (w roku 2009 ten udział wynosił blisko 35%). W okresie od stycznia do grudnia 2009r. zarejestrowano 1 733 bezrobotnych z tej kategorii. Wyłączono z ewidencji 1 329 osób, z czego w wyniku działań Urzędu skierowanych do tej grupy bezrobotnych lub z własnej inicjatywy 451 osób podjęło pracę.
 
 
3.4 Niepełnosprawni
W końcu grudnia 2010r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawały 193 osoby niepełnosprawne, w tym 157 osób bezrobotnych i 36 osób poszukujących pracy, co oznacza że niepełnosprawni stanowili blisko 5% ogółu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata oraz charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia. Zdecydowana większość z nich posiadała wykształcenie podstawowe lub nieukończone podstawowe. W takim przypadku duża część tych osób nie była przygotowana do podjęcia zatrudnienia i sytuacja ta mogła potęgować trudności w poszukiwaniu pracy. Mogło to wynikać również ze struktury wiekowej osób niepełnosprawnych oraz faktu często utrudnionego startu życiowego tych osób, niekoniecznie z winy samych zainteresowanych. Zarejestrowane w tutejszym Urzędzie osoby niepełnosprawne to w przeważającej większości osoby z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że najliczniejszą grupę osób niepełnosprawnych stanowiły osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełna sprawnością psychiczną i fizyczną lub posiadająca ograniczenia w pełni ról społecznych dających się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
 
 
IV Struktura bezrobocia
 
4.1 Struktura bezrobocia wg wieku
Wiek
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2010r.
ogółem
w tym
kobiety
ogółem
w tym
kobiety
Brwinów
 
Michałowice
Nadarzyn
Piastów
Pruszków
Raszyn
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
469
1 085
743
934
492
142
254
594
395
435
153
- *)
512
1055
810
1001
567
180
271
601
416
497
213
- *)
95
156
146
173
118
34
42
94
65
80
58
24
41
54
49
66
26
4
52
169
103
144
85
26
232
481
357
441
225
79
50
101
90
97
55
13
RAZEM
3 865
1 831
4 125
1 998
722
363
240
579
1 815
406
*) zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotnym jest kobieta, która nie ukończyła 60 lat.
 
Analizując powyższe dane, zaobserwować można w poszczególnych grupach bezrobotnych, biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 2010 tak jak w roku poprzednim, w ogólnej liczbie osób bezrobotnych dominującymi grupami były (zarówno wśród mężczyzn jak kobiet) osoby w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata. Stanowiły one odpowiednio 25,6% oraz 24,3% ogółu bezrobotnych. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby młode do 25 roku życia w liczbie 512 bezrobotnych (12,4% ogółu).
 
4.2 Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia
Wykształcenie
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2010r.
ogółem
w tym
kobiety
ogółem
w tym
kobiety
Brwinów
 
Michałowice
Nadarzyn
Piastów
Pruszków
Raszyn
wyższe
polic, śr. zaw.
śr. ogólne
zasad. zaw.
gimnazjalne
589
893
484
861
1 038
358
441
304
301
427
660
850
515
919
1181
414
460
320
340
467
112
145
90
141
234
83
89
41
72
78
38
42
42
51
67
92
121
53
162
151
255
359
248
403
550
80
94
41
90
101
RAZEM
3 865
1 831
4 125
1 998
722
363
240
579
1 815
406
 
Przeważającą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych. stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym (podstawowym), które na dzień 31 grudnia 2010r. w liczbie 1 181 osób wyniosły 28,6% całej populacji bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2009, zaobserwowano wzrost liczby tych osób o 1,7 punktu procentowego. Kolejne grupy, pod względem liczebności stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz policealnym i średnim zawodowym. W grudniu 2010r. grupy te stanowiły odpowiednio 22,3% oraz 20,6%. Najmniejszy udział wśród osób pozostających bez pracy odnotowano w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, w końcu okresu sprawozdawczego była to liczba 515 bezrobotnych (12,5%).
 
4.3 Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
31.12.2009r.
31.12.2010r.
31.12.2010r.
ogółem
w tym
kobiety
ogółem
w tym
kobiety
Brwinów
 
Michałowice
Nadarzyn
Piastów
Pruszków
Raszyn
do 1
1-3
3-6
6-12
12-24
pow. 24
381
835
714
917
480
538
164
381
349
412
239
286
386
677
761
969
780
552
157
354
385
450
376
276
53
113
143
170
137
106
49
57
56
84
63
54
20
53
52
49
45
21
49
86
104
127
118
95
184
302
344
449
313
223
31
66
62
90
104
53
RAZEM
3 865
1 831
4 125
1 998
722
363
240
579
1 815
406
 
Badając strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, niezmiennie można było obserwować, iżdominującą grupę, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet stanowiły osoby pozostające bez pracy od 6 do 12miesięcy, które w roku 2010 objęły23,5%ogółu bezrobotnych.Najmniejszą populację, w liczbie 386 osób, stanowili bezrobotni pozostający bez pracy do jednego miesiąca. Ich udział procentowy wyniósł 9,4% ogółu.
 
 
V Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie ograniczenia zjawiska bezrobocia
 
5.1 Pośrednictwo pracy
Pośrednictwo pracy jest procesem, którego celem jest zarówno udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia jak również pracodawcom w pozyskaniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych. Jest to najskuteczniejszą formą pomocy dla osób poszukujących pracy. Dlatego też celem Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie jest osiąganie jak najlepszych wyników w tym zakresie.
 
Pośrednictwo pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy realizowane jest w dwojaki sposób:
 
Pośrednictwa otwartego – oferty pracy z danymi identyfikującymi pracodawcę podawane są do wiadomości publicznej dla wszystkich osób poszukujących pracy. Każda osoba zainteresowana ofertą może skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, który samodzielnie dokonuje wyboru pracowników.
 
Pośrednictwa zamkniętego – oferty pracy są dostępne u pośredników pracy, którzy przeprowadzają wstępne rozmowy kwalifikacyjne z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy – kandydatami do pracy. Wybrani przez nich kandydaci kierowani są do pracodawców (ze skierowaniami do pracy), którzy dokonują ostatecznej rekrutacji.
Pośrednictwo zamknięte realizowane jest w dwóch formach: w formie pośrednictwa indywidualnego – pośrednicy pracy kierują do pracodawców wskazaną przez nich liczbę bezrobotnych spełniających określone wymogi oraz w formie giełd pracy (spotkanie podczas którego pracodawca przedstawia warunki zatrudnienia i wymagania, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i decyduje o zatrudnieniu).
 
 
W 2010r. pośrednicy pracy przyjęli 1 279 ofert pracy, w ramach których pracodawcy zgłosili 1738 wolnych miejsc zatrudnienia. W tej liczbie znajdują się również oferty pracy subsydiowanej, tj. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz prace społecznie-użyteczne. W odniesieniu do 2009 r. liczba ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy spadła o 242 oferty.
Efektywność wykorzystania pozyskanych ofert pracy w 2010 r. wyniosła 25,03 %.
 
 
Poniższa tabela przedstawia jak na przestrzeni lat 2009-2010 realizowana
była usługa pośrednictwa pracy.
L.p
Wyszczególnienie
Półrocze 2009r.
Do końca 2009r.
Półrocze 2010r.
Do końca
2010r.
1.
 
Liczba nowych zakładów pozyskanych do współpracy.
43
77
63
112
2.
 
Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem.
901
1 739
934
1 738
 
2.1
 
w tym:
liczba niesubsydiowanych miejsc pracy
 
625
 
 
1 259
 
 
622
 
 
1 377
 
3.
 
liczba anulowanych miejsc pracy
33
64
30
57
4.
 
liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy
323
698
283
431
4.1
w tym:
w ramach niesubsydiowanych
miejsc pracy
124
314
138
221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2010 r. najczęściej oferty pracy dotyczyły następujących zawodów: sprzedawca, kucharz, pomoc kuchenna, sprzątaczka, szwaczka, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, przedstawiciel handlowy, telemarketer, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Analiza ofert pracy wskazuje, że większość ofert pracy było skierowanych dla osób posiadających kwalifikacje na poziomie wykształcenia podstawowego-gimnazjalnego i zawodowego. Najmniej natomiast adresowanych było do bezrobotnych mających wykształcenie wyższe.
 
Kolejną formą realizacji ofert pracy są giełdy pracy. Giełdytospotkania z pracodawcami organizowane na terenie Urzędu w Klubie pracy. Dają możliwość osobie bezrobotnej bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą, a pracodawcy możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
 
W 2010 r. odbyło się 7giełd pracy z udziałem pracodawców, którzy zgłosili 60 wolnych miejsc pracy. Pośrednicy pracy zorganizowali takie spotkania dla LIDL Polska Sklep Spożywczy Sp. z o.o. z Pruszkowa na stanowiska: pracownik sklepu, z-ca kierownika sklepu; Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota na stanowisko żołnierza zawodowego; Jeronimo Martins Dystrybucja s.a. BIEDRONKA z Pruszkowa na stanowiska kasjer-sprzedawca, z-ca kierownika sklepu; Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Otrębusach na stanowiska pracownika sklepu, magazynierów, pracowników gospodarczych; PENTAGRAMU z siedzibą w Olsztynie na stanowisko pracownika ochrony; EUREST POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowiska kucharz, kasjer-bufetowa, pomoc kuchni.
Ogółem udział w giełdach wzięły 134 osoby. Spośród uczestników tej formy realizacji ofert zatrudnionych zostało ogółem 46 osób. Spośród osób wezwanych na spotkanie nie zgłosiło się 12 osób.
Pośrednicy pracy współpracują z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy i poznania ich planów zatrudnienia. Tutejszy Urząd prowadzi współpracę ze znaczącymi firmami z terenu Powiatu Pruszkowskiego, takimi jak: Aksel PPHU IMPORT-EXPORT z Pruszkowa, Easy Pack z Domaniewa, Miejski Zakład Oczyszczania z Pruszkowa, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z Pruszkowa, Dawis Sp. z o.o. z Pruszkowa, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Universal Express Distribution Sp. z o.o. z Pruszkowa, SIR-BUD z Pruszkowa, STOMIL z Piastowa, GODLEX z Pruszkowa, Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Instytut Badawczy Leśnictwa z Sękocina Nowego, PW MAROMA COM Sp. z o.o. z Otrębus, Natura Hurtownia Zdrowej Żywności z Nadarzyna.
W 2010 r. pośrednicy pracy rozpoczęli współpracę z 112 nowymi pracodawcami, którym zaproponowano pomoc związaną z zatrudnieniem pracowników. Wśród nich można wymienić: OLINUS Sp. z o.o. z Reguł, M Kwadrat z Otrębus, Mega Service Recykling Sp. z o.o. z Raszyna, OMV Polska Sp. z o.o. z Pruszkowa, Zeppelin Polska Sp. z o.o. z Nadarzyna, PPHU DREWIMEX z Komorowa, PHU GRAWIT z Reguł, VALOR-SYSTEM z Komorowa, Wolf-Technika Grzewcza z Sokołowa.
W celu pozyskania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych pośrednicy pracy współpracują z pracodawcami i zakładami pracy chronionej działającymi na rzecz tych osób, m.in. z firmą ASMET Artykuły Metalowe z Reguł, MCR Mona Liza z Michałowic, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EMIR ZPCH z Włocławka, Pentagram Sp. z o.o. ZPCH z Olsztyna, Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA ZPCH z Warszawy, Amlux Sp. z o.o. z Warszawy, Higiena System Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Spośród ofert pracy zgłoszonych do tutejszego Urzędu w 2010 r. część dotyczyła wolnych miejsc pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia te dotyczyły głównie zawodów i stanowisk: pracownik serwisu sprzątającego, pracownik ochrony, pracownik produkcji, dozorca, pracownik biurowy, kasjer/ka, kasjer/ka-fakturzysta/ka, pracownik gospodarczy, handlowiec, pakowacz/ka, doradca handlowy.
W celu aktywizacji osób ze stopniem niepełnosprawności Urząd Pracy współpracuje z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych z Otrębus i ENVISTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zajmują się pośrednictwem pracy tylko dla osób niepełnosprawnych oraz pomocą dla nich w przystosowaniu się do obecnej sytuacji na rynku pracy.
Ponadto podtrzymywany jest kontakt z agencjami zatrudnienia i pracy tymaczasowej w zakresie realizacji ofert oraz pośredniczenia w naborze kandydatów do pracy (m.in. Adecco Poland Sp. z o.o. z Pruszkowa, Start People z Pruszkowa, Randstad Sp. z o.o. z Pruszkowa, Manpower Polska Sp. z o.o. z Warszawy, OCP Outsource Center Poland Sp. z o.o. z Pruszkowa).
Cały czas utrzymywana jest także regularna współpraca z mediami w zakresie publikowania ofert pracy dostępnych w tut. Urzędzie, w szczególności z „Głosem Pruszkowa”. Udostępnianie comiesięczne ofert pracy w formie ogłoszenia prasowego, wspomaga proces rekrutacji, szczególnie na stanowiska gdzie pracodawcy wymagają od kandydatów posiadania specyficznych kwalifikacji.
Ponadto informacje na temat ofert pracy oraz giełd pracy zamieszczane są na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia.
 
 
5.2 Poradnictwo zawodowe
Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej polegają na udzielaniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, zgodnego z predyspozycjami psychofizycznymi oraz zainteresowaniami zawodowymi. Realizowane są w szczególności poprzez udzielanie informacji o zawodach i rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolenia, udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia (w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych standaryzowanymi narzędziami testowymi). Poradnictwo zawodowe jest realizowane za pomocą takich narzędzi jak:
 
üindywidualna rozmowa doradcza,
ürozmowa wstępna,
üporadnictwo grupowe,
üindywidualna informacja zawodowa
ü grupowa informacja zawodowa.
 
Opracowywane są także Indywidualne Plany Działania mające na celu zindywidualizowanie pomocy kierowanej do osób bezrobotnych. Istnieje możliwość skierowania osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy lub przeciwwskazaniach zdrowotnych. Doradca zawodowy wspomaga także osoby bezrobotne w trakcie procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 
Indywidualne poradnictwo zawodowe polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy lub skierowaną przez pośrednika pracy. W 2010 roku z indywidualnym poradnictwem zawodowym zostało objętych ogółem 1661 osób. Należy jednak pamiętać, że porada indywidualna nie jest jednorazowym spotkaniem, a procesem na który składa się wiele spotkań i rozmów przeprowadzanych między doradcą a osobą korzystającą z usług. Według dostępnych danych, osoby bezrobotne i poszukujące pracy odwiedziły doradcę zawodowego w ramach porady indywidualnej 2 522 razy.
 
LP
PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE
 
1.
 
Rozmowy wstępne
Porady indywidualne
Razem
Kobiety
Razem
Kobiety
2.
Ogółem
400
180
1261
590
3.
Z tego:
Bezrobotni
390
177
1246
586
4.
Poszukujący pracy
4
1
5
1
5.
Inni
6
2
10
3
 
Z wyżej wymienionej tabeli wyszczególniono:
1)bezrobotni do 25 roku życia – 88 osób,
2)bezrobotni powyżej 50 roku życia – 489 osób,
3)bezrobotni zarejestrowani do 6 miesięcy – 397 osób,
4)bezrobotni zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy – 425 osób,
5)bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy – 814 osób,
6)bezrobotni zamieszkali na wsi – 515 osób,
7)niepełnosprawni – 42 osoby.
Osoby korzystające z poradnictwa indywidualnego według poziomu wykształcenia:
1)wyższe – 116 osób,
2)policealne i średnie zawodowe – 106 osób,
3)średnie ogólnokształcące – 69 osób,
4)zasadnicze zawodowe – 55 osób,
5)gimnazjalne i poniżej – 915 osób.
 
Wśród osób korzystających z usług doradcy zawodowego 13 zostało przebadanych standaryzowanymi testami określającymi predyspozycje i zainteresowania zawodowe (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych). Oprócz tego stosowano testy do samooceny, (nie wymagające licencji ani specjalnych uprawnień do ich stosowania) wydawane bezpośrednio osobom zainteresowanym lub przeprowadzanym w obecności doradcy zawodowego, który udzielał wsparcia przy interpretacji wyników.
Osoby korzystające z pomocy w postaci jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej również korzystały z poradnictwa. Była to pomoc przy ocenie szans przedsięwzięcia, pozyskiwania informacji na temat lokalnego rynku pracy oraz dostępu do raportów i analiz dotyczących przedsiębiorczości.
W 2010 roku objęto także pomocą doradcy zawodowego 22 osoby skierowane do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym (w porozumieniu z Ośrodkami Pomocy Społecznej).
 
Indywidualne informacje zawodowe udzielane osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy dotyczyły najczęściej informacji o zawodach i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Przekazywane były w formie ogólnodostępnych opracowań oraz ulotek opracowywanych przez pracowników Urzędu. Z tej formy pomocy skorzystało 81 osób, w tym 45 kobiet.
 
Organizowane były także porady oraz informacje w formie spotkań grupowych.
 
LP
PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE
 
1.
 
Porady
Informacje
Liczba grup
Ilość osób
Liczba grup
Ilość osób
2.
Ogółem
3
13
3
27
3.
Z tego:
Bezrobotni
x
13
x
26
4.
Poszukujący pracy
x
0
x
0
5.
Inni
x
0
x
1
 
Z wyżej wymienionej tabeli wyszczególniono:
1)bezrobotni do 25 roku życia – 3 osoby,
2)bezrobotni powyżej 50 roku życia – 11 osób,
3)bezrobotni zarejestrowani do 6 miesięcy – 10 osób,
4)bezrobotni zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy – 9 osób,
5)bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy – 20 osób,
6)Bezrobotni zamieszkali na wsi – 9 osób.
 
Formą pomocy doradczej wprowadzoną i realizowaną w 2010 roku jest Indywidualny Plan Działania, który jest opracowywany w celu doprowadzenia osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy. Jest on przygotowywany przy udziale osoby korzystającej z usług poradnictwa oraz zawiera w szczególności:
üdziałania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
üdziałania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy,
üplanowane terminy poszczególnych działań oraz termin zakończenia realizacji (najczęściej planowane działania opisują 12 miesięcy od momentu sporządzenia IPD).
Od stycznia 2010 roku przygotowano łącznie 899 Indywidualnych Planów Działania, z czego 442 dla kobiet, a 457 dla mężczyzn. 629 osób jest aktualnie w trakcie ich realizacji, 126 zakończyło uczestnictwo i podjęło pracę, a 144 osoby przerwały realizację Indywidualnego Planu Działania i zostało pozbawionych statusu osób bezrobotnych.
 
Do obowiązków doradcy zawodowego należy także kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne lub lekarskie, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy lub przeciwwskazaniach zdrowotnych.
W 2010 roku wydano 433 skierowania, z czego:
ü264 dla osób kierowanych do odbycia stażu,
ü25 na badania psychotechniczne określające zdolność do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
ü144 na specjalistyczne badania lekarskie w celu określenia ogólnej zdolności do podjęcia pracy lub przeciwwskazań zdrowotnych jakie zgłaszały osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
 
W ramach usług poradnictwa zawodowego wysłano także 41 wypełnionych wniosków o orzeczenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Stopnia Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim. 9 osób otrzymało decyzję przyznającą umiarkowany stopień niepełnosprawności, 5 osób – stopień lekki. Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania.
 
5.3 Klub Pracy
 
Klub Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie udziela pomocy w przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu oraz podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych oraz dostęp do informacji i elektronicznych baz danych w celu uzyskania zatrudnienia.
Celem działalności Klubu Pracy jestprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, nauka umiejętności poszukiwania zatrudnienia, pobudzenie aktywności i zwiększanie skuteczności osób bezrobotnych w samodzielnym poszukiwaniu pracy oraz zwiększenie możliwości kierowania własnym życiem. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy kierowana jest zwłaszcza do osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, nie osiągały pozytywnych efektów swoich działań w tym zakresie lub powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej nie wierzą w swoje możliwości.
 
W Klubie Pracy mieszczącym się w tutejszym Urzędzie, osoby bezrobotne i poszukujące pracy:
üuczą się technik aktywnego poszukiwania pracy
üpoznają swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe
ünabywają umiejętności komunikacyjne w celu prowadzenia rozmów z pracodawcą
üwzmacniają zachowania asertywne
üuczą się pisania życiorysu, podania o pracę, listu motywacyjnego
üpoznają techniki aktywnego poszukiwania pracy i zasady analizowania ofert pracy
üpoznają siebie, zdobywają wiarę we własne możliwości
üotrzymują wsparcie psychiczne
Spotkania w Klubie Pracy odbywają sięw sali wyposażonej w sprzęt multimedialny i materiały informacyjno-szkoleniowe,według określonego planu i harmonogramu zajęć, w grupach kilkunastoosobowych i indywidualnie.
Szkolenia w Klubie Pracy przeprowadzane są metodą warsztatową i mają na celu przekazanie całościowego zakresu materiału niezbędnego w aktywnym poszukiwaniu pracy według podręcznika z programem zajęć dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy „Klub Pracy”. Wykorzystane zostały także materiały własne. Jest to wiedza przekazana uczestnikom z zakresu podniesienia samooceny, autoprezentacji wobec pracodawców i aktywnego radzenia sobie na rynku pracy. Szkolenie takie trwa dwa tygodnie, z czego w pierwszym tygodniu przekazywana jest wiedza teoretyczna, kolejny tydzień przeznaczony jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w poszukiwaniu zatrudnienia.
Podczas zajęć aktywizacyjnych uczestnicy otrzymują wiadomości z zakresu kilku najbardziej przydatnych tematów według programu „Klub Pracy” oraz na podstawie własnych materiałów. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. Realizowany jest program „Klub Pracy” podczas kilku dni w wersji skróconej, czyli wybrane najważniejsze tematy przeprowadzone w następujących po sobie dniach w tej samej grupie osób. Odbywają się również zajęcia jednodniowe dla jednej grupy szkoleniowej w ciągu jednego dnia na określony temat. Grupy na dany temat dobierane są w zależności od potrzeb uczestników i stanowią wówczas uzupełnienie wiedzy bądź przygotowanie z wybranych tematów. Tematy najbardziej poszukiwane to: bilans umiejętności i mocnych stron zawodowych, pisanie życiorysu i listu motywacyjnego, rynek pracy, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna.
Z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu pomocy w poszukiwaniu pracy i samozatrudnienia mogą korzystać wszyscy, którzy szukają pracy. Jest to tzw. „Otwarty Klub Pracy” przeznaczony dla osób zainteresowanych indywidualnym korzystaniem w zależności od potrzeb związanych z aktywizacją zawodową. Osoby zainteresowane korzystają z dostępu do Internetu, udzielana jest pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, udzielane są porady wspomagające poszukiwanie pracy, dodające motywacji i odwagi. Wiele osób z usług Otwartego Klubu Pracy korzysta wielokrotnie, aż do osiągnięcia celu, czyli efektywnego znalezienia odpowiedniej pracy. Trzeba przyznać, iż osoby te dzięki własnemu zaangażowaniu w poszukiwanie pracy otrzymują zatrudnienie zdecydowanie częściej i to satysfakcjonujące.
Te poszczególne zadania Klubu Pracy pomagają w pokonaniu negatywnych skutków pozostawania bez pracy, poczucia wyizolowania, bezsilności i utraty wiary we własne możliwości.W tym czasie uczestnicy uczą się praktycznych sposobów szukania pracy. Przybliżane są zasady poruszania się po rynku pracy, promowane są aktywne wzorce zachowań, postaw i kształtowanie motywacji. Dużą rolę odgrywa tu wkład własny poszczególnych uczestników, którzy dzieląc się własnymi doświadczeniami pomagają sobie nawzajem w dążeniu do samodzielnego, efektywnego radzenia sobie na trudnym rynku pracy. Dzięki własnemu zaangażowaniu uczestnicy nabierają pewności siebie, co z kolei przedkłada się na zwiększenie szans na otrzymanie zatrudnienia.
W roku 2010 wzorem lat poprzednich w Klubie Pracy umożliwiano osobom bezrobotnym i poszukującym pracy na miarę ich potrzeb wsparcie w aktywnym radzeniu sobie na rynku pracy. Osoby na zajęcia i szkolenia do Klubu Pracy skierowane zostały przez doradców zawodowych i pośredników pracy. Niejednokrotnie osoby zainteresowane poszukujące pracy zgłaszały się samodzielnie. Natomiast z usług Otwartego Klubu Pracy korzystały z własnej inicjatywy.
Zostały przeprowadzone:
Szkolenie „Klub Pracy”, w którym uczestniczyło 11 osób, w tym 10 kobiet oraz 10 osób długotrwale bezrobotnych. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia szkolenia pracę podjęły 4 osoby.
Zajęcia aktywizacyjne trzy i jednodniowe przeprowadzone dla 28 grup szkoleniowych. W sumie przeszkolono 320 osób zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy. Z analizy wynika, że grupę uczestników zajęć stanowiło 179 kobiet oraz 17 osób do 25 roku życia. Powyżej 50 roku życia wzięło udział 103 uczestników. Długotrwale bezrobotnych uczestniczyło 223 osoby. Niepełnosprawnych brało udział 12 osób. W ciągu 90 dni od ukończenia zajęć w klubie pracy 53 osób podjęło pracę.
Otwarty Klub Pracy udostępniał dostęp do informacji, baz danych i indywidualnych konsultacji w związku z bezpośrednią pomocą osobom zainteresowanym. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy wyniosła około 500. Wiele osób, które zainteresowane były tym wsparciem, do klubu pracy uczęszczały wielokrotnie.
 
 
 
 
 
5.4Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 
Oprócz oferowania osobom bezrobotnym propozycji zatrudnienia oraz udzielania wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego Urząd Pracy kładzie szczególny nacisk na inicjowanie i organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Tworzenie miejsc pracy i ograniczenie bezrobocia zajmującentralne miejsce w działaniach Urzędu, który stwarza warunki zachęcające osoby bezrobotne i przedsiębiorców do właściwego funkcjonowania na rynku pracy, między innymi poprzez realizację programów przeciwdziałania bezrobociu.
Urząd Pracy w Pruszkowie, opierając swe działania na identyfikacji potrzeb osób bezrobotnych oraz możliwie właściwym wykorzystaniu pozyskanych środków, jako najlepszy sposób realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej przyjął tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie istniejących pracodawców z terenu powiatu oraz przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez dofinansowania.
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Jest to program adresowany do osób przedsiębiorczych, które same chcą stworzyć dla siebie miejsce pracy. Bezrobotni zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą wnioskować o otrzymanie jednorazowej dotacji ze środków jakimi dysponuje Urząd Pracy. Z roku na rok wzrasta liczba osób zainteresowanych tą formą pomocy. W roku 2010 do tutejszego Urzędu wpłynęło 461 wniosków osób bezrobotnych dotyczących dotacji.
W okresie styczeń - grudzień 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zawarł 188 umów dotyczących przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( o 32 więcej niż w roku 2009 oraz o 75 więcej w roku 2008 ). 3 z zawartych umów zostały rozwiązane z powodów dotyczących osób bezrobotnych.
 
W roku 2010 w wyniku wsparcia finansowego, 185 osób bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą, w tym 143podmioty gospodarcze zostały utworzone na terenie powiatu pruszkowskiego. Maksymalna kwota przyznawanych jednorazowych środków to 18 000,00 zł (dla osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON – 38 000,00 zł.). Prawie wszystkie osoby ubiegające się o tę formę wsparcia, otrzymywały dotacje w maksymalnej kwocie.
 
Na realizację tego zadania Urząd wydatkował w roku 2010 kwotę 3 241 904,88zł (o 888 042,46 zł więcej niż w roku 2009 oraz o 1 660166,46 zł więcej niż w roku 2008), w tym ze środków:
ØFunduszu Pracy kwotę 1 492 099,00 zł.
ØEuropejskiego Funduszu Społecznego kwotę 1 614 605,00 zł.
ØPFRON kwotę 141 393,00 zł.
 
Wykres przedstawia podział środków wydatkowanych na dofinansowanie działalności gospodarczej
 
 
Nowo powstałe firmy to :
Ø56 świadczących usługi z zakresu : nauki, reklamy, finansów, ubezpieczeń, architektury, projektowania, przewozu osób, opieki na dziećmi, sprzątania, zagospodarowania terenów zieleni; organizacji wesel, wynajmu i dzierżawy, masażu, turystyki, rekreacji;
Ø101 świadczących usługi produkcyjno-usługowe typu: gastronomia, sprzątanie, budownictwo, mechanika samochodowa, remonty, krawiectwo, fryzjerstwo, kosmetyka, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, usługi filmowe, usługi drukarskie i wydawnicze, produkcja konstrukcji metalowych, ślusarstwo, spawalnictwo;
Ø28 prowadzących działalność handlową typu: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (Internet), sprzedaż detaliczna odzieży, sprzedaż artykułów spożywczych, zabawek, kwiatów i innych materiałów.
 
 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to forma wsparcia adresowana do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w roku 2010 podpisał umowy o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy z 57 podmiotami (o 38 podmiotów więcej niż w roku 2009).
 
Liczba stworzonych stanowisk oraz współpracujących podmiotów
 
Dzięki tej formie wsparcia, na której sfinansowanie przeznaczono kwotę 1 060 876,00 zł, powstało 61 (o 40 więcej niż w roku 2009) nowych stanowisk pracy dla zarejestrowanych osób bezrobotnych (w tym 22 kobiet). Środki przeznaczone na wyposażenie stanowiska pracy, pochodzą wyłącznie z Funduszu Pracy.
 
 
Szkolenia
Jednym z największych problemów współczesnego rynku pracy dotkliwie odczuwanym przez pracodawców jest brak kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach. Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych nabierają w tej sytuacji szczególnego znaczenia. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych pomaga w zdobyciu nowych kwalifikacji lub umożliwia zaktualizowanie dotychczasowych, co w znacznym stopniu podnosi szanse na znalezienie zatrudnienia.
Na szkolenia finansowane przez Urząd Pracy w Pruszkowie kierowane są osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, powinny je zmienić lub uzupełnić w związku z brakiem dla nich propozycji odpowiedniej pracy, a także osoby, które utraciły zdolność świadczenia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
W 2010r. na różnego rodzaju szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skierowano ogółem 281 osób bezrobotnych ( 44 osoby - na szkolenia grupowe, 237 - na szkolenia indywidualne), w tym:
- 5 osób niepełnosprawnych - szkolenia finansowane ze środków PFRON,
- 276 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Największą grupę stanowiły osoby zainteresowane szkoleniami o tematyce: prawo jazdy kategorii C i D wraz z kwalifikacją wstępną, ABC przedsiębiorczości, operator koparki, koparko-ładowarki i ładowarki, fryzjerstwo i kosmetyka, grafika komputerowa, eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV
 
Staże
Istotą stażu jest nabywanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy – bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem. Program realizowanego stażu określony jest w umowie zawartej pomiędzy Starostą, z upoważnienia którego występuje Dyrektor tut. Urzędu Pracy, a organizatorem.
W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku tutejszy Urząd zawarł 232 umowy o zorganizowanie stażu dla 298 bezrobotnych, tj. o 53 więcej niż w roku 2009.
Na organizację omawianej formy wsparcia do końca roku 2010 wydatkowano kwotę 1 975 523,60 zł, ( o 669 786,90 zł. więcej niż w roku 2009 ) z czego:
üz Funduszu Pracy - 1 734 242,92 zł,
üz Europejskiego Funduszu Społecznego - 241 280,68 zł.
Pracodawcy, do których została skierowana do odbycia stażu największa liczba bezrobotnych to: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie – Inspektorat w Pruszkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, „Bank Polska Kasa Opieki” Spółka Akcyjna – Oddział w Pruszkowie.
 
Prace interwencyjne
Celem programu jest udzielenie pracodawcom zgłaszającym możliwość tworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, finansowego wsparcia w postaci refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych osób. W 2010 roku wsparciem w ramach prac interwencyjnych objęto 30 osób. Na ich sfinansowanie wydatkowano kwotę 486 016,00 zł. pochodzącą w całości z Funduszu Pracy.
Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W roku 2010 w wyniku porozumienia zawartego z gminą Brwinów, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skierował 7 osób do odbycia prac społecznie użytecznych, wydatkując na tę formę wsparcia kwotę 6 980,00 zł.
Roboty publiczne
W ramach robót publicznych, organizowanych w oparciu o wolne wnioski od organizatorów w roku 2010, zostało zatrudnionych 47 osób. Spośród nich - 11 było osobami długotrwale bezrobotnymi a 33 osoby ukończyły 50 rok życia. Bezrobotni byli najczęściej zatrudniani w zawodzie robotnika gospodarczego. Na tę formę aktywizacji Urząd Pracy w Pruszkowie, w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wydatkował kwotę 296 581,00 zł.
 
Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie
Na koniec
2007r.
Na koniec
2008r.
Na koniec
2009r.
Na koniec
2010r.
Prace interwencyjne
62
32
54
30
Roboty publiczne
60
40
44
47
Prace społecznie użyteczne
-
6
36
7
Szkolenia
686
490
420
281
Przygotowanie zawodowe
14
13
1*)
0*)
Staże
208
192
245
298
Poradnictwo zawodowe oraz Klub Pracy
628
1 425
2 489
3 494
Dodatki aktywizacyjne
105
135
389
422
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
75
107
156
185
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy
18
28
20
61
Łącznie w ciągu roku
z aktywnych form skorzystało
1 856
2 468
3 528
4 825
*) z dniem 01.02.2009r,. na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, uchylono art. 53 ust. 3 umożliwiający
odbycie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
 
 
Podział środków na poszczególne źródła finansowania
i programy rynku pracy w roku 2010
 
Wyszczególnienie
Łączny
limit
 
Ogółem
 
Algorytm
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
dofinansowanie
 
Dodatkowe środki
 
Fundusz Pracy
W tym wkład własny do PO KL
Szkolenia
940 000,00
940 000,00
805 000,00
 
--------
 
-----------
135 000,00
   
Prace interwencyjne
487 000,00
487 000,00
487 000,00
 
---------
 
---------
-----------
   
Roboty
publiczne
297 000,00
297 000,00
297 000,00
-----------
-----------
-----------
Prace społecznie użyteczne
7 000,00
7 000,00
7 000,00
-----------
-----------
-----------
Staże
1 991 818,43
1 774 758,09
1 536 453,33
38 304,76
217 060,34
200 000,00
255 365,10
Przygotowanie zawodowe
-------------
-------------
-----------
-----------
-----------
-----------
Dofinansowanie do studiów podyplomowych
58 000,00
58 000,00
58 000,00
 
----------
 
----------
 
----------
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
3 142 004,49
1 765 000,67
570 000,00
243 000,67
1 377 003,82
952 000,00
 
1 620 004,49
Wyposażenie
i doposażenie stanowiska pracy
1 063 000,00
1 063 000,00
610 000,00
 
-------
 
-------
453 000,00
Stypendium na kontynuację nauki
2 000,00
2 000 00
2 000,00
--------
--------
--------
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
1 800,00
1 800,00
1 800,00
 
--------
 
---------
--------
Badania lekarskie
1 000,00
1 000,00
1 000,00
-------
-------
-------
Inne wydatki
33 611,11
5 041,67
-------------
 
5 041,67
 
28 569,44
---------
33 611,11
OGÓŁEM
8 024 234,03
 
6 401 600,43
4 375 253,33
286 347,10
1 622 633,60
 
 
1 740 000,00
1 908 980,70
 
 
 
 
 
Wydatki
 
W 2010 roku wydatkowano ogółem kwotę 17 180 972,36 zł., w tym:
üz Funduszu Pracy – 15 319 800,00 zł.
üz EFS – 1 861 172,36 zł.
 
Blisko połowę wydatków Funduszu Pracy w kwocie 6 265 900,00 zł. przeznaczono na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, do pozostałych należą:
üwypłata zasiłków dla osób bezrobotnych – 8 442 500,00 zł,
üwydatki na zadania fakultatywne – 611 400,00 zł.
 
Dla porównania w roku 2009 na aktywne formy finansowane ze środków krajowych wydatkowano kwotę 4 267 200,00 zł, wobec 1 776 500,00 zł stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.1,Poddziałanie 6.1.3 realizował projekt „Z podniesioną głowa zrób karierę zawodową” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zaktywizowano 137 osób bezrobotnych w tym:
ü47- osób skierowano na staże,
ü90 -osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Na realizację i finansowanie staży wydatkowano kwotę 241 280,68 zł, zaś na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 608 412,88 zł.
W ramach projektu wykonano również materiały promocyjne za kwotę 2 183,80 zł w skład których weszły plakaty oraz ulotki informacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy osób bezrobotnych na temat możliwości udziału w projekcie.
Kwotę 9 295,00 zł. przeznaczono na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, którego celem było uzyskane niezależnej opinii na temat prawidłowości realizacji projektu. Ewaluacja została wykonana przez firmę „Info Audit” z siedzibą w Warszawie.
Łączna kwota środków wydanych na realizację projektu w 2010 r. wyniosła 1 861 172,36 zł.
 
 
VI. Organizacja i zarządzanie
 
Wg stanu na koniec 2010r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie liczba zatrudnionych wynosiła 36 osób, w tym:
Ø28 osób zatrudnionych na umowę na czas nie określony,
Ø 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy,
Ø 1 osoba zatrudniona na umowę na zastępstwo.
 
W dniu 01.01.2010r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej realizujące zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Centrum odpowiada za obsługę osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego.
Pośrednicy pracy we współpracy z doradcami zawodowymi ustalają z osobą bezrobotną indywidualny tok rozwoju zawodowego, proponując szkolenia zawodowe lub inne instrumenty aktywizacji.
Do podstawowych zadań Centrum należy również pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na rynku lokalnym oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
Istotnym elementem działania Centrum jest współpraca z pracodawcami, która polega na pomocy w doborze przyszłych pracowników oraz organizacji giełd pracy, podczas których pracodawca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi.
 
W zależności od charakteru, poszczególne zadania wykonywane były przez działy:
 
ØReferat ds. Kadr i Administracji - inspektor ds. kadr i płac,
- sekretarka,
- informatyk,
- sprzątaczka.
Podstawowe zadania: obsługa kadrowa, obsługa administracyjno gospodarcza Urzędu, organizacja pracy Urzędu, prowadzenie sekretariatu, prowadzenie dziennika kancelaryjnego, przekazywanie korespondencji, informowanie o usługach i działalności Urzędu, wykonywanie zestawień i analiz statystycznych, utrzymanie czystości w pomieszczeniach siedziby Urzędu.
 
 
ØStanowisko ds. Prawnych - radca prawny
Podstawowe zadania: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych.
ØDział ds. Ewidencji i Świadczeń - kierownik komórki organizacyjnej,
-2 pracowników rejestracji,
-3 pracowników obsługujących osoby zarejestrowane,
- archiwista.
Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, rozpatrywanie skarg, wniosków oraz odwołań od decyzji administracyjnych, wydawanie decyzji, rejestracja bezrobotnych, formalna obsługa klienta, obsługa świadczeń dla bezrobotnych, obsługa systemu PŁATNIK, archiwizowanie dokumentów.
ØCentrum Aktywizacji Zawodowej oraz Dział d/s Aktywizacji
- kierownik komórek organizacyjnych,
- 8 pośredników pracy,
- 1 osoby zajmujące się aktywnymi formami,
- 3 doradców zawodowych,
- 2 liderów Klubu Pracy,
- 1 pracownik koordynujący projekty,
- 2 pracowników ds. szkoleń,
- 1 pracownik ds. dotacji.
Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, wydawanie decyzji dotyczących dodatku aktywizacyjnego, diagnozowanie rynku pracy, realizacja ofert pracy, współpraca z pracodawcami, gospodarowanie środkami FP oraz EFS, promocja zatrudnienia, organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przyznawanie środków na podjecie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, realizacja projektów EFS.
 
ØDział Finansowo-Księgowy - główny księgowy
- 1 pracownik ds. finansowo-księgowych
Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, obsługa księgowa budżetu, obsługa księgowa FP oraz EFS, obsługa finansowo-bankowa, windykacje.
ØReferat d/s Naliczania Świadczeń - kierownik referatu,
- 2 pracowników naliczających świadczenia.
Podstawowe zadania: kierowanie referatem, wydawanie decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, obsługa z zakresu naliczania świadczeń, wydawanie Rp7, wydawanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
VII. Obsługa formalna klienta
W ciągu 2010 roku, w toku wykonywanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zadań, wydanych zostało:
Ø16 713 decyzji, w tym:
16 090 - dotyczących statusu osoby bezrobotnej oraz świadczeń z tytułu bezrobocia,
445 - dotyczących dodatku aktywizacyjnego,
77 - wydanych na podstawie pozytywnie rozpatrzonych odwołań,
92 - dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z tytułu bezrobocia,
9 - dotyczących pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych.
 
Ø11 451 - zaświadczeń, w tym:
10 636 - potwierdzających status osoby bezrobotnej oraz związane z tym świadczenia,
239 - dotyczących wysokości pobranych świadczeń dla celów emerytalno - rentowych,
78 - dotyczących nadpłaty zasiłku ( dla potrzeb ZUS),
237 - potwierdzających odbycie stażu,
261 - dotyczących udzielonej pomocy de minimis,
 
Øzawartych zostało 754 umów, w tym:
239 - dotyczących realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych,
188 - dotyczące przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
232 - dotyczące odbycia stażu,
57 - dotyczących doposażenia stanowiska pracy,
31 - dotyczących prac interwencyjnych,
7 - dotyczących robót publicznych.
 
Ø1 846 - oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
Ø 927 - skierowania do pracy dla osób bezrobotnych,
Ø 433 - skierowań do lekarza medycyny pracy,
Ø 281 - skierowań dla osób bezrobotnych do odbycia szkolenia,
Ø 41 - wniosków dotyczących ustalenia niepełnosprawności dla osób bezrobotnych.
 
 
 
 
 
 
VIII. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa
W związku z wydanymi przez tutejszy Urząd w toku postępowania administracyjnego decyzjami dotyczącymi statusu osoby bezrobotnej oraz związanymi z nim świadczeniami pieniężnymi, z pośród wydanych w 2010 roku 16 713 decyzji, do Urzędu wpłynęło 62 odwołania. Większość z pism dotyczyła przywrócenia statusu osoby bezrobotnej w związku z niestawiennictwem w wyznaczonym terminie w tutejszym Urzędzie. W wyniku dokonanej analizy 32 odwołaniarozpatrzono we własnym zakresie w oparciu o art.132 Kpa, natomiast 30 odwołań zostało przekazanych do rozpatrzenia przez organ II instancji.
W duch przypadkach organ odwoławczy, przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez tutejszy Urząd, w pozostałych z przekazanych spraw, nie stwierdził uchybień, podtrzymując stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, Wojewoda utrzymał zaskarżone decyzje w mocy.
W roku 2010 w tutejszej jednostceprzeprowadzonych zostało pięć kontroli, w tym przez:
ØWojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (w ciągu 2010r. dwukrotnie kontrolował Urząd Pracy)
Kontrole dotyczyły prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami.
Kontrola nie wykazała uchybień w działaniach Urzędu;
 
ØNajwyższą Izbę Kontroli
Zakres kontroli obejmował ustalenie prawidłowości przyznania i wykorzystania dotacji dla osób bezrobotnych przez Urząd w latach 2007-2010.
Najwyższa Izba Kontroli, pozytywnie oceniła działania jednostki;
 
ØMazowiecki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej
Kontrola dotyczyła wywiązania się Urzędu z obowiązku wyodrębnienia w ramach swej struktury
organizacyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 
ØFirmę „Info Audit” z siedzibą w Warszawie.
Celem audytu było uzyskane niezależnej opinii na temat prawidłowości realizacji projektu m.in.:
ocena stopnia w jakim cele projektu odpowiadają problemom lokalnego rynku pracy, ocena stopnia realizacji zamierzonych celów projektu, ocena sposobu zarządzania projektem oraz jego wdrażania, identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektów systemowych, ocena sposobu doboru instrumentów rynku pracy pod kątem ich adekwatności do celów projektu, ocena użyteczności oferowanego wsparcia z punktu widzenia uczestników
Liczba wyświetleń: 1998
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 12:40:20)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:49:08)