Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2009 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2009 rok.

I Liczba i stopa bezrobocia

 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie w końcu grudnia 2009r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawały 3 924 osoby tj. o 1 352 osoby więcej niż w analogicznym okresie roku 2008, w tym:

3 865 osób bezrobotnych,

59 osób poszukujących pracy.

 

Na koniec poszczególnych miesięcy 2009r. sytuacja osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim kształtowała się zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

 

 

 

2008r.

2009r.

 

Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo dla powiatu

Bezrobotni ogółem

Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo

Bezrobotni

Poszuku-jący

pracy

 

Razem

 

 

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

 

 

dla

kraju

dla wojewó-dztwa

dla powiatu

 

Styczeń

6,6%

3 630

10,4 %

7,8%

4,4%

2 753

498

45

2 798

 

Luty

6,4%

3 513

10,9%

8,1%

4,7%

2 930

551

48

2 978

 

Marzec

6,1%

3 303

11,1%

8,3%

4,9%

3 065

623

55

3 120

 

Kwiecień

5,6%

3 030

10,9%

8,2%

5,0%

3 145

684

55

3 200

 

Maj

5,2%

2 826

10,7%

8,2%

5,1%

3 158

716

57

3 215

 

Czerwiec

5,0%

2 703

10,6%

8,1%

5,3%

3 282

772

58

3 340

 

Lipiec

5,0%

2 717

10,7%

8,3%

5,5%

3 418

809

65

3 483

 

Sierpień

5,0%

2 674

10,8%

8,4%

5,6%

3 511

852

66

3 577

 

Wrzesień

4,4%

2 555

10,9%

8,5%

5,8%

3 619

857

63

3 682

 

Październik

4,4%

2 565

11,1%

8,6%

5,8%

3 643

873

63

3 706

 

Listopad

4,4%

2 554

11,4%

8,8%

6,0%

3 752

884

62

3 814

 

Grudzień

4,3%

2 528

11,9 %

9,0%

6,2%

3 865

879

59

3 924

 

 

Dokonując analizy badanego zjawiska na przestrzeni ostatnich kilku lat zaobserwować można, iż zapoczątkowana w roku 2004 tendencja spadku bezrobocia utrzymywała się do grudnia 2008r. Od początku roku 2009 liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu sukcesywnie zwiększała się, osiągając w grudniu liczbę 3 865 osób.

 

Jak wynika z powyższej tabeli, od początku roku 2009 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie wzrosła o 1 337 osób. W analogicznym okresie roku 2008 obserwowano znaczny spadek poziomu bezrobocia, który wyniósł 1 102 osoby. Porównując sytuację ze stanem z grudnia 2008 roku ( gdzie zarejestrowanych było 2 528 bezrobotnych ) odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych o blisko 35%, natomiast stopa bezrobocia na terenie powiatu wzrosła o 1,9 punktu procentowego.

 

W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie, na koniec grudniu 2009r. kształtowała się następująco:

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Bezrobotni zarejestrowani

Liczba mieszkańców

2007r.

2008r.

2009r.

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym

kobiety

Brwinów

612

302

455

221

636

292

20,0 tys.

Michałowice

341

180

235

119

334

161

15,6 tys.

Nadarzyn

211

113

123

64

251

127

10,0 tys.

Piastów

564

306

356

171

556

262

23,1 tys.

Pruszków

1 519

782

1 087

562

1 656

786

54,9 tys.

Raszyn

403

213

272

144

432

203

19,3 tys.

RAZEM

3 650

1 896

2 528

1 281

3 865

1 831

142,9 tys.

 

Osoby zamieszkujące na terenie Pruszkowa, jako największa grupa stanowiły 43,00% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie. Obserwując dane zamieszczone w tabeli można ustalić, iż w roku 2009 procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w stosunku do liczby ogółu bezrobotnych jest porównywalny do lat ubiegłych.

 

 

 

II Zmiany w poziomie bezrobocia

 

W 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie :

 zarejestrował 6 331 bezrobotnych – o 2 050 osób więcej niż w roku poprzednim,

 

wyłączył z ewidencji 4 994 bezrobotnych – o 409 osób mniej niż w roku 2008.

 

 

 

W ciągu dwunastu miesięcy roku 2009 obserwowano wyraźny wzrost osób rejestrujących się w Urzędzie, który spowodował, że napływ bezrobocia był wyższy od odpływu o 1 337 osób. W roku 2008 sytuacja ta kształtowała się odmiennie. Obserwowano znaczny spadek poziomu bezrobocia, który pozwolił ustalić, iż odpływ bezrobocia był większy od napływu o 1 122 osoby.

 

 

Napływ i odpływ bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2009r.

Wyszczególnienie

2008r.

2009r.

 

Napływ

 

Odpływ

 

Napływ

 

Odpływ

Razem

Z tytułu podjęcia pracy

Niepotwierdzenia gotowości do pracy

Inne

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

406

323

277

292

307

371

403

330

422

450

379

321

426

440

487

565

511

494

389

373

541

440

390

347

578

460

517

477

494

501

551

484

618

608

577

466

353

283

382

397

481

377

415

391

510

584

468

353

150

120

145

152

150

153

166

131

209

185

173

133

143

113

161

152

173

130

162

173

200

226

183

171

60

50

76

93

158

94

87

87

101

173

112

49

Razem

4 281

5 403

6 331

4 994

1 867

1 987

1 140

 

Jak wynika z powyższych danych główną przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych w roku 2009 było niepotwierdzenie gotowości podjęcia pracy (1 987 osób ). W okresie od stycznia do grudnia 2009r. zgłosiło podjęcie pracy 1 867 osób, co stanowi 37,4 % ogółu odpływu.

Wzrost napływu osób bezrobotnych w ostatnim roku został spowodowany kilkoma czynnikami (głównie trudną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną wielu lokalnych firm oraz firm działających się na terenie Warszawy), które występując równocześnie, przesądziły o tym, że bilans przypływ/odpływ dla roku 2009 zamknął się nadwyżką osób zarejestrowanych ( 6 331 osób ) nad wyrejestrowanymi ( 4 994 osoby ).

 

 

 

 

III Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 

3.1 Bezrobotni do 25 roku życia

W końcu grudnia 2009r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 469 osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Stanowili oni blisko 12,0 % ogółu bezrobotnych. W roku 2008 liczba ta była mniejsza o 219 osób. W stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych, odnotowano ponad 2 punktowy wzrost procentowy. W ciągu całego roku 2009 w tutejszym Urzędzie zarejestrowano 1 524 osoby do 25 roku życia, w tym 771 kobiet. Wyłączono z ewidencji 1 211 osób ( 607 kobiet), w tym 355 z powodu podjęcia zatrudnienia. Wśród tej grupy osób, będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 183 odbyło staż, 62 zostały skierowane na szkolenie, 22 otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

3.2 Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na dzień 31 grudnia 2009r. stanowili grupę 1 209 osób tj. 31% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Napływ do bezrobocia tej kategorii osób stanowił 18% napływu ogólnej liczby bezrobotnych i w 2009 roku wyniósł 1 154 osoby (w tym 389 kobiet), był wyższy o 312 osób niż w roku 2008. Osoby po 50 roku życia wyłączone z ewidencji tutejszego Urzędu stanowiły grupę 888 osób, w tym 326 osób wyrejestrowano z powodu podjęcia pracy.

 

 

 

3.3 Długotrwale bezrobotni

Liczba osób długotrwale bezrobotnych tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, kształtowała się w końcu 2009 roku na poziomie 1 362 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 35% ( w roku 2008 ten udział wynosił blisko 53%). W okresie od stycznia do grudnia 2009r. zarejestrowano 1 054 bezrobotnych z tej kategorii, w tym 523 kobiety. Wyłączono z ewidencji 1 030 osób (521 kobiet), z czego w wyniku działań Urzędu skierowanych do tej grupy bezrobotnych lub z własnej inicjatywy 320 osób podjęło pracę.

 

 

 

 

 

Tabela przedstawia napływ i odpływ omawianych grup osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2009r.

Wyszczegól-nienie

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 r. życia

Bezrobotni długotrwale

 

Napływ

Odpływ

Napływ

Odpływ

Napływ

Odpływ

Ogół

Podjęcie pracy

Ogół

Podjęcie pracy

Ogół

Podjęcie pracy

Styczeń

144

82

24

103

72

34

105

92

43

Luty

103

58

20

79

65

31

85

80

25

marzec

110

92

25

94

61

24

80

90

31

kwiecień

120

83

29

94

84

30

65

78

24

maj

106

111

26

96

91

27

74

96

20

czerwiec

109

86

32

94

78

30

91

96

23

lipiec

133

101

27

99

62

22

103

87

23

sierpień

119

105

33

90

58

24

69

67

16

wrzesień

167

120

35

89

95

41

84

103

32

październik

158

162

39

120

88

19

89

103

20

listopad

152

135

37

115

77

24

109

98

38

grudzień

103

76

28

81

57

20

100

67

25

RAZEM

1 524

1 211

355

1 154

888

326

1 054

1 030

320

 

 

3.4 Niepełnosprawni

 

W końcu grudnia 2009r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawały 184 osoby niepełnosprawne, w tym 149 osób bezrobotnych i 35 osób poszukujących pracy, co oznacza że niepełnosprawni stanowili blisko 5% ogółu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 50 roku życia w liczbie 110 oraz posiadające lekki stopień niepełnosprawności – 100 osób. Najczęściej występującym rodzajem schorzenia wśród osób niepełnosprawnych są choroby neurologiczne, choroby narządów ruchu, układu oddechowego oraz układu krążenia.W okresie od stycznia do grudnia 2009r. 34 osoby bezrobotne niepełnosprawne podjęły zatrudnienie (w tym 13 kobiet), 66 osób skorzystało z usług poradnictwa zawodowego, 8 osób odbyło szkolenie, 3 osobom przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 94 366,00zł. Z pośród 51 osób skierowanych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 40 osób uzyskało czasowe lub stałe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

IV Struktura bezrobocia

 

4.1 Struktura bezrobocia wg wieku

 

 

Wiek

31.12.2008r.

31.12.2009r.

31.12.2009r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

250

697

425

698

367

91

152

388

239

399

103

- *)

469

1 085

743

934

492

142

254

594

395

435

153

- *)

89

166

118

156

87

20

46

90

56

79

46

17

46

70

50

57

25

3

63

170

98

133

70

22

196

514

321

370

192

63

43

122

81

111

61

14

RAZEM

2 528

1 281

3 865

1 831

636

334

251

556

1 656

432

                       

*) zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotnym jest kobieta, która nie ukończyła 60 lat.

 

Analizując powyższe dane, zaobserwować można w poszczególnych grupach bezrobotnych, biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 2009 tak jak w roku poprzednim w ogólnej liczbie osób bezrobotnych dominującymi grupami były (zarówno wśród mężczyzn jak kobiet) osoby w wieku 25-34 lata oraz 45-54 lata. Stanowiły one odpowiednio 28% oraz 24% ogółu bezrobotnych.

 

 

4.2 Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia

 

 

Wykształcenie

31.12.2008r.

31.12.2009r.

31.12.2009r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

wyższe

polic, śr. zaw.

śr. ogólne

zasad. zaw.

gimnazjalne

353

620

252

630

673

215

353

165

209

339

589

893

484

861

1 038

358

441

304

301

427

91

146

76

135

188

66

91

51

56

70

34

66

35

52

64

90

161

63

108

134

231

390

209

382

444

62

106

50

106

108

RAZEM

2 528

1 281

3 865

1 831

636

334

251

556

1 656

432

                       

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2009r. w ogólnej liczbie zarejestrowanych nadal wśród mężczyzn najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym (podstawowym) w liczbie 1 038 osób, wynoszącą 26,9% ogółu bezrobotnych. Natomiast wśród kobiet w liczbie 441 (11,4% ogółu) osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym.

 

 

 

4.3 Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy

 

 

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

31.12.2008r.

31.12.2009r.

31.12.2009r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

278

539

489

573

552

1 219

131

274

260

291

299

641

381

835

714

917

480

538

164

381

349

412

239

286

62

156

113

136

68

101

24

70

56

80

50

54

29

67

50

57

26

22

59

129

96

122

74

76

140

406

302

381

206

221

48

90

81

110

53

50

RAZEM

3 650

1 896

3 865

1 831

636

334

251

556

1 656

432

                       

 

Badając strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, w okresie ostatnich kilku lat niezmiennie można było obserwować, iż dominującą grupę osób stanowiły (zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet) osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, które w roku 2008 stanowiły 24,13% ogółu bezrobotnych (w roku 2007 udział ten wynosił 33,40%). Rok 2009 przyniósł odwrócenie tego negatywnego trendu. Dzięki skoncentrowaniu działań aktywizacyjnych na tej grupie osób bezrobotnych, nastąpiła znaczna poprawa sytuacji w przedmiotowym obszarze. Osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy sklasyfikowały się dopiero na czwartym miejscu stanowiąc jedynie 13,9% ogółu bezrobotnych. W roku 2009 najliczniejszą grupę stanowiły osoby, pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy, stanowiąc 23% ogółu zarejestrowanych na trenie powiatu.

 

 

V Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie ograniczenia zjawiska bezrobocia

 

5.1 Pośrednictwo pracy

 

Pośrednictwo pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych (art. 36 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Jest najskuteczniejszą formą pomocy dla osób szukających pracy. Dlatego też celem Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie jest osiąganie jak najlepszych wyników w tym zakresie.

Pośrednictwo pracy realizowane jest w dwóch podstawowych formach:

Pośrednictwa zamkniętego – informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne u pośredników pracy. Pośrednicy przeprowadzają wstępne rozmowy kwalifikacyjne z osobami bezrobotnymi – kandydatami do pracy. Wybrani przez nich kandydaci kierowani są do pracodawców (ze skierowaniami do pracy), którzy dokonują ostatecznej rekrutacji.

Pośrednictwa otwartego – oferty pracy z nazwą i adresem pracodawcy eksponowane są na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby zainteresowane ofertą kontaktują się bezpośrednio z pracodawcą, który samodzielnie dokonuje wyboru pracowników.

W roku 2009 pruszkowski Urząd Pracy dysponował 1 521 ofertami pracy, w ramach których pracodawcy zgłosili 1 739 wolnych miejsc zatrudnienia. Pośrednicy pracy skierowali na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców 835 osób bezrobotnych (w ramach systemu skierowań do pracy na oferty pracy zamknięte); 332 bezrobotnych w ich wyniku podjęło pracę. Oznacza to 39,89 % efektywność zatrudnieniową pośrednictwa pracy.

 

Poniższa tabela przedstawia jak na przestrzeni lat 2008-2009 realizowana była usługa pośrednictwa pracy.

L.p

Wyszczególnienie

Półrocze 2008r.

Do końca 2008r.

Półrocze 2009r.

Do końca

2009r.

1.

 

Liczba nowych zakładów pozyskanych do współpracy.

38

72

43

77

2.

 

Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem.

1 021

2 315

901

1 739

 

2.1

 

w tym:

liczba niesubsydiowanych miejsc pracy

 

743

 

 

1 662

 

 

625

 

 

1 259

 

3.

 

liczba anulowanych miejsc pracy

30

66

33

64

4.

 

liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy

510

878

323

698

4.1

w tym:

w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy

256

479

124

314

5.

Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy

43,5

43,22

34,25

39,89

 

Inną formą rozpowszechniania ofert pracy są giełdy pracy – spotkania z pracodawcami w siedzibie Urzędu, w trakcie których pracodawcy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy. W ciągu 2009 roku, w związku z potrzebami konkretnych pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zorganizował 8 giełd pracy, dla firm: CP Sp. z o.o. Carrefour Express z Pruszkowa, Aspen Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej z Krakowa (praca w Jankach), Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Ochota z Warszawy, Agencji Pracy Tymczasowej WORK SERVICE s.a. z Warszawy (praca w Mosznie-Parcela), Agencji Pracy Tymczasowej Start People z Pruszkowa, PEPCO Polska Sp. z o.o. z Poznania ( praca w Piastowie), Logwin Solutions Media Poland Sp. z o.o. z Sokołowa.

Firmy poszukiwały osób na stanowisko: kasjer-sprzedawca, pracownik sklepu, kierownik sklepu, z-ca kierownika sklepu, pracownik serwisu sprzątającego, żołnierz zawodowy, pakowacz, magazynier, pracownik magazynu, pracownik fizyczny.

W giełdach pracy uczestniczyło 168 osób zainteresowanych, z czego w wyniku rekrutacji 28 osób zostało zatrudnionych. Spośród osób wezwanych na spotkanie nie zgłosiły się 22 osoby.

 

Urząd Pracy w Pruszkowie opiera pośrednictwo pracy również na stałych kontaktach z pracodawcami, którzy systematycznie składają u nas oferty pracy. Należą do tej grupy takie firmy jak: Muzeum Motoryzacji i Techniki z Otrębus, Super Power Sp. z o.o. z Michałowic, Miejski Zakład Oczyszczania z Pruszkowa, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o. o. z Pruszkowa, Teleflora Warszawa z Pruszkowa, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci z Pruszkowa, Asmet Artykuły Metalowe z Reguł, Comensal Narzędzia Budowlane z Janek, SIR-BUD z Pruszkowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Pruszkowa, NZOZ Centrum Rehabilitacji ART KINEZIS z Pęcic, Natura Hurtownia Zdrowej Żywności z Nadarzyna, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z Pruszkowa, Dawis Sp. z o.o. z Pruszkowa, St. Majewski S.A. „sp. k.” z Pruszkowa.

 

W 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie nawiązał współpracę z nowymi pracodawcami, którzy rozwijają swoją pozycję na lokalnym rynku pracy. Wśród nich można wymienić: Impact Industrial Operation Sp. z o.o. z Pruszkowa, PPHU „OLMAJ” Majewski Sławomir z Parzniewa, CCP International z Warszawy, PEPCO Poland Sp. z o.o. z Piastowa, Logwin Solutions Media Poland Sp. z o.o. z Sokołowa, Extreme Display Sp. z o.o. z Sokołowa.

Tutejszy Urząd dysponował również wolnymi miejscami pracy dla osób niepełnosprawnych. Oferty te dotyczyły głównie zawodów: pracownik serwisu sprzątającego, pracownik ochrony, telemarketer, pracownik produkcji, dozorca, pracownik biurowy, kasjer, pracownik sklepu, fakturzysta/ka, pracownik magazynu, technik serwisu. Urząd Pracy współpracuje w celu uzyskania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z zakładami pracy chronionej działającymi na rzecz tych osób, m.in. z firmą ASMET Artykuły Metalowe z Reguł, MCR Mona Liza z Michałowic, Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. z Warszawy, Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z Warszawy, Amlux Sp. z o.o. z Warszawy.

Od 2007r. Urząd Pracy w Pruszkowie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”z siedzibą w Otrębusach, które zajmuje się pośrednictwem pracy dla osób niepełnoprawnych, a także tworzeniem miejsc zatrudnienia związanych z pracą na rzecz ochrony środowiska i edukacją ekologiczną społeczeństwa.

Utrwalanie współpracy z rzetelnymi pracodawcami na terenie powiatu pruszkowskiego, pozwala skutecznie pomagać osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto podtrzymywany jest kontakt z Agencjami Pośrednictwa Pracy w zakresie realizacji ofert oraz pośredniczenia w naborze kandydatów do pracy (Adecco Poland Sp. zo.o. z Pruszkowa, Start People z Pruszkowa, GO WORK z Warszawy, Manpower Polska Sp. z o.o. z Warszawy).

Jednocześnie utrzymywana jest regularna współpraca z mediami w zakresie publikowania ofert pracy, w szczególności z „Głosem Pruszkowa”. Udostępnianie ofert pracy w formie ogłoszenia prasowego, wspomaga proces rekrutacji, szczególnie na stanowiska gdzie pracodawcy wymagają od kandydatów posiadania specyficznych kwalifikacji.

Ponadto informacje na temat ofert pracy, którymi dysponujemy oraz giełd pracy umieszczane są na stronie internetowej Urzędu.

 

 

5.2 Europejskie Służby Zatrudnienia

 

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie dysponował liczbą 171 ofert pracy, pozyskanymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które obejmowały liczbę 2 020 wolnych miejsc pracy. Porównując liczbę wolnych miejsc pracy do roku 2008, zaobserwowano 43% spadek miejsc pracy w tym obszarze w roku 2009.

Najwięcej ofert wpłynęło z Wielkiej Brytanii, Cypru, Holandii, Norwegii, Niemiec, Francji.

Zagraniczni pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów w zawodach: pracownik branży hotelarsko – gastronomicznej, pracownik sezonowy do pracy w rolnictwie, pracownik budowlany, rozbieracz, wykrawacz, spawacz, pracownik szklarni / pakowacz, farmaceuta, animator kultury

 

Zainteresowanie osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy ofertami pracy poza granicami kraju za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przedstawia się następująco:

 

Wyszczególnienie

2008 r.

2009 r.

Łączna liczba kontaktów z bezrobotnymi poszukującymi pracy w krajach UE,

w tym:

 

101

 

61

- Informacje ogólne

21

23

- Warunki życia i pracy w krajach UE

8

3

- Poszukiwanie pracy

68

33

- Inne

4

2

 

Odnotowany w 2009 roku spadek liczby osób zgłaszających się do tutejszego Urzędu w celu uzyskania informacji na temat zatrudniania poza granicami kraju spowodowany jest zapewne większą dostępnością informacji w przedmiotowym temacie na stronach internetowych zarówno tutejszego jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ale również malejąca liczba osób chcących wyjechać za granicę związana jest z pogorszeniem koniunktury w krajach UE ( rosnące bezrobocie, atmosfera wokół imigrantów).

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Poradnictwo zawodowe

 

 

W roku 2009 grupowym i indywidualnym poradnictwem zawodowym objęto 1 313 osób (o 388 osób więcej niż w roku 2008), w tym 521 kobiet. W tej liczbie wyodrębnić należy osoby zarejestrowane jako bezrobotne - 1 117, osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy – 119 osób oraz inne osoby zasięgające porady zawodowej w liczbie 77 osób.

 

Wyszczególnienie osób korzystających z porady indywidualnej i rozmowy wstępnej.

Lp.

Kategoria osób bezrobotnych

Poradnictwo indywidualne

Poradnictwo grupowe

Rozmowa wstępna

Porada indywidualna

Liczba osób uczestniczących

1

Zarejestrowani do 6 m-cy

251

399

24

2

Zarejestrowani 6-12 m-cy

24

55

6

3

Zarejestrowani pow. 12 m-cy

73

157

28

4

Wykształcenie wyższe

70

x

5

Wykształcenie policealne i średnie

195

x

6

Wykształcenie zasadnicze zaw.

118

x

7

Wykształcenie zawodowe

242

x

 

Udzielono również grupowej i indywidualnej informacji zawodowej dla 326 osób. Z usługi indywidualnej informacji zawodowej skorzystały 262 osoby, w tym 125 kobiet. Przeprowadzono 7 spotkań grupowej informacji zawodowej, w której łącznie uczestniczyło 57 osób (w tym 14 kobiet) oraz 1 spotkanie z zakresu poradnictwa grupowego, w którym uczestniczyło 7 osób.

Coraz więcej osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności korzysta z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Najczęściej dowiadują się o możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych lub nabycia uprawnień do wykonywania określonych zawodów. W roku 2009 z usług poradnictwa skorzystały 66 osób (w tym 27 kobiet). 51 osób zostało skierowanych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu dokładnego określenia przeciwwskazań do pracy oraz możliwych działań aktywizacyjnych. 40 osób z pośród wyżej wymienionych uzyskało czasowe lub stałe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Usługami poradnictwa zawodowego objęto także cudzoziemców zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w liczbie 86 osób (w tym 34 kobiety).

Spośród osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej 170 osób podjęło pracę (w tym 88 kobiet). Z liczby tej 54 osoby posiadały wykształcenie wyższe, 79 osób wykształcenie policealne i średnie, 21 osób wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz 16 osób wykształcenie gimnazjalne lub niższe. Ze względu na czas pozostawania bez pracy podział ten jest następujący: 137 osób zarejestrowanych do 6 miesięcy, 25 osób zarejestrowanych od 6 do 12 miesięcy oraz 8 osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy.

 Klub Pracy

 

Klub Pracy mieszczący się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie jest miejscem, w którym każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy może uzyskać niezbędną wiedzę, wsparcie i informacje pomocne w znalezieniu zatrudnienia. W roku 2009 z usług Klubu Pracy skorzystało 850 osób (o 350 osób więcej niż w roku 2008). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmuje:

 

Prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – szkolenia przeznaczone są dla osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie nieobecności. Szkolenia trwają 3 tygodnie, prowadzone są w formie zajęć grupowych (12-14 osobowych), metodą warsztatową. W przypadku wiedzy specjalistycznej lider Klubu Pracy współpracuje z zaproszonymi gośćmi np. pracodawcami, psychologami, doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy.

 

Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych – zajęcia aktywizujące są najpopularniejszą formą wsparcia wśród osób bezrobotnych. W roku 2009 w zajęciach uczestniczyły 694 osoby ( o 358 osób więcej niż w roku poprzednim). Zajęcia dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności w poszukiwaniu pracy. Realizowane są w formie warsztatowej, obejmującej cykl kilkudniowych zajęć uzależnionych od potrzeb uczestników i zakresu tematycznego. Tematy najbardziej poszukiwane to: poznawania standardów obowiązujących w pisaniu życiorysu i listu motywacyjnego, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna, bilans umiejętności – mocnych i słabych stron, zakładania własnej działalności gospodarczej – poprzez ocenę własnej przedsiębiorczości, nabywania umiejętności, jakiepowinny charakteryzować przedsiębiorcę, załatwiania formalności, jakie trzeba spełnić przy zakładaniu własnej firmy.

 

 

Udostępnianie informacji i elektronicznych baz danych – Klub Pracy dysponuje odpowiednio wyposażonym pomieszczeniem, w którym znajdują się materiały przydatne osobom poszukującym pracy oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym edycję dokumentów tekstowych, graficznych i multimedialnych oraz dostęp do Internetu a także wykonania wydruku czy ksero. Z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych mogą korzystać wszyscy. Najczęściej są to osoby indywidualne, które z tzw. otwartego Klubu Pracy korzystają wielokrotnie. W roku 2009 z tej formy pomocy skorzystało ponad 150 osób.

 

 

 

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 

 

Oprócz oferowania osobom bezrobotnym propozycji zatrudnienia oraz udzielania wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego pruszkowski Urząd kładzie szczególny nacisk na inicjowanie i organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Jest to program adresowany do osób przedsiębiorczych, które same chcą stworzyć dla siebie miejsce pracy. Bezrobotni zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą wnioskować o otrzymanie jednorazowej dotacji ze środków jakimi dysponuje Urząd Pracy.

W okresie styczeń - grudzień 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przyznał 156 osobom środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( o 43 osoby więcej niż w roku 2008 oraz o 81 osób więcej w roku 2007 ).

Na realizację tego zadania Urząd wydatkował w roku 2009 kwotę 2 353 862,42 zł (o 772 124,00 zł więcej niż w roku 2008 oraz o 1 381 671,42 zł więcej niż w roku 2007), w tym ze środków:

 

Funduszu Pracy kwotę 491 678,00 zł.

Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 1 767 818,42 zł.

PFRON kwotę 94 366,00 zł.

 

W roku 2009 w wyniku wsparcia finansowego, 156 osób bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą, w tym 124 podmioty gospodarcze zostały utworzone na terenie Powiatu pruszkowskiego. Maksymalna kwota przyznawanych jednorazowych środków to 18 000,00 zł ( dla osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON – 47 000,00 zł ) i stwierdzić należy, że prawie wszystkie osoby ubiegające się o tę formę wsparcia, otrzymywały dotacje w maksymalnej kwocie.

 

Nowo powstałe firmy to :

49 świadczących usługi z zakresu : nauki, reklamy, finansów, ubezpieczeń, architektury, projektowania, przewozu osób, opieki na dziećmi, sprzątania, zagospodarowania terenów zieleni; organizacji wesel, wynajmu i dzierżawy, masażu, turystyki, rekreacji;

82 świadczących usługi produkcyjno-usługowe typu: gastronomia, sprzątanie, budownictwo, mechanika samochodowa, remonty, krawiectwo, fryzjerstwo, kosmetyka, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, usługi filmowe, usługi drukarskie i wydawnicze, produkcja konstrukcji metalowych, ślusarstwo, spawalnictwo;

25 prowadzących działalność handlową typu: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (Internet), sprzedaż detaliczna odzieży, sprzedaż artykułów spożywczych, zabawek, kwiatów i innych materiałów.

 

 

Z dokonanej analizy liczby 156 osób (w tym 61 kobiet) uczestniczących w tym programie wsparcia wynika, że grupę tę stanowiły osoby:

z wykształceniem:

wyższym - 53 osoby

policealnym i średnim zawodowym - 41 osoby

zasadnicze zawodowe - 12 osóbliceum ogólnokształcące - 38 osób

wykształcenie podstawowe - 12 osób

 

w wieku :

do 25 lat - 22 osób

25 – 34 lata - 71 osoby

35 – 49 lat - 53 osób

powyżej 50 lat - 10 osób

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to forma aktywizacji, która szczególnie w okresie ostatnich dwóch lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych. Warto również podkreślić, iż aby nowopowstałe firmy były profesjonalnie zarządzane i miały jak największe szanse przetrwania na konkurencyjnym rynku, znaczna część beneficjentów dotacji otrzymała także wsparcie w postaci szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”.

 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to forma wsparcia adresowana do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w roku 2009 podpisał umowy o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy z 19 podmiotami. Dzięki tej formie wsparcia, na której sfinansowanie przeznaczono 369 650,00 zł, powstało 20 nowych stanowisk pracy dla zarejestrowanych w pruszkowski Urzędzie osób bezrobotnych (w tym 12 kobiet).

 

 

 

Grupę tę stanowiły osoby:

 

z wykształceniem:

wyższym - 4 osoby

policealnym i średnim zawodowym - 9 osób

zasadnicze zawodowe - 2 osoby

liceum ogólnokształcące - 2 osoby

wykształcenie podstawowe - 3 osoby

 

w wieku :

do 25 lat - 7 osób

25 - 34 lata - 4 osoby

35 - 49 lat - 8 osób

powyżej 50 lat - 1 osoba

 

na stanowisku: krajacz- introligator, pomoc stomatologiczna, sprzedawca, pomoc księgowego, mechanik, stolarz meblowy, pracownik biurowy, magazynier, prasowacz, fryzjer, kosmetyczka, specjalista ds. higieny, asystent pracowni rentgenowskiej.

 

 

Szkolenia

 

Brak kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach jest jednym z największych problemów współczesnego rynku pracy, który na co dzień jest dotkliwie odczuwany przez pracodawców, zwłaszcza tych, którzy inwestują i stawiają na rozwój. Przyczyną tego zjawiska jest z jednej strony ciągle niedopasowany do realiów rynkowych system kształcenia w polskich szkołach, który generuje tzw. bezrobocie strukturalne, z drugiej zaś masowy odpływ pracowników, przede wszystkim do krajów Europy Zachodniej w poszukiwaniu wyższej płacy. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają działania na rzecz doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych. Dlatego też rola szkoleń zawodowych jako programu rynku pracy jest bardzo ważna – uczestnictwo w nich umożliwia zaktualizowanie dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, zdobycie nowych kwalifikacji lub nawet całkowite przekwalifikowanie – co w znacznym stopniu podnosi szanse na znalezienie zatrudnienia.

Na szkolenia finansowane przez Urząd Pracy w Pruszkowie kierowane są osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, powinny je zmienić lub uzupełnić w związku z brakiem dla nich propozycji odpowiedniej pracy, a także osoby, które utraciły zdolność świadczenia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

 

W okresie od stycznia do grudnia 2009r. na szkolenia różnego rodzaju organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skierowano ogółem 420 osób bezrobotnych ( 301 osób - na szkolenia grupowe, 119 - na szkolenia indywidualne), w tym:

- 8 osób niepełnosprawnych - szkolenia finansowane ze środków PFRON,

- 412 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Największą grupę stanowiły osoby zainteresowane szkoleniami o tematyce: prawo jazdy kategorii C, kierowca wózków jezdniowych, specjalista ds. kadr i płac, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, ABC przedsiębiorczości, nowoczesna obsługa biura i sekretariatu, operator koparko-ładowarki i ładowarki, kosmetyczka.

 

Staże

Istotą stażu jest nabywanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą, wg programu określonego w umowie.

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zawarł 211 umów w sprawie odbycia stażu przez osoby bezrobotne, obejmujących programem 245 osób (o 53 osoby więcej niż w roku 2008).

Na organizację tej formy wsparcia wydatkowano do końca grudnia 2009 roku kwotę 1 305 736,70 zł, z czego 1 039 241,86 zł pochodziło z Funduszu Pracy natomiast 266 494,84 zł z projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakłady, do których została skierowana największa liczba osób w celu odbycia stażu to: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Sad Rejonowy w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Urząd Miejski w Piastowie oraz Michałowicach, Urzędy Gminy: Raszyn, Nadarzyn, Brwinów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Prace interwencyjne

Celem programu jest udzielenie pracodawcom zgłaszającym możliwość tworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, finansowego wsparcia w postaci refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych osób. W 2009 roku wsparciem w ramach prac interwencyjnych objęto 54 osoby.

Na ich sfinansowanie wydatkowano kwotę 248 457,72 zł, z czego 229 390,64 zł pochodziło z Funduszu Pracy, zaś 19 067,08 zł z projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

W roku 2009 w wyniku porozumienia zawartego z gminą Brwinów, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skierował 36 osób do odbycia prac społecznie użytecznych, wydatkując na tę formę wsparcia kwotę 5 235,30 zł.

 

Roboty publiczne

W ramach robót publicznych, organizowanych w oparciu o wolne wnioski od organizatorów w roku 2009, zostało zatrudnione 44 osoby. Spośród nich - 28 osób było długotrwale bezrobotnych a 25 osób ukończyło 50 rok życia. Bezrobotni byli najczęściej zatrudniani w zawodzie robotnika gospodarczego.

Na tę formę aktywizacji Urząd Pracy w Pruszkowie, w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wydatkował kwotę 331 890,41 zł.

 

Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu

 

Wyszczególnienie

Na koniec

2006r.

Na koniec

2007r.

Na koniec

2008r.

Na koniec

2009r.

Prace interwencyjne

63

62

32

54

Roboty publiczne

69

60

40

44

Prace społecznie użyteczne

-

-

6

36

Szkolenia

522

686

490

420

Przygotowanie zawodowe

16

14

13

1*)

Staże

320

208

192

245

Poradnictwo zawodowe oraz Klub Pracy

776

628

1 425

2 489

Dodatki aktywizacyjne

161

105

135

389

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

70

75

107

156

Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy

1

18

28

20

Łącznie z aktywnych form w

ciągu roku skorzystało

1 997

1 856

2 468

3 528

*) z dniem 01.02.2009r,. na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, uchylono art. 53 ust. 3 umożliwiający

odbycie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

 

 

 

Podział środków na poszczególne źródła finansowania

i programy rynku pracy w roku 2009

 

Wyszczególnienie

Łączny

limit

Algorytm

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

dofinansowanie

Dodatkowe środki

 

Ogółem

W tym wkład własny do PO KL

Szkolenia

1 086 178,94

1 085 413,73

135,04

765,21

104 000,00

900,25

Prace interwencyjne

257 713,00

235 757,50

3 874,50

21 955,50

 

-----------

25 830,00

Roboty

publiczne

331 892,00

331 892,00

-----------

-----------

-----------

Prace społecznie użyteczne

5 236,00

5 236,00

-----------

-----------

-----------

Staże

1 295 707,94

1 058 294,37

41 896,51

237 413,57

158 264,16

279 310,08

Przygotowanie zawodowe

24 998,00

24 998,00

-----------

-----------

-----------

Dofinansowanie do studiów podyplomowych

19 461,00

19 461,00

 

----------

 

----------

 

----------

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

2 650 064,12

1 145 910,92

265 438,80

1 504 153,20

501 735,84

 

1 769 592,00

Wyposażenie

i doposażenie stanowiska pracy

349 246,00

349 246,00

 

-------

 

-------

90 000,00

Badania lekarskie

8 881,00

8 881,00

-------

-------

-------

Inne wydatki

14 322,00

2 109,48

 

2 109,48

 

12 212,52

---------

14 322,00

OGÓŁEM

6 043 700,00

4 267 200,00

313 454,33

1 776 500,00

 

854 000,00

 

2 089 954,33

 

 

 

Wydatki

 

Rok 2009 był kolejnym, który przyniósł wyraźny wzrost poziomu wydatków przeznaczonych na walkę z bezrobociem – wyniosły one ogółem 6 043 700,00 wobec 5 030 300,00zł w roku 2008 i 4 403 100 zł w 2007 roku.

Na aktywne formy finansowane ze środków krajowych wydatkowano 4 267 200,00 zł, wobec 1 776 500,00 zł stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

EFS

 

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 realizował projekt pn. "Z podniesioną głową zrób karierę zawodową" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zaktywizował 154 osoby bezrobotne w tym:

- 48 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu,

- 100 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- 6 osób kontynuowało pracę w ramach prac interwencyjnych.

 

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację projektu w 2009 r. wyniosła 2 089 954,00 zł (w roku 2008 wydatkowano 1 299 372,00 zł). .

 

 

VI. Zatrudnienie i organizacja

 

6.1 Zatrudnienie

Wg stanu na koniec 2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie liczba zatrudnionych wynosiła 38 osób, w tym:

27 osób zatrudnionych na umowę na czas nie określony,

 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy,

1 osoba zatrudniona na umowę na zastępstwo,

 2 osoby przebywają na urlopie wychowawczym.

 

 

6.2 Organizacja

 

Zadania w zależności od charakteru wykonywane były przez poszczególne działy:

Referat ds. Kadr i Administracji - inspektor ds. kadr i płac,

- sekretarka,

- informatyk,

- sprzątaczka.

Podstawowe zadania: obsługa kadrowa, obsługa administracyjno gospodarcza Urzędu, organizacja pracy Urzędu, prowadzenie sekretariatu, prowadzenie dziennika kancelaryjnego, przekazywanie korespondencji, informowanie o usługach i działalności Urzędu, wykonywanie zestawień i analiz statystycznych, utrzymanie czystości w pomieszczeniach siedziby Urzędu.

 

 

Stanowisko ds. Prawnych - radca prawny

 

Podstawowe zadania: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych.

 

 

Dział ds. Ewidencji i Świadczeń - kierownik komórki organizacyjnej,

- 2 pracowników rejestracji,

-3 pracowników obsługujących osoby zarejestrowane,

- pracownik udzielający informacji, archiwista.

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, rozpatrywanie skarg, wniosków oraz odwołań od decyzji administracyjnych, wydawanie decyzji, rejestracja bezrobotnych, formalna obsługa klienta, obsługa świadczeń dla bezrobotnych, obsługa systemu PŁATNIK, archiwizowanie dokumentów.

 

Dział d/s Aktywizacji i Pośrednictwa Pracy - kierownik komórki organizacyjnej,

- 6 pośredników pracy,

- 2 osoby zajmujące się aktywnymi formami,

- 3 doradców zawodowych,

- 2 liderów Klubu Pracy,

- 1 pracownik koordynujący projekty,

- 2 pracowników ds. szkoleń,

- 2 pracownik ds. dotacji.

 

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, wydawanie decyzji dotyczących dodatku aktywizacyjnego, diagnozowanie rynku pracy, realizacja ofert pracy, współpraca z pracodawcami, gospodarowanie środkami FP oraz EFS, promocja zatrudnienia, usługi sieci EURES, organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przyznawanie środków na podjecie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, realizacja projektów EFS.

 

Dział Finansowo-Księgowy - główny księgowy

- 1 pracownik ds. finansowo-księgowych

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, obsługa księgowa budżetu, obsługa księgowa FP oraz EFS, obsługa finansowo-bankowa, windykacje.

 

 

 

 

Referat d/s Naliczania Świadczeń - kierownik referatu,

- 2 pracowników naliczających świadczenia.

Podstawowe zadania: kierowanie referatem, wydawanie decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, obsługa z zakresu naliczania świadczeń, wydawanie Rp7, wydawanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

 

W roku 2009, w toku wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zadań wydanych zostało:

 

14 792 decyzji, w tym:

14 179 - dotyczących statusu osoby bezrobotnej oraz świadczeń z tytułu bezrobocia,

404 - dotyczących dodatku aktywizacyjnego,

95 - wydanych na podstawie pozytywnie rozpatrzonych odwołań,

114 - dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z tytułu bezrobocia.

 

8 053 - zaświadczenia, w tym:

7 334 - potwierdzających status osoby bezrobotnej oraz związane z tym świadczenia,

294 - dotyczących wysokości pobranych świadczeń dla celów emerytalno - rentowych,

74 - dotyczących nadpłaty zasiłku ( dla potrzeb ZUS),

150 - potwierdzających odbycie stażu lub przygotowania zawodowego,

201 - dotyczących udzielonej pomocy de minimis,

 

zawartych zostało 577 umów, w tym:

128 - dotyczących realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych,

156 - dotyczące przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

211 - dotyczących odbycie stażu,

19 - dotyczących doposażenia stanowiska pracy,

57 - dotyczących prac interwencyjnych,

1 - dotycząca odbycia przygotowania zawodowego,

5 - dotyczących robót publicznych.

 

- 1 973 - oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

 835 - skierowania do pracy dla osób bezrobotnych,

623 - skierowań do lekarza medycyny pracy,

420 - skierowań dla osób bezrobotnych do odbycia szkolenia,

 51 - wniosków dotyczących ustalenia niepełnosprawności dla osób bezrobotnych.

 

 

6.3 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa

 

W roku 2009 od decyzji wydanych przez tutejszy Urząd wpłynęło 115 odwołań. Większość z pism dotyczyła przywrócenia statusu osoby bezrobotnejm w związku z niestawiennictwem w wyznaczonym terminie w tutejszym Urzędzie. W wyniku dokonanej analizy 20 odwołań zostało przekazanych do rozpatrzenia przez organ II instancji, natomiast 95 odwołań rozpatrzono we własnym zakresie w oparciu o art.132 Kpa. Organ odwoławczy, w żadnej z przekazanych do rozpatrzenia spraw, nie stwierdził uchybień, podtrzymując stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, utrzymał zaskarżone decyzje w mocy.

 

W roku 2009 w tutejszej jednostce przeprowadzone zostały 2 kontrole zewnętrzne dokonane przez:

Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

- kontrola dotyczyła zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Kontrola nie wykazała uchybień w działaniach Urzędu.

 

Mazowiecki Urząd Pracy w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej

- kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji zadań w zakresie organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków FP oraz prawidłowości przyznawania dodatków szkoleniowych i pożyczek szkoleniowych.

Kontrola nie wykazała uchybień w realizacji zadań objętych kontrolą

Liczba wyświetleń: 2169
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 12:53:51)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:49:39)