Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2007 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2007 rok.

POWIATOWY URZĄD PRACY

W PRUSZKOWIE

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE

ZA ROK 2007

 

 

 

 

Pruszków, styczeń 2008r.

 

 

 

 

I. Podstawowe dane o Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie

 

Nazwa Urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Urząd może używać również skrótu – PUP

 

Adres Urzędu:

ul. Andrzeja 26

05-800 Pruszków

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną podległą Staroście, którego organem opiniodawczo-doradczym jest Powiatowa Rada Zatrudnienia. Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny. Obejmuje swą działalnością sześć jednostek samorządu terytorialnego: Brwinów, Michałowie, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn.

 

 

Zadania wykonywane:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

7) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych powiatowych urzędach pracy, instytucjach i organizacjach;

8) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

9) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

10) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych;

11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

12) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium, dodatku aktywizacyjnego,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

13) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;

16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES. Realizacja zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników wynikających z odrębnych przepisów, umów oraz porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

19) organizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy .

 

 

Zakres wykonywanych przez PUP zadań wynika z:

 

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2004r. nr 210 poz. 2135),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r.

nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1593 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104

z późn. zm);

 

 • Przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

 

 

Przy realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i wykorzystania środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie współdziała z Powiatową Radą Zatrudnienia oraz innymi organami rządowej administracji ogólnej, organami samorządów terytorialnych, poszczególnymi pracodawcami, oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

 

II. Zatrudnienie i organizacja

 

2.1 Zatrudnienie

 

Wg stanu na koniec 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie liczba zatrudnionych wynosiła 32 osoby.

w tym:

 • 20 osób zatrudnionych na czas nieokreślony,
 • 1 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

W dniu 2 marca 2007r. wydane zostały dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów rynku pracy oraz w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, nakładające na powiatowe urzędy pracy obowiązek ustalenia minimalnej liczby pracowników realizujących pośrednictwo pracy. Na ich podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie dokonał zmian organizacyjnych oraz zwiększył liczbę pracowników Działu aktywizacji i pośrednictwa pracy.

 

 

Wykształcenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie:

 

 • wyższe - 18 osób

(w tym 5 osób uczęszcza na studia uzupełniające, 1 osoba na studia doktoranckie);

 

 • średnie - 13 osób

( w tym 7 osób uczęszcza na studia wyższe).

 

 • podstawowe – 1 osoba

 

 

2.2 Organizacja

 

Zadania w zależności od charakteru wykonywane były przez poszczególne działy:

 

 • Referat ds. Kadr i Administracji - inspektor ds. kadr,

- sekretarka,

- sprzątaczka.

Podstawowe zadania: obsługa kadrowa, obsługa administracyjno gospodarcza Urzędu, organizacja pracy Urzędu, prowadzenie sekretariatu, prowadzenie dziennika kancelaryjnego, wysyłka korespondencji, informowanie o usługach i działalności Urzędu, wykonywanie zestawień i analiz statystycznych, utrzymanie czystości w pomieszczeniach siedziby Urzędu.

 

 • Stanowisko ds. Prawnych - radca prawny

 

Podstawowe zadania: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych.

 

 • Dział ds. Ewidencji i Świadczeń - kierownik komórki organizacyjnej,

- 2 pracowników rejestracji,

-2 pracowników obsługujących osoby zarejestrowane,

- pracownik udzielający informacji, archiwista

- pracownik obsługujący system PŁATNIK.

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, rozpatrywanie skarg, wniosków oraz

odwołań od decyzji administracyjnych, wydawanie decyzji, rejestracja bezrobotnych, formalna

obsługa klienta, obsługa świadczeń dla bezrobotnych, wydawanie legitymacji

ubezpieczeniowych, obsługa systemu PŁATNIK, archiwizowanie dokumentów.

 

 • Dział d/s Aktywizacji i Pośrednictwa Pracy - kierownik komórki organizacyjnej,

- 2 pośredników pracy,

- 2 pośredników pracy – stażystów,

- 3 osoby zajmujące się aktywnymi formami,

- doradca zawodowy,

- 2 doradców zawodowych – stażystów,

- lider Klubu Pracy,

- pracownik ds. dotacji,

- 2 pracowników koordynujących projekty.

 

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, wydawanie decyzji dotyczących dodatku aktywizacyjnego, diagnozowanie rynku pracy, realizacja ofert pracy, współpraca z pracodawcami, gospodarowanie środkami FP oraz EFS, promocja zatrudnienia, usługi sieci EURES, organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przyznawanie środków na podjecie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, realizacja projektów EFS.

 

 

 • Dział Finansowo-Księgowy - główny księgowy

- 3 pracowników ds. finansowo-księgowych

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, obsługa księgowa budżetu, obsługa księgowa FP oraz EFS, obsługa finansowo-bankowa, windykacje.

 

 

 • Referat d/s Naliczania Świadczeń - kierownik referatu,

- pracownik naliczający świadczenia.

Podstawowe zadania: kierowanie referatem, wydawanie decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, obsługa z zakresu naliczania świadczeń, wydawanie Rp7, wydawanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

 

 

 

W toku wykonywanych zadań wydanych zostało:

 

 • Ø 7 506 zaświadczeń potwierdzających status osoby bezrobotnej oraz wysokość pobieranych świadczeń,
 • 470 zaświadczeń archiwalnych,
 • 402 zaświadczenia do celów naliczenia kapitału początkowego,
 • 223 zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu oraz przygotowania zawodowego,
 • 12 067 decyzji administracyjnych,
 • 25 postanowień,
 • 209 legitymacji ubezpieczeniowych.

 

 

 

 

2.3 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa

 

W roku 2007 od decyzji wydanych przez tutejszy Urząd wpłynęły 92 odwołania osób bezrobotnych. W wyniku dokonanej analizy w oparciu o art.132 Kpa rozpatrzono we własnym zakresie 63 odwołania z czego większość dotyczyła przywrócenia statusu osoby bezrobotnej. 29 odwołań zostało przekazanych do rozpatrzenia przez organ II instancji.

 

Organ odwoławczy Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44 po rozpoznaniu spraw w:

 • 21 przypadkach podtrzymał decyzję PUP,
 • 5 przypadkach uchylił decyzję PUP,
 • 2 przypadkach stwierdził uchybienie terminu przez bezrobotnego do wniesienia odwołania,
 • 1 przypadku odwołanie przekazano do ponownego rozpatrzenia.

 

W roku 2007 w tutejszej jednostce przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne dokonane przez:

 • Firmę „Info Audit” Sp.z o.o.

- audyt zewnętrzny projektu SPO RZL Działanie 1.2 i 1.3,

 • Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Obsługi EFS:

- kontrola projektu SPO RZL/2.14/I/1.2a/13/110/06,

- kontrola projektu SPO RZL/2.14/I/1.3a/14/148/06

 • Firmę „CompNet”

- audyt legalności oprogramowania oraz wdrażania zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem.

 

 

2.4 Rekrutacja i dobór kadr

 

Zgodnie ze zmianą Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, w 2007 roku w PUP w Pruszkowie prowadzono procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Przyjmowano dokumenty aplikacyjne, przeprowadzano rozmowy kwalifikacyjne. W roku 2007 ogłoszono 11 ofert na 13 wolnych stanowisk urzędniczych.

W wyniku postępowań konkursowych wpłynęło 46 ofert, z czego:

- 14 ofert nie spełniło warunków formalnych,

- 2 osoby podjęły pracę w trakcie badania ofert,

- 30 osób zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

 

W wyniku naboru wyłoniono 12 najlepszych kandydatów na stanowiska urzędnicze.

 

2.5 Sieć komputerowa

 

W 2007r. na potrzeby tutejszego Urzędu zakupiony został nowy sprzęt komputerowy za kwotę – 19 741,60 zł, oraz zmodernizowano starszy sprzęt komputerowy, co znacznie poprawiło funkcjonowanie systemu komputerowego. Zakupu dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Również w roku 2007 w Urzędzie Pracy w Pruszkowie został przeprowadzony przez Firmę „CompNet” audyt sieci komputerowej funkcjonującej w jednostce mający na celu zbadanie legalności oprogramowania oraz wdrażania zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem.

 

 

2.6 Archiwum

 

Z dniem 1 stycznia 2007r. Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, za zgodą Archiwum Państwowego w Warszawie, wprowadzone w życie:

 • Instrukcję kancelaryjną,
 • Rzeczowy wykaz akt,
 • Instrukcję o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

 

Za zgodą Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, Oddział w Grodzisku Mazowieckim wybrakowano i przekazano na makulaturę lub zniszczenie ok. 30 mb dokumentacji.

 

 

 

 

 1. III. Liczba i stopa bezrobocia

 

Według danych wyliczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie na podstawie sprawozdań statystycznych w końcu grudnia 2007r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 3 716 osób tj. o 1 298 osób mniej niż w analogicznym okresie roku 2006, w tym:

 

 • 3 650 osób bezrobotnych,
 • 66 osób poszukujących pracy.

 

 

 

 

Na koniec poszczególnych miesięcy 2007r. sytuacja osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim kształtowała się zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

 

 

2006r.

2007r.

 

Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo dla powiatu

Bezrobotni ogółem

Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo

Bezrobotni

Poszukujący

pracy

Razem

 

 

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

 

 

dla

kraju

dla powiatu

 

Styczeń

11,1%

6 027

15,1%

9,2%

5 004

623

77

5 081

 

Luty

11,2%

6 084

14,9%

9,0%

4 919

603

74

4 993

 

Marzec

11,2%

6 070

14,4%

8,6%

4 667

517

69

4 736

 

Kwiecień

11,0%

5 983

13,7%

8,3%

4 470

492

67

4 537

 

Maj

10,7%

5 804

13,0%

8,0%

4 340

495

68

4 408

 

Czerwiec

10,3%

5 541

12,4%

7,8%

4 202

501

66

4 268

 

Lipiec

10,1%

5 456

12,2%

7,7%

4 177

488

64

4 241

 

Sierpień

9,9%

5 343

11,9%

7,5%

4 057

476

61

4 118

 

Wrzesień

9,6%

5 173

11,6%

7,2%

3 899

455

66

3 965

 

Październik

9,2%

4 972

11,3%

6,9%

3 755

459

66

3 821

 

Listopad

9,0%

4 847

11,2%

6,8%

3 705

460

66

3 771

 

Grudzień

9,1%

4 941

11,1%

6,7%

3 650

459

66

3 716

 

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli od początku roku 2007 liczba osób bezrobotnych spadła o 1 354 osoby tj. o 27,06%. W analogicznym okresie roku 2006 spadek ten wynosił 1 086 osób ( 18,02%) czyli był o 268 osób (tj. 9,04 punktu procentowego) niższy niż w roku 2007.

 

 

 

 

 

W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie w grudniu 2007r. w podziale na poszczególne miasta i gminy kształtowała się następująco:

 

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Ogółem 2005r.

Ogółem w 2006r.

Ogółem w 2007r.

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym kobiety

Brwinów

912

436

833

402

612

302

Michałowice

483

233

404

219

341

180

Nadarzyn

320

167

278

148

211

113

Piastów

866

438

758

387

564

306

Pruszków

2 566

1 246

2 134

1 033

1 519

782

Raszyn

638

316

534

278

403

213

RAZEM

5 785

2 836

4 941

2 467

3 650

1 896

 

 

Osoby zamieszkujące na terenie Pruszkowa, jako największa grupa stanowiły 41,62% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, liczba ta była o 1,57 punktu procentowego niższa niż w roku 2006. Obserwując dane zamieszczone w tabeli można ustalić, iż w roku 2007 procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w stosunku do liczby ogółu bezrobotnych jest porównywalny do lat ubiegłych.

 

 

IV. Zmiany w poziomie bezrobocia

 

W 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie :

 

 • zarejestrował 5 026 bezrobotnych – o 573 osoby mniej niż w roku poprzednim,

 

 • wyłączył z ewidencji 6 130 bezrobotnych – o 312 osób mniej niż w roku 2006.

 

W ciągu dwunastu miesięcy roku 2007 odpływz bezrobocia był większy od napływu do bezrobocia o 1 104 osoby.

 

 

Napływ i odpływ bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2007r.

Wyszczególnienie

2006r.

2007r.

 

Napływ

 

Odpływ

 

Napływ

Odpływ

Razem

Z tytułu podjęcia pracy

Niepotwierdzenia gotowości do pracy

Inne

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

642

442

529

352

351

387

451

396

466

532

529

522

399

385

543

439

530

650

536

509

636

733

654

428

513

621

371

401

421

349

394

328

465

448

416

299

450

513

623

598

551

493

419

448

623

592

466

354

231

212

222

236

202

190

175

151

193

202

213

147

143

203

229

183

167

219

178

201

219

217

143

141

76

98

172

179

182

84

66

96

211

173

110

66

Razem

5 599

6 442

5 026

6 130

2 474

2 243

1 513

 

Jak wynika z powyższych danych główną przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych w roku 2007 były podjęcia pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2007r. zgłosiło podjęcie pracy 2 474 osób, co stanowi 40,36 % ogółu odpływu.

 

V. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

 

5.1 Bezrobotni do 25 roku życia

W końcu grudnia 2007r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawały 332 osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia. Stanowili oni 10,0 % ogółu bezrobotnych. W stosunku do roku 2006 liczba ta była mniejsza o 274 osoby, natomiast w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych spadła o 2,26 punktu procentowego. W ciągu całego roku 2007 w tutejszym Urzędzie zostało zarejestrowanych 1 241 osób do 25 roku życia w tym 702 kobiety. Wyłączono z ewidencji 1 411 osób ( 763 kobiety), w tym 468 z powodu podjęcia zatrudnienia.

 

5.2 Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na dzień 31 grudnia 2007r. stanowili grupę 1 297 osób tj. 35,53% ogółu bezrobotnych. Napływ do bezrobocia tej kategorii osób w 2007r. wyniósł 919 osób w tym 334 kobiety, natomiast odpływ 1 121 osób (392 kobiety). Spośród osób wyrejestrowanych 390 podjęło pracę. Napływ osób powyżej 50 roku życia stanowił 18,28% napływu ogólnej liczby bezrobotnych.

 

 

5.3 Długotrwale bezrobotni

Liczba osób długotrwale bezrobotnych tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, kształtowała się w końcu 2007 roku na poziomie 2 269 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 62,16%. W okresie od stycznia do grudnia 2007r. zarejestrowano 1 757 bezrobotnych z tej kategorii w tym 882 kobiety. Wyłączono z ewidencji 2 612 osób (1 252 kobiety ), z czego w wyniku działań Urzędu skierowanych do tej grupy bezrobotnych lub z własnej inicjatywy 924 osoby podjęły pracę.

 

Tabela przedstawia napływ i odpływ poszczególnych grup osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2007r.

Wyszczególnienie

Bezrobotni do 25 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 r. życia

Bezrobotni długotrwale

 

Napływ

Odpływ

Napływ

Odpływ

Napływ

Odpływ

Ogół

Podjęcie pracy

Ogół

Podjęcie pracy

Ogół

Podjęcie pracy

Styczeń

136

112

53

94

87

34

188

176

80

Luty

143

149

40

72

71

32

140

203

81

marzec

96

137

39

88

106

35

175

261

83

kwiecień

101

153

61

65

126

52

149

248

84

maj

101

108

40

77

118

36

141

272

90

czerwiec

93

107

32

77

84

39

130

220

86

lipiec

105

98

30

60

80

29

141

171

70

sierpień

97

94

26

56

70

23

114

195

62

wrzesień

103

134

32

87

109

33

116

262

78

październik

108

126

46

88

116

41

172

271

75

listopad

103

115

45

81

85

44

171

203

83

grudzień

55

78

24

74

69

24

120

130

52

RAZEM

1 241

1 411

468

919

1 121

422

1 757

2 612

924

 

 

 

 

 

 

5.4 Niepełnosprawni

W końcu grudnia 2007r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 75 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 33 kobiety. Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata - w liczbie 35, osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy – 38 osób oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w liczbie 34 osób.

Wśród 66 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie jako osoby poszukujące pracy osoby niepełnosprawne stanowiły 60,61% osób ogółu poszukujących pracy tj. 40 osób.

Najczęściej spotykanym rodzajem schorzenia wśród osób niepełnosprawnych są choroby neurologiczne, układu oddechowego oraz narządów ruchu.

 

 

 

 

VI. Struktura bezrobocia

 

Struktura bezrobocia wg wieku

 

Wiek

31.12.2006r.

31.12.2007r.

31.12.2007r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

 

612

1 218

918

1 572

496

125

325

718

497

769

158

-*)

 

332

925

641

1185

445

122

192

586

365

605

147

-*)

70

119

122

200

83

18

23

86

59

114

45

14

21

62

41

57

21

9

42

160

83

195

68

16

147

388

260

502

177

45

36

107

74

118

50

18

RAZEM

4 941

2 467

3 650

1 896

612

341

211

564

1 519

403

                       

 

*) zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2004r. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zm.) bezrobotnym jest osoba, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 1 i 2 lit a - e i g jeżeli kobieta

nie ukończyła 60 lat.

 

Analizując powyższe dane zaobserwować można w poszczególnych grupach bezrobotnych, biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 2007 tak jak w roku poprzednim w ogólnej liczbie osób bezrobotnych dominującą grupą były, zarówno wśród mężczyzn jak kobiet, osoby w wieku 45 – 54 lata.

Stanowiły one 32,46% ogółu bezrobotnych.

 

 

 

 

 

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia

 

Wykształcenie

31.12.2006r.

 

31.12.2007r.

31.12.2007r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

Wyższe

Polic, śr. zaw.

Śr. ogólne

Zasad. zaw.

Gimnazjalne

364

1 339

438

1 218

1 582

236

781

307

488

655

346

1000

324

871

1109

225

595

223

362

491

55

145

48

142

222

41

104

36

68

92

21

47

24

58

61

73

163

43

129

156

135

418

151

357

458

27

123

27

114

112

RAZEM

4 941

2 467

3 650

1 896

612

341

211

564

1 519

403

                       

 

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2007r. w ogólnej liczbie zarejestrowanych nadal najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym (podstawowym) wśród mężczyzn w liczbie 1 109 osób, wynoszącą 30,38% ogółu bezrobotnych. Natomiast wśród kobiet w liczbie 595 (16,30% ogółu) osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym.

 

Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy

 

Czas w miesiącach

31.12.2006r.

 

31.12.2007r.

31.12.2007r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

428

735

536

714

909

1 619

 

225

301

292

347

484

818

278

539

489

573

552

1 219

131

274

260

291

299

641

39

89

81

94

99

210

22

50

52

67

44

106

17

43

30

42

32

47

38

79

72

77

99

199

136

224

193

228

210

528

34

53

58

65

65

128

RAZEM

4 941

2 467

3 650

1 896

612

341

211

564

1 519

403

                       

 

 

Badając strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, tak jak w roku 2006, dominującą grupę osób stanowiły (zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet) osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, które stanowiły 33,40% ogółu bezrobotnych.

 

 

VII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 

7.1 Pośrednictwo pracy

 

Tutejszy Urząd oprócz ofert pozyskanych poprzez utrzymywanie wielokierunkowych kontaktów z pracodawcami prowadzi pośrednictwo otwarte (pełna oferta wraz z danymi adresowymi pracodawcy, trafia do wiadomości publicznej i kandydaci sami zgłaszają się do pracodawcy), ale dotyczy to jedynie tych sytuacji, gdy pracodawca sam zdecyduje o wyborze takiej metody działania. Organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przybierała różne formy - najczęściej indywidualne skierowania lub giełdy pracy. W minionym roku nastąpił wzrost liczby zgłaszanych wolnych miejsc pracy o 344 w stosunku do roku 2006. Ze zgłoszonych 2 243 wolnych miejsc pracy w roku 2007 zagospodarowano poprzez zatrudnienie 853 miejsca, co stanowi 38 % ogółu ofert. Głównym powodem, dla którego nie zostały zrealizowane pozostałe oferty był fakt, iż warunki finansowe proponowane przez pracodawców nie spełniały oczekiwań poszukujących pracy oraz oferty kierowane były do specjalistów, których nie posiadamy w ewidencji osób bezrobotnych np.: kierownik budowy, elektryk, technik elektronik, murarz, telemarketer.

 

Poniższa tabela przedstawia jak na przestrzeni lat 2005-2007 realizowana była usługa pośrednictwa pracy.

L.p

Wyszczególnienie

Półrocze 2005r.

Do końca

2005r.

Półrocze

2006r.

Do końca

2006r.

Półrocze 2007r.

Do końca 2007r.

1.

 

Liczba zakładów pozyskanych do współpracy.

20

49

25

69

42

101

2.

 

Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem.

707

 

1 306

799

1 899

1 249

2 243

 

2.1

 

w tym:

liczba niesubsydiowanych miejsc pracy

 

445

 

 

860

 

469

 

1 219

 

 

760

 

 

1 435

 

3.

 

liczba anulowanych miejsc pracy

21

36

20

67

39

71

4.

 

liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy

431

744

450

1 003

379

853

4.1

w tym:

w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy

 

266

 

 

548

 

245

463

193

433

5.

Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy

63

58

55

54

30*)

38*)

 

*) Znaczny spadek efektywności wykorzystania pozyskanych miejsc pracy jest wynikiem konieczności wprowadzania do systemu od roku 2007 ofert typowych dla cudzoziemców, którzy aby otrzymać zezwolenie na zatrudnienie na terytorium kraju, muszą posiadać opinię powiatowego urzędu pracy o braku kandydata narodowości polskiej na wnioskowane stanowisko. Oferty te następnie są wycofywane, co negatywnie wpływa na efektywność wykorzystania pozyskanych ofert.

W ciągu 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zorganizował 8 giełd pracy, dla firm: Telecolor w Mławie, Miejskich Zakładów Oczyszczania w Pruszkowie, IMPET HR SERNICE w Warszawie, Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Zespołu Sprzedażowego Sp. z o.o. w Warszawie, Vigilantes Services Sp. z o.o. w Warszawie, FM Polska Sp.z o.o. w Warszawie, Carletti w Pruszkowie.

Firmy poszukiwały osób na stanowisko: monter urządzeń RTV, robotnik gospodarczy, personel pomocniczy, robotnik- roboty konserwacyjne, telemarketer, doradca klienta, pracownik w przemyśle cukierniczym, pracownik ochrony, magazynier.

Na giełdy pracy zostało zaproszonych 327 osób bezrobotnych, z czego:

- 96 nie zgłosiło się w wyznaczonym terminie,

- 25 odmówiło przyjęcia propozycji pracy,

- 46 dostarczyło zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniach do pracy.

 

 

 

 

7.2 Jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

 

W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przyznał 75 osobom bezrobotnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku ubiegłym forma samo-zatrudnienia wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród osób bezrobotnych. Zarówno w roku 2006 jak i 2007 wyraźnie dało się zauważyć wzrost liczby osób bezrobotnych rejestrujących się tylko po to, aby uzyskać status bezrobotnego a w konsekwencji ubiegać się o dotację.

 

Na realizację tego zadania Urząd wydatkował dwa rodzaje środków finansowanych z :

 • Funduszu Pracy w kwocie 903 391,15 zł,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 68 800,00 zł.

 

W roku 2007 w wyniku wsparcia finansowego 75 osób bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą, w tym 56 podmiotów gospodarczych utworzonych zostało na terenie Powiatu pruszkowskiego. Średnia kwota przyznawanych jednorazowych dotacji to 13 300,00 zł i stwierdzić należy, że prawie wszystkie osoby ubiegające się o środki finansowe otrzymywały maksymalne kwoty.

 

 

 

 

 

Nowo powstałe firmy to :

 • 22 świadczące usługi z zakresu : nauki kultury, sztuki, finansów, ubezpieczeń, pośrednictwa, działalności artystycznej, projektowania;
 • 35 świadczących usługi produkcyjno-usługowe typu: hotelarstwo, produkcja filmów, nagrań wideo-dźwiękowych, sprzątanie, remonty, konserwacja, gastronomia, usługi krawiecki, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, protetyka, usługi informatyczne;
 • 18 firm prowadzących działalność handlową typu: sprzedaż detaliczna odzieży, sprzedaż sprzętu komputerowego i innych materiałów.

 

Z dokonanej analizy liczby 75 osób (w tym 40 kobiet) uczestniczących w tym programie wsparcia wynika, że grupę tę stanowiły osoby:

 

z wykształceniem:

 • wyższym - 26 osób
 • policealnym i średnim zawodowym - 33 osoby
 • zasadnicze zawodowe - 6 osób
 • liceum ogólnokształcące - 6 osób
 • wykształcenie podstawowe - 4 osoby

w wieku :

 • do 25 lat - 5 osób
 • 25 – 34 lata - 39 osób
 • 35 –49 lat - 22 osoby
 • powyżej 50 lat - 9 osób

 

 

7.3 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

 

W roku 2007 podpisano 17 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, które otrzymały środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 18 skierowanych bezrobotnych, w tym:

 

 • 7 kobiet,
 • 11 mężczyzn.

 

 

 

Grupę tę stanowiły osoby:

z wykształceniem:

 • wyższym - 2 osoby
 • policealnym i średnim zawodowym - 8 osób
 • zasadnicze zawodowe - 4 osoby
 • liceum ogólnokształcące - 1 osoba
 • wykształcenie podstawowe - 3 osoby

w wieku :

 • do 25 lat - 10 osób
 • 25 – 34 lata - 5 osób
 • powyżej 50 lat - 3 osoby

 

na stanowisku:

 • fryzjer - 1 osoba
 • geodeta - 1 osoba
 • pracownik biura projektowego - 1 osoba
 • pracownik biurowy - 2 osoby
 • stolarz - 2 osoby
 • pracownik handlowy - 2 osoby
 • monter instalacji elektrycznych - 2 osoby
 • pracownik fizyczny - 7 osób

 

 

7.4 Prace interwencyjne

 

W 2007 roku zostało zawartych 59 umów o prace interwencyjne w ramach, których zostały zatrudnione 62 osoby, w tym z wykształceniem:

 • wyższym - 6 osób
 • policealnym i średnim zawodowym - 15 osób
 • LO - 13 osób
 • zasadniczym zawodowym - 7 osób
 • podstawowym - 21 osób

 

Wśród skierowanych osób 32 były długotrwale bezrobotne, 26 w wieku do 25 lat, a 20 powyżej 50 roku życia.

Bezrobotni najczęściej podejmowali pracę w zawodach: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, sprzedawca.

 

W roku 2007 na tę formę wydano 319 287,31 zł (w tym na zobowiązania przechodzące

z 2006 r. – 219 265,00 zł) w tym z:

 • Funduszu Pracy - 305 046,40 zł.,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji programu - 14 240,91 zł.

 

 

 

7.5 Roboty publiczne

 

W ramach robót publicznych w 2007 roku, organizowanych w oparciu o wolne wnioski od organizatorów, zostało zatrudnionych 60 osób z wykształceniem :

 • Średnim zawodowym - 5 osób
 • zasadniczym zawodowym - 17 osób
 • podstawowym - 38 osób

 

Spośród w/w osób 45 było długotrwale bezrobotnych a 41 osób ukończyło 50 rok życia.

 

Bezrobotni byli najczęściej zatrudniani w zawodzie robotnika gospodarczego.

 

Na roboty publiczne wydano w 2007r. 513 143,64 zł (w tym na zobowiązania z 2006 r. 174 563,00 zł).

 

 

7.6 Staże

 

W 2007 roku zostały zawarte 163 umowy stażowe, w ramach których odbyło staż 208 osób w tym z wykształceniem:

 • wyższym - 40 osób
 • policealnym i średnim zawodowym - 38 osób
 • L. O. - 112 osób
 • zasadniczym zawodowym - 13 osób
 • podstawowym - 5 osób

 

 

Wśród skierowanych osób 183 były bezrobotnymi do 6 miesięcy, 10 osób od 6 do 12 miesięcy, 15 osób od 12- 24 miesięcy.

Bezrobotni najczęściej podejmowali staż w zawodach: pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca, młodszy referent, sekretarka, recepcjonista, pomoc nauczyciela, pracownik fizyczny.

 

W roku 2007 na tę formę wydano 1 155 282,61 zł (w tym na zobowiązania przechodzące z 2006r. – 611 202,00 zł).

 

Zakłady, do których została skierowana największa liczba osób w celu odbycia stażu to: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Sad Rejonowy w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Urząd Miejski w Piastowie oraz Michałowicach, Urzędy Gminy: Raszyn, Nadarzyn, Brwinów.

 

 

7.7 Przygotowanie zawodowe

 

W 2007 roku zostało zawartych 13 umów w ramach przygotowania zawodowego, w ramach których przygotowanie zawodowe odbyło 14 osób w tym z wykształceniem:

 • policealnym - 2 osoby
 • średnim zawodowym - 1 osoba
 • L. O. - 2 osoby
 • podstawowym - 9 osób

 

Wśród skierowanych osób 4 były bezrobotnymi do 6 miesięcy, 5 osób od 6 do 12 miesięcy, 3 osoby od 12- 24 miesięcy, 2 osoby ponad 24 miesiące.

 

Bezrobotni najczęściej podejmowali przygotowanie zawodowe w zawodach: pomoc laboratoryjna, salowa, koordynator dystrybucji żywności, pomoc fryzjera, pracownik budowlany .

 

Na tę formę wydano w 2007r. 59 620,12 zł (w tym na zobowiązania przechodzące z 2006r. – 26 529,00 zł).

 

 

7.8 Poradnictwo

W 2007 roku indywidualnym i grupowym poradnictwem zawodowym objęto 628 osób, w tym 289 kobiet. W tej liczbie wyodrębnić należy osoby zarejestrowane jako bezrobotne – 609 osób, osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy – 1 osoba oraz inne osoby zasięgające porady zawodowej – 18 osób. Z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 338 osób, (171 kobiet). W 35 zorganizowanych grupowych spotkaniach warsztatowych uczestniczyło 290 osób (118 kobiet). Łącznie przeprowadzono 403 rozmowy doradcze z klientami indywidualnymi.

Najbardziej liczną grupę osób bezrobotnych korzystających z usług poradnictwa zawodowego stanowiły osoby bezrobotne, zarejestrowane do 6 miesięcy - 291 osób. Kolejno liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego według okresu długości zarejestrowania wynosiła: 226 osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy oraz 94 osoby zarejestrowane od 6 do 12 miesięcy.

Z wyżej wymienionych osób wykształcenie wyższe posiadało 73 osoby, wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 101 osób, średnie ogólnokształcące 44 osoby, zasadnicze zawodowe 52 osoby oraz gimnazjalne i poniżej 61 osób.

Udzielane były również indywidualne i grupowe informacje zawodowe. Z usługi indywidualnej informacji zawodowej skorzystało 607 osób, w tym 315 kobiet. Przeprowadzono 36 spotkań grupowej informacji zawodowej, w której uczestniczyło łącznie 228 osób (z czego 222 zarejestrowane jako osoby bezrobotne), w tym 94 kobiety.

Spośród osób korzystających z informacji zawodowej najliczniejszą grupę stanowiły osoby zarejestrowane do 6 miesięcy (150 osób), kolejno zarejestrowani powyżej 12 miesięcy (54 osoby) oraz zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy (18 osób).

4 osoby zostały skierowane do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu dokładnego określenia przeciwwskazań do pracy oraz możliwych działań aktywizacyjnych.

 

7.9 Szkolenia

 

W roku 2007 na szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skierowano:

- 571 osób na szkolenia grupowe,

- 129 osób na szkolenia indywidualne

 

Ogółem skierowano 700 osób bezrobotnych w tym:

- 5 osób niepełnosprawnych - szkolenia finansowane ze środków PFRON,

- 517 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

- 155 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków EFS Działanie 1.3,

- 13 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków EFS Działanie 1.2,

- 10 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane w ramach projektu „Mazowsze 2007”.

 

 

Z pośród skierowanych, szkolenie ukończyło 686 osób w tym:

- 5 osób niepełnosprawnych - szkolenia finansowane ze środków PFRON,

- 506 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

- 152 osoby bezrobotne - szkolenia finansowane ze środków EFS Działanie 1.3,

- 13 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane ze środków EFS Działanie 1.2,

- 10 osób bezrobotnych - szkolenia finansowane w ramach projektu „Mazowsze 2007”.

 

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Tematyka szkoleń:

1 . „Zarządca nieruchomości”– 1 osoba,

2. „Archiwista” – 1 osoba,

3. „Operator koparko”- ładowarki” – 1 osoba,

4. „Podstawy obsługi komputera” – 1 osoba,

5. „Księgowość komputerowa” – 1 osoba.

 

Szkolenia grupowe, finansowane ze środków Funduszu Pracy

Tematyka szkoleń:

 1. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) – 25 osób,
 2. „Kadry, płace, ZUS” – 30 osób,
 3. „Prawo jazdy kategorii C” – 30 osób,
 4. „Księgowość komputerowa” – 22 osoby,
 5. „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych” – 15 osób,
 6. „Kierowca wózków jezdniowych” – 40 osób,
 7. „Pracownik administracyjno biurowy” – 25 osób,
 8. „Kasy fiskalne”-35 osób,
 9. „Podstawy obsługi komputera” – 42 osoby,
 10. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”- 30 osób,
 11. „ABC przedsiębiorczości”-12 osób,
 12. „Pisanie projektów z wykorzystaniem środków UE”- 12 osób,
 13. „Szkolenie aktywizujące”-50 osób,
 14. „Spawanie metodą MIG i MAG”- 5 osób,
 15. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”-15 osób.

 

 

 

 

 

Szkolenia grupowe, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 1.3 (dla osób powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych nie dłużej niż 24 miesiące).

Tematyka szkoleń:

 1. „Kierowca wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych” – 21 osób,
 2. „Prawo jazdy kategorii C” – 14 osób,
 3. „ABC działalności gospodarczej” – 6 osób
 4. „ Gotowość do zmian” – 83 osoby,
 5. „Murarz glazurnik” – 3 osoby,
 6. „Specjalista ds. funduszy strukturalnych” – 10 osób,
 7. „Spawacz metodą MIG i MAG” – 7 osób,
 8. „Stylizacja paznokci” – 11 osób.

 

Działanie 1.2 ( dla osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych nie dłużej niż 24 miesiące)

Tematyka szkolenia:

1. „Gotowość do zmian”- 13 osób.

 

Szkolenia grupowe, finansowane w ramach projektu „Mazowsze 2007”

Tematyka szkolenia:

1. „ABC przedsiębiorczości”- 10 osób.

 

Szkolenia indywidualne, finansowane z Funduszu Pracy ( dla osób, które złożyły wniosek z prośbą o skierowanie na szkolenie z uprawdopodobnieniem pracy).

Najczęściej wnioskowana tematyka szkoleń:

 1. „Stylizacja paznokci”
 2. „Fryzjerstwo”,
 3. „Usługi kosmetyczne”,,
 4. „Wizażysta, i stylizacja wizerunku”,
 5. „Artystyczne układanie kwiatów”,
 6. „Przeszkolenie dla pielęgniarek powracających do zawodu”,
 7. „Montaż, naprawa i konserwacja instalacji gazowych”,
 8. „Kurs masażu leczniczego”,
 9. „Transport taksówką osobową”,
 10. „Spawanie metodą MIG, MAG i TIG”,
 11. „Operator koparki, koparko – ładowarki”,
 12. „Operator DTP, program Autodesk VIZ”,
 13. „Grafika komputerowa”,
 14. „Auto CAD”,
 15. „Hydraulik”,
 16. „Rzeczoznawca samochodowy”,
 17. „Prawo jazdy kategorii C”,
 18. „Prawo jazdy kategorii D”,
 19. „Prawo jazdy kategorii E”,
 20. „Instruktor nauki jazdy”,
 21. „Kucharz – garmażer”,
 22. „Uprawnienia SEP do 1kV”,
 23. „Jak prowadzić własną firmę”,
 24. „Kurs dokształcający kierowców na przewóz rzeczy”,
 25. „Kurs dokształcający kierowców na przewóz osób”,
 26. „Samodzielna księgowa”,
 27. „Barman – mixer”,
 28. „Kelner”,
 29. „ABC przedsiębiorczości”,
 30. „Pakiet graficzny WWW”,
 31. „Pośrednik w obrocie nieruchomości”,
 32. „Motorniczy tramwajów”,
 33. „Pedagogiczno-metodyczny”,
 34. „Pisanie projektów z wykorzystaniem środków UE”.

 

 

7.10 Dodatki aktywizacyjne

 

Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia mająca na celu zmotywować osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku do aktywności i podejmowania decyzji dotyczącej zatrudnienia. W roku 2007 do tutejszego Urzędu wpłynęło 106 wniosków z prośbą o przyznanie prawa do dodatku aktywizacyjnego o 85 wniosków mniej niż w roku poprzednim, z których 105 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

Wśród osób, które otrzymały dodatek aktywizacyjny było:

 

 • 57 kobiet,
 • 6 osób do 25 roku życia,
 • 36 osób powyżej 50 roku życia.

 

 

 

 

7.11 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu

 

 

 

Wyszczególnienie

Na koniec

2004r.

Na koniec

2005r.

Na koniec

2006r.

Na koniec

2007r.

 

 

Prace interwencyjne

125

68

63

62

 

Roboty publiczne

109

87

69

60

 

Szkolenia

295

519

522

686

 

Przygotowanie zawodowe

-

47

16

14

Staże

204

250

320

208

Poradnictwo zawodowe

672

843

776

628

Dodatki aktywizacyjne

-

131

161

105

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

-

20

70

75

Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy

-

-

1

18

Razem z aktywnych form w

ciągu roku skorzystało

1 405

1 965

1 997

1 856

 

 

 

 

 

7.12 Europejski Fundusz Społeczny

 

 

Oprócz działań, do których został zobligowany ustawowo, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie już od kilku lat przystępuje do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Są to:

 • Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

pn. „ Przez staż do zatrudnienia”,

 • Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

pn. „ Szansa na drugi start”.

 

Oba Działania są realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i zakończyły się do dnia 31.12.2007r.

Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży

 

W okresie sprawozdawczym kompleksowym wsparciem objęto 16 osób (10 kobiet i 6 mężczyzn), co stanowi 17,58% z ogólnej liczby beneficjentów według założeń projektu. Wszystkie te osoby zostały skierowane do odbycia stażu u pracodawcy a 13 z nich przed podjęciem stażu odbyło szkolenie pn. „Gotowość do zmian”. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu zatrudnienia koordynatora na poziomie 6 083,27 zł, wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów projektu wyniosły 127 924,99 zł, a w kategorii innych wydatków poniesiono koszty na poziomie 18 625,23 zł.

 

 

Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

 

W okresie sprawozdawczym kompleksowym wsparciem w ramach projektu zostało objętych 81 osób (26 kobiet i 55 mężczyzn), co stanowiło 26,13% liczby ostatecznych beneficjentów projektu. Wszyscy beneficjenci, którzy rozpoczęli udział w projekcie w okresie sprawozdawczym zostali objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy przed skierowaniem ich na konkretne działania przewidziane w projekcie. W okresie objętym sprawozdaniem realizacja projektu przebiegała prawidłowo, zgodnie z założonym harmonogramem, co gwarantuje zrealizowanie celów założonych w projekcie. Poziom wydatkowania w okresie sprawozdawczym przebiegał prawidłowo i wynikał ściśle z postępu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu zatrudnienia koordynatora na poziomie 18 128,69 zł, wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów projektu wyniosły 117 727,91 zł, a w kategorii innych wydatków poniesiono koszty na poziomie

201 055,43 zł.

 

VIII. Finanse i księgowość w Urzędzie

 

Analiza opisowa z wykonania budżetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie na

dzień 31.12.2007r.

 

Dział : 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan na wydatki roku 2007 określony był kwotą 1 040 000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2007r. wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwotę złotych 1 040 000,00 - co stanowi 100% planu wydatków.

Na koniec roku 2007, pozostały do realizacji zobowiązania w wysokości 57 392,59 zł.

 

Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

 

Przyznany plan finansowy na wydatki 2007r. wynosił 1 329 191,00 zł.

Wykonane wydatki w roku budżetowym 2007r. wyniosły 1 329 184,56 zł, co stanowi prawie 100 % rocznego planu wydatków.

 

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

 • wynagrodzenia osobowe - 880 216,78 zł,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58 014,47 zł,
 • pochodne do wynagrodzeń - 169 135,20 zł,

/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy/

 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 71 745,93 zł,

w tym jako główne:

zakup materiałów biurowych i druków - 13 971,29 zł,

zakup wyposażenia - 12 190,88 zł,

pozostałych materiałów eksploatacyjnych - 11 250,11 zł,

środki do utrzymania czystości urzędu - 3 443,72 zł,

 • zakup usług materialnych - 108 945,95 zł,

w tym jako główne:

opłaty telefoniczne - 11 474,98 zł,

opłaty pocztowe, bankowe - 248,60 zł,

opłaty czynszowe - 74 118,65 zł,

szkolenia - 3 206,00 zł,

 • usługi zdrowotne - 1 018,00 zł,
 • pozostałe - 18 879,72 zł,
 • zakup energii /elektrycznej, grzewczej, wodnej/ - 26 065,02 zł.
 • zakup usług remontowych - 15 061,21 zł,

 

Na dzień 31 grudnia 2007r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w wysokości: 70 462,21 zł.

w tym:

 • zobowiązania z tyt. dod. wynagrodzenia rocznego - 59 942,32 zł,
 • składki ZUS - 9 051,31 zł,
 • składek na Fundusz Pracy - 1 468,58 zł.

 

 

Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy w roku 2007 roku

 

Wydatki ogółem za 2007 rok zamknęły się kwotą - 9 164 900,00 zł,

w tym :

 

wydatki obligatoryjne :

 • na zasiłki dla osób bezrobotnych - 3 414 600,00 zł,
 • na składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków - 1 067 100,00 zł,

 

Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne

programy łagodzenia skutków bezrobocia: - 4 403 100,00 zł,

w tym:

Środki przyznane Powiatowi algorytmem - 3 861 900,00 zł,

Środki pozyskane przez Urząd:

Program „Przez staż do zatrudnienia” - 124 100,00 zł,

Program „Szansa na drugi start” - 257 100,00 zł.

Program „Mazowsze” - 160 000,00 zł,

 

Programy przeciwdziałania bezrobociu ogółem - 4 343 700,00 zł

w tym:

przygotowanie zawodowe - 59 100,00 zł,

staż - 1 131 900,00 zł,

koszty szkoleń - 1 080 800,00 zł,

środki na podjęcie działalności gospodarczej - 972 200,00 zł,

prace interwencyjne - 319 300,00 zł,

roboty publiczne - 513 100,00 zł,

dodatki aktywizacyjne - 27 400,00 zł.

Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy - 235 300,00 zł,

Prace społecznie użyteczne - 4 600,00 zł.

 

w tym :

na EFS działanie 1.2 - 141 800,00 zł,

na EFS działanie 1.3 - 301 900,00 zł.

 

 

 

 

wydatki fakultatywne: - 339 500,00 zł

 • dodatki do wynagrodzeń pracowników - 12 800,00 zł,
 • koszty obsługi i prowizje bankowe - 85 900,00 zł,
 • rozwój systemu informatycznego - 115 200,00 zł,
 • poradnictwo zawodowe - 2 100,00 zł,
 • szkolenie kadr organów zatrudnienia - 29 200,00 zł,
 • Ø pozostałe - 94 300,00 zł
Liczba wyświetleń: 1862
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 12:57:48)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:50:15)