Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2006 rok.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE ZA ROK 2006

 

 

Pruszków, luty 2006r.

 

 

I. Podstawowe dane o Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie

 

Nazwa Urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Urząd może używać również skrótu – PUP

 

Adres Urzędu:

ul. Andrzeja 26

05-800 Pruszków

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną podległą Staroście, którego organem opiniodawczo-doradczym jest Powiatowa Rada Zatrudnienia. Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny. Obejmuje swą działalnością sześć jednostek samorządu terytorialnego: Brwinów, Michałowie, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn.

 

 

Zadania wykonywane:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

5) inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

7) inicjowanie i organizowanie projektów i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

8) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

9) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

10) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych;

11) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

 

 

 

12) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium, dodatku aktywizacyjnego,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

13) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;

16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES;

17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy.

 

 

Zakres wykonywanych przez PUP zadań wynika z:

 

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2004r. nr 210 poz. 2135),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r.

nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami);

 • Przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

 

Przy realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia i wykorzystania środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie współdziała z Powiatową Radą Zatrudnienia oraz innymi organami rządowej administracji ogólnej, organami samorządów terytorialnych, poszczególnymi pracodawcami, oraz innymi organizacjami działającymi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

 

II. Zatrudnienie i organizacja

 

2.1 Zatrudnienie

 

Wg stanu na koniec 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie liczba zatrudnionych wynosiła 31 osób w tym:

 

 • 21 osób zatrudnionych na czas nieokreślony,
 • 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Wykształcenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie:

 

 • wyższe - 12 osób

(w tym 5 osób uczęszcza na studia uzupełniające a 1 osoba na studia doktoranckie);

 

 • średnie - 19 osób

( w tym 12 osób uczęszcza na studia wyższe).

 

 

2.2 Organizacja

 

Zadania w zależności od charakteru wykonywane były przez poszczególne działy:

 

 • Referat ds. Kadr i Administracji - inspektor ds. kadr,

- sekretarka,

- informatyk,

- sprzątaczka.

Podstawowe zadania: obsługa kadrowa, obsługa administracyjno gospodarcza Urzędu, organizacja pracy Urzędu, prowadzenie sekretariatu, prowadzenie dziennika kancelaryjnego, wysyłka korespondencji, administrowanie systemem komputerowym, informowanie o usługach i działalności Urzędu, wykonywanie zestawień i analiz statystycznych, utrzymanie czystości w pomieszczeniach siedziby Urzędu.

 

 

 • Stanowisko ds. Prawnych - radca prawny

 

Podstawowe zadania: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych.

 

 

 • Dział ds. Ewidencji i Świadczeń - kierownik komórki organizacyjnej,

- 2 pracowników rejestracji,

- 4 pracowników obsługujących osoby zarejestrowane,

- pracownik udzielający informacji,

- pracownik obsługujący system PŁATNIK,

- archiwista.

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, rozpatrywanie skarg, wniosków oraz

odwołań od decyzji administracyjnych, wydawanie decyzji, rejestracja bezrobotnych, formalna

obsługa klienta, obsługa świadczeń dla bezrobotnych, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych,

obsługa systemu PŁATNIK, archiwizowanie dokumentów.

 

 

 • Dział d/s Aktywizacji i Pośrednictwa Pracy - kierownik komórki organizacyjnej,

- 2 pośredników pracy,

- 4 osoby zajmujące się aktywnymi formami,

- doradca zawodowy,

- lider Klubu Pracy,

- koordynator EFS.

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, wydawanie decyzji dotyczących dodatku aktywizacyjnego, diagnozowanie rynku pracy, realizacja ofert pracy, współpraca z pracodawcami, gospodarowanie środkami FP oraz EFS, promocja zatrudnienia, usługi sieci EURES, organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przyznawanie środków na podjecie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, realizacja projektów EFS.

 

 • Dział Finansowo-Księgowy - główny księgowy

- 2 pracowników ds. finansowo-księgowych

Podstawowe zadania: kierowanie komórką organizacyjną, obsługa księgowa budżetu, obsługa księgowa FP oraz EFS, obsługa finansowo-bankowa, windykacje.

 

 • Referat d/s Naliczania Świadczeń - kierownik referatu,

- 2 pracowników naliczających świadczenia.

Podstawowe zadania: kierowanie referatem, wydawanie decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, obsługa z zakresu naliczania świadczeń, wydawanie Rp7, wydawanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

 

 

W toku wykonywanych zadań wydanych zostało:

 

 • 6 743 zaświadczeń potwierdzających status osoby bezrobotnej,
 • 2 958 zaświadczeń potwierdzających wysokość pobieranych świadczeń,
 • 420 zaświadczeń archiwalnych,
 • 676 zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego,
 • 167 zaświadczeń potwierdzających odbycie stażu,
 • 14 689 decyzji administracyjnych,
 • 42 postanowień,
 • 948 legitymacji ubezpieczeniowych.

 

2.3 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa

 

W roku 2006 do tutejszego Urzędu wpłynęło 190 odwołań osób bezrobotnych od wydanych decyzji. W wyniku dokonanej analizy w oparciu o art.132 Kpa rozpatrzono we własnym zakresie 148 odwołań z czego większość dotyczyła przywrócenia statusu osoby bezrobotnej. 42 odwołania zostały przekazane do rozpatrzenia przez organ II instancji.

Organ odwoławczy Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 44 po rozpoznaniu spraw w:

 • 33 przypadkach podtrzymał decyzję PUP,
 • 3 przypadkach uchylił decyzję PUP,
 • 5 przypadkach stwierdził uchybienie terminu przez bezrobotnego do wniesienia odwołania,
 • 1 przypadku odwołanie przekazano do ponownego rozpatrzenia.

 

W roku 2006 w tutejszej jednostce przeprowadzonych zostało 5 kontroli zewnętrznych prowadzonych przez:

 • Firmę „Info Audit” Sp.z o.o. - audyt zewnętrzny projektu SPO RZL Działanie 1.2,
 • Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Obsługi EFS – kontrola projektu SPO RZL Działanie 1.2,
 • Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Obsługi EFS – kontrola projektu SPO RZL Działanie 1.3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Obsługi EFS – kontrola projektu SPO RZL Działanie 1.3,
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki – kontrola zasadności przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego oraz przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

2.4 Rekrutacja i dobór kadr

 

Zgodnie ze zmianą Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych w 2006 roku w PUP w Pruszkowie prowadzono procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Przyjmowano dokumenty aplikacyjne, przeprowadzano rozmowy kwalifikacyjne. W wyniku naboru wyłoniono najlepszych kandydatów na stanowiska urzędnicze.

 

 

 

2.5 Sieć komputerowa

 

Nad prawidłowością funkcjonowania i zabezpieczenia sieci komputerowej czuwa informatyk, prowadzący również statystykę Urzędu.

W 2006r. na potrzeby tutejszego Urzędu zakupiony został nowy sprzęt komputerowy za kwotę - 42 953,76zł, oraz zmodernizowano starszy sprzęt komputerowy co znacznie poprawiło funkcjonowanie systemu komputerowego. Zakupu dokonano zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

2.6 Archiwum

 

W roku 2006 za zgodą Archiwum Państwowego w Warszawie tutejszy Urząd opracował na użytek wewnętrzny:

 • Instrukcję kancelaryjną,
 • Rzeczowy wykaz akt,
 • Instrukcję o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

Wyżej wymienione normatywy zostały wprowadzone w życie z dniem 1 stycznia 2007r. Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie z dnia 1 października 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. III. Liczba i stopa bezrobocia

 

Według danych wyliczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie na podstawie sprawozdań statystycznych w końcu grudnia 2006r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 5 014 osób, o 870 osób, tj. o 14,78 % mniej niż w analogicznym okresie roku 2005, w tym:

 

 • 4 941 osób bezrobotnych,
 • 73 osoby poszukujące pracy.

 

Na koniec poszczególnych miesięcy 2006r. sytuacja kształtowała się zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

 

 

2005r.

2006r.

Stopa bezrobocia

aktywnych zawodowo

Bezrobotni ogółem

Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo

Bezrobotni

 

Poszukujący pracy

 

Razem

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

 

Styczeń

12,0%

6 235

11,1%

6 027

853

98

6 125

Luty

12,1%

6 269

11,2%

6 084

829

98

6 182

Marzec

11,9%

6 160

11,2%

6 070

794

96

6 166

Kwiecień

11,8%

6 092

11,0%

5 983

773

103

6 086

Maj

11,5%

5 961

10,7%

5 804

726

102

5 906

Czerwiec

11,3%

5 807

10,3%

5 541

672

96

5 637

Lipiec

11,1%

5 798

10,1%

5 456

656

91

5 547

Sierpień

11,2%

5 802

9,9%

5 343

625

94

5 437

Wrzesień

10,7%

5 721

9,6%

5 173

604

92

5 265

Październik

10,5%

5 609

9,2%

4 972

586

78

5 050

Listopad

10,6%

5 667

9,0%

4 847

538

79

4 926

Grudzień

10,8%

5 785

9,1%

4 941

614

73

5 014

 

Jak wynika z powyższej tabeli od początku roku 2006 liczba osób bezrobotnych spadła o 1 086 osób tj. o 18,02%. W analogicznym okresie roku 2005 spadek ten wynosił 450 osób ( 7,22%) czyli był o 636 osób (tj. 10,8 punktu procentowego) niższy niż w roku 2006.

 

W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie w grudniu 2006r. w podziale na poszczególne miasta i gminy kształtowała się następująco:

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Bezrobotni zarejestrowani

 

Ogółem

2004r.

Ogółem 2005r.

Ogółem w 2006r.

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym kobiety

Brwinów

993

912

436

833

402

Michałowice

458

483

233

404

219

Nadarzyn

349

320

167

278

148

Piastów

927

866

438

758

387

Pruszków

2 658

2 566

1 246

2 134

1 033

Raszyn

656

638

316

534

278

RAZEM

6 041

5 785

2 836

4 941

2 467

 

Osoby zamieszkujące na terenie Pruszkowa, jako największa grupa stanowiły 43,19% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie. Obserwując dane zamieszczone w tabeli można ustalić, iż w roku 2006 procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w stosunku do liczby ogółu bezrobotnych jest porównywalny do roku 2005.

 

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2006r. kształtowała się na poziomie 9,1%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika spadła o 1,7 punktu procentowego. W grudniu 2005r. stopa bezrobocia wynosiła 10,8% ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia dla powiatu pruszkowskiego na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku kształtowała się na poziomie 10,3%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika spadła o 1,0 punktu procentowego. W tym samym czasie średnia dla kraju i województwa mazowieckiego wynosiła odpowiednio 16,0%

i 12,8%.

IV. Zmiany w poziomie bezrobocia

 

W 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie :

 

 • zarejestrował 5 599 bezrobotnych – o 858 osób mniej niż w roku poprzednim,

 

 • wyłączył z ewidencji 6 442 bezrobotnych – o 271 osób mniej niż w roku 2005 .

 

W ciągu dwunastu miesięcy roku 2006 odpływz bezrobocia był większy od napływu do bezrobocia o 843 osoby.

 

 

Napływ i odpływ bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2006r.

Wyszczególnienie

2005r.

2006r.

 

Napływ

 

Odpływ

 

Napływ

 

Odpływ

Razem

Z tytułu podjęcia pracy

Niepotwierdzenia gotowości do pracy

Inne

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

609

503

559

511

466

423

525

552

621

597

552

539

415

469

668

579

597

577

534

548

702

709

494

421

642

442

529

352

351

387

451

396

466

532

529

522

399

385

543

439

530

650

536

509

636

733

654

428

 

210

195

306

227

250

261

202

227

236

295

217

184

118

120

164

147

155

254

241

209

226

245

178

191

71

70

73

65

125

135

93

73

174

193

259

53

Razem

6 457

6 713

5 599

6 442

2 810

2 248

1 384

Jak wynika z powyższych danych główną przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych w roku 2006 było podjęcie pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2006r. zgłosiło podjęcie pracy 2 810 osób, co stanowi 43,62 % ogółu odpływu.

 

V. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

5.1 Bezrobotni do 25 roku życia

W końcu grudnia 2006r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 606 osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Stanowili oni 12,26 % ogółu bezrobotnych. W stosunku do roku 2005 liczba ta była mniejsza o 234 osoby, natomiast w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych spadła o 2,24 punktu procentowego. W ciągu całego roku 2006 w tutejszym Urzędzie zostało zarejestrowanych

1 646 osób do 25 roku życia w tym 861 kobiet. Wyłączono z ewidencji 1 725 osób ( 913 kobiet),

w tym 640 z powodu podjęcia zatrudnienia.

 

 

 

5.2 Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na dzień 31 grudnia 2006r. stanowili grupę 1 459 osób tj. 29,53% ogółu bezrobotnych. Napływ do bezrobocia tej kategorii osób w 2006r. wyniósł 876 osób w tym 381 kobiet, natomiast odpływ 1 036 osób (374 kobiety). Spośród osób wyrejestrowanych 449 podjęło pracę.

 

5.3 Długotrwale bezrobotni

Liczba osób długotrwale bezrobotnych tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, kształtowała się w końcu 2006 roku na poziomie 3 053 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 61,79%. W okresie od stycznia do grudnia 2006r. zarejestrowano 2 117 bezrobotnych z tej kategorii w tym 1 013 kobiet. Wyłączono z ewidencji 2 324 osoby (1 060 kobiet ), z czego w wyniku działań Urzędu skierowanych do tej grupy bezrobotnych lub z własnej inicjatywy 1 012 osób podjęło pracę.

 

5.4 Niepełnosprawni

W końcu grudnia 2006r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 72 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 31 kobiet. Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 45-54 lata - w liczbie 30, osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy – 34 osoby oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w liczbie 34 osób.

Najczęściej spotykanym rodzajem schorzenia wśród osób niepełnosprawnych są choroby neurologiczne, układu oddechowego oraz narządów ruchu.

 

 

VI. Struktura bezrobocia

 

Struktura bezrobocia wg wieku

Wiek

31.12.2005r.

31.12.2006r.

31.12.2006r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

 

840

1 445

1 075

1 822

485

118

451

860

544

845

136

-*)

612

1 218

918

1 572

496

125

325

718

497

769

158

-*)

117

178

156

272

97

13

50

93

69

128

47

17

36

68

57

88

20

9

87

181

124

279

72

15

269

553

396

663

205

48

53

142

116

144

56

23

RAZEM

5 785

2 836

4 941

2 467

833

404

278

758

2 134

534

                       

*) zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2004r. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zm.) bezrobotnym jest osoba, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 1 i 2

lit a - e i g jeżeli kobieta nie ukończyła 60 lat.

 

Analizując powyższe dane zaobserwować można w poszczególnych grupach bezrobotnych, biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 2006 tak jak w roku poprzednim w ogólnej liczbie osób bezrobotnych dominującą grupą były osoby w wieku 45 – 54 lata.

 

Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia

Wykształcenie

31.12.2005r.

 

31.12.2006r.

31.12.2006r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

Wyższe

Polic, śr. zaw.

Śr. ogólne

Zasad. zaw.

Gimnazjalne

450

1 461

497

1 428

1 949

291

845

359

553

779

364

1 339

438

1 218

1 582

236

781

307

488

655

52

207

75

215

284

40

136

46

82

100

16

56

18

82

106

78

210

63

195

212

140

562

214

510

708

44

168

24

134

164

RAZEM

5 785

2 836

4 941

2 467

833

404

278

758

2 134

534

                       

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2006r. w ogólnej liczbie zarejestrowanych nadal najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym (podstawowym) wśród mężczyzn w liczbie 927 osób, wynoszącą 18,76% ogółu bezrobotnych. Natomiast wśród kobiet w liczbie 781 (15,80%) z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym.

 

Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy

Czas w miesiącach

31.12.2005r.

 

 

31.12.2006r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

do 1

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

372

947

768

978

926

1 791

172

495

396

457

440

876

428

735

536

714

909

1 619

 

225

301

292

347

484

818

82

118

87

126

151

269

39

61

50

56

78

120

14

50

46

38

44

86

48

111

85

122

141

251

199

328

201

309

394

703

47

68

66

64

100

189

RAZEM

5785

5836

4 941

2 467

833

404

278

758

2 134

534

                       

 

Badając strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, tak jak w roku 2005, dominującą grupę osób stanowiły osoby (zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet) pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, które stanowiły 32,77% ogółu bezrobotnych.

 

VII. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 

7.1 Pośrednictwo pracy

 

Tutejszy Urząd oprócz ofert pozyskanych poprzez utrzymywanie wielokierunkowych kontaktów z pracodawcami prowadzi pośrednictwo otwarte (pełna oferta wraz z danymi adresowymi pracodawcy, trafia do wiadomości publicznej i kandydaci sami zgłaszają się do pracodawcy), ale dotyczy to jedynie tych sytuacji, gdy pracodawca sam zdecyduje o wyborze takiej metody działania. Organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przybierała różne formy - najczęściej indywidualne skierowania lub giełdy pracy.

 

W minionym roku nastąpił wzrost liczby zgłaszanych wolnych miejsc pracy o 593 w stosunku do roku 2005. Ze zgłoszonych 1 899 wolnych miejsc pracy w roku 2006 zagospodarowano poprzez zapełnienie 1 003 miejsca, co stanowi 53 % ogółu ofert. Głównym powodem, dla którego nie zostały zrealizowane pozostałe oferty był fakt, iż warunki finansowe proponowane przez pracodawców nie spełniały oczekiwań poszukujących pracy oraz oferty kierowane były do fachowców, których nie posiadamy w ewidencji osób bezrobotnych np.: kierownik budowy, elektryk, technik elektronik, murarz, telemarketer.

 

Poniższa tabela przedstawia jak w 2006r. realizowana była usługa pośrednictwa pracy.

L.p

Wyszczególnienie

I półrocze 2005r.

Do końca

2005r.

I półrocze

2006r.

Do końca

2006r.

1.

 

Liczba zakładów pozyskanych do współpracy.

20

 

49

25

69

2.

 

Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem.

 

707

1 306

799

1 899

 

2.1.

 

w tym:

liczba niesubsydiowanych miejsc pracy

 

445

 

 

860

 

 

469

 

1 219

 

3.

 

liczba anulowanych miejsc pracy

21

36

20

67

4.

 

liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy

431

744

450

1 003

 

4.1.

 

w tym:

w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy

 

266

 

 

548

 

 

245

 

463

5.

Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy

 

63

58

55

54

 

W ciągu 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zorganizował 7 giełd pracy, dla firm: Addeco Poland, Everlease, Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych, GA-GA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Rekord A.W. Sp.z o.o., Carletti Sp.z o.o., Ahol Polska.

Firmy poszukiwały osób na stanowisko: pracownik magazynowy, pracownik do rekultywacji rzek i nadbrzeża rzecznego, pakowacz, pracownik produkcyjny, krawcowa, kasjer, sprzedawca.

Na giełdy pracy zostało zaproszonych 307 osób bezrobotnych.

 

7.2Jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

 

W 2006 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizował wszystkie zadania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i między innymi przyznawał środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W realizację powyższych programów Urząd Pracy włożył wiele wysiłku dotując w zakładanie przez bezrobotnych własnych firm oraz dostarczając im specjalistycznej wiedzy w zakresie planowania biznesu (szkolenie pn. „ABC działalności gospodarczej”).

W ubiegłym roku forma samo-zatrudnienia wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród osób bezrobotnych. Zapewne zostało to spowodowane nie tylko możliwością otrzymania bezzwrotnych środków oferowanych przez urzędy pracy, ale również działaniami ZUS polegającymi na zastosowaniu pewnego systemu zachęt, polegających na obniżeniu kosztów składek ubezpieczeniowych dla osób młodych oraz rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy. Wyraźnie dało się zauważyć wzrost liczby osób bezrobotnych rejestrujących się tylko po to, aby uzyskać status i aby w konsekwencji ubiegać się o dotację.

Na realizację tego zadania Urząd wydatkował dwa rodzaje środków finansowanych z :

 • Funduszu Pracy w kwocie 540 120,00 zł,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 275 950,00 zł.

 

I tak w roku 2006 w wyniku wsparcia finansowego 70 osób bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą, w tym 50 podmiotów gospodarczych utworzonych zostało na terenie Powiatu pruszkowskiego. Średnia kwota przyznawanych jednorazowych dotacji to 11 500,00 zł i stwierdzić należy, że prawie wszystkie osoby ubiegające się o środki finansowe otrzymywały maksymalne kwoty.

 

Nowo powstałe firmy to :

 • 29 świadczących usługi z zakresu : nauki kultury, sztuki, finansów, ubezpieczeń, pośrednictwa, działalności artystycznej, projektowania;
 • 30 świadczących usługi produkcyjno-usługowe typu: produkcja filmów, nagrań wideo-dźwiękowych, sprzątanie, remonty, konserwacja, gastronomia, usługi krawiecki;
 • 11 firm prowadzących działalność handlową typu: sprzedaż detaliczna odzieży, sprzedaż sprzętu komputerowego i innych materiałów.

Z dokonanej analizy liczby 70 osób uczestniczących w tym programie wsparcia wynika, że grupę tę stanowiły osoby:

z wykształceniem:

 • wykształcenie wyższe - 18 osób
 • policealnym i średnim zawodowym - 25 osób
 • zasadnicze zawodowe - 11 osób
 • liceum ogólnokształcące - 10 osób
 • wykształcenie podstawowe - 6 osób

w wieku :

 • do 25 lat - 7 osób
 • 25 – 34 lata - 39 osób
 • 35 –49 lat - 20 osób
 • powyżej 50 lat - 4 osoby

 

 

7.3 Prace interwencyjne

 

W 2006 roku zostały zawarte 53 umowy o prace interwencyjne, w ramach których zostały zatrudnione 63 osoby, w tym z wykształceniem:

 • wyższym - 6 osób
 • policealnym i średnim zawodowym - 7 osób
 • LO - 35 osób
 • zasadniczym zawodowym - 11 osób
 • podstawowym - 4 osoby

 

Wśród skierowanych osób 34 były długotrwale bezrobotne, a jeśli chodzi o wiek to 28 osób w wieku do 25 lat, a 18 osób ponad 50 lat życia.

Bezrobotni najczęściej podejmowali pracę w zawodach: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, sprzedawca, pomoc nauczyciela.

 

Na tę formę wypłacono w 2006 roku 323 104,00 zł (w tym na zobowiązania przechodzące

z 2005 r. – 151 024,00zł) w tym z:

 • Funduszu Pracy - 291 795,00 zł.,
 • Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji programu - 31 309,00 zł.

 

 

 

7.4 Roboty publiczne

 

W ramach robót publicznych w 2006 roku organizowanych w oparciu o wolne wnioski od organizatorów zostało zatrudnionych 69 osób z wykształceniem :

 • zasadniczym zawodowym - 21 osób
 • podstawowym - 48 osób

 

Spośród nich 44 osoby były długotrwale bezrobotne a 48 osób ukończyło 50 lat życia.

 

Bezrobotni byli najczęściej zatrudniani w zawodzie robotnika gospodarczego.

 

Na roboty publiczne wypłacono w 2006 r. 279 690,00 zł (w tym na zobowiązania z 2005 r. 2 231,00 zł).

 

 

7.5 Staże

 

W 2006 roku zostały zawarte 194 umowy stażowe, w ramach których odbyło staż 320 osób w tym z wykształceniem:

 • wyższym - 39 osób
 • policealnym i średnim zawodowym - 6 osób
 • L. O. - 267 osób
 • zasadniczym zawodowym - 3 osoby
 • podstawowym - 5 osób

 

 

Wśród skierowanych osób 208 było bezrobotnymi do 6 miesięcy, 90 osób od 6 do 12 miesięcy, 22 osoby od 12- 24 miesięcy.

Bezrobotni najczęściej podejmowali pracę w zawodach: pracownik administracyjno-biurowy, sprzedawca, kosmetyczka, pomoc nauczyciela.

 

Na tę formę wypłacono w 2006 roku 1 267 443,00 zł (w tym na zobowiązania przechodzące z 2005 r. – 553 440,00 zł).

 

Zakłady, do których została skierowana największa liczba osób w celu odbycia stażu to: Urząd Skarbowy w Pruszkowie, Sad Rejonowy w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie.

 

 

7.6 Przygotowanie zawodowe

 

W 2006 roku zostało zawartych 9 umów w ramach przygotowania zawodowego, w ramach których przygotowanie zawodowe odbyło 16 osób w tym z wykształceniem:

 • L. O. - 9 osób
 • podstawowym - 7 osób

Wśród skierowanych osób 2 były bezrobotnymi do 6 miesięcy, 5 osób od 6 do 12 miesięcy, 7 osób od 12- 24 miesięcy, 2 osoby ponad 24 miesiące.

 

Bezrobotni najczęściej podejmowali przygotowanie zawodowe w zawodach: sanitariusz, salowa, terapeuta zajęciowy.

Na tę formę wypłacono w 2006 r. 78 720,00 zł (w tym na zobowiązania przechodzące z 2005r. – 45 419,00 zł).

 

7.7 Poradnictwo

 

W roku 2006 poradnictwem zawodowym objęto 776 osób, w tym 264 kobiety. W tej liczbie wyodrębnić należy osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP (747 osób) oraz osoby poszukujące pracy (1 osoba), z orzeczoną grupa inwalidzką (10 osób).

Z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 631 osób (246 kobiet), a w grupowych spotkaniach warsztatowych uczestniczyło 187 osób (111 kobiet).

Łącznie przeprowadzono 776 rozmów doradczych z klientami indywidualnymi.

Najliczniejszą grupę bezrobotnych korzystających z usług poradnictwa zawodowego stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane do 6 miesięcy (491 osób). Spośród innych kategorii osób bezrobotnych należy wymienić osoby długotrwale bezrobotne (130 osób), osoby powyżej 50 roku życia (71 osób) oraz osoby niepełnosprawne (3 osoby).

Najbardziej liczna grupa klientów doradcy zawodowego to osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (188 osób) oraz gimnazjalnym i poniżej (126 osób). Kolejno zaś klasyfikują się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (117 osób), średnim ogólnokształcącym (116 osób). Najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym (84 osoby).

Udzielane były również indywidualne informacje zawodowe i z tej usługi skorzystało 272 osoby, w tym 134 kobiety. Przeprowadzono także 18 zorganizowanych spotkań informacji zawodowej, w której uczestniczyło łącznie 150 osób (w tym 90 kobiet).

 

 

Odrębną kategorię osób kierowanych do doradcy zawodowego stanowią niepełnosprawni lub osoby ubiegające się o orzeczenie niepełnosprawności. Przeprowadzane są z nimi rozmowy indywidualne mające na celu ustalenie preferencji i zainteresowań zawodowych oraz ewentualne skierowanie na szkolenie w celu dostosowania kwalifikacji do wymagań rynku pracy.

 

7.8 Szkolenia

 

W roku 2006 skierowano na szkolenie osoby niepełnosprawne, w takiej tematyce jak:

1. „Obsługa komputera z systemem głosowym dla osób niewidomych i słabo widzących” – 3 osoby.

2. „Grafika komputerowa” – 1 osoba

 

Szkolenia grupowe, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2006 zrealizowane zostały dla 263 osób bezrobotnych w takich tematykach jak:

Działanie 1.3 – dla osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych nie dłużej niż 24 miesiące:

 1. „Fakturowanie z obsługą komputera i kas fiskalnych” – 39 osób
 2. Kierowca wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych” – 53 osoby
 3. „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” – 20 osób
 4. „ABC działalności gospodarczej” – 25 osób
 5. „Kadry, płace, ZUS” – 15 osób
 6. „Podstawy obsługi komputera” – 20 osób
 7. „Prawo jazdy kategorii C” – 28 osób
 8. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” – 30 osób
 9. „Kasy fiskalne” – 10 osób

Działanie 1.2 – osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane nie dłużej niż 24 miesiące:

 1. „Prawo jazdy kategorii C” – 3 osoby
 2. „Kierowca wózków jezdniowych z obsługą i wymianą butli gazowych” – 20 osób

 

W ubiegłym roku zrealizowano szkolenia grupowe, finansowane ze środków Funduszu Pracy dla 90 osób bezrobotnych w takich obszarach jak:

 1. „Obsługa komputera” – 20 osób
 2. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) – 30 osób
 3. „Kadry, płace, ZUS” – 20 osób
 4. „Prawo jazdy kategorii C” – 10 osób

5. „Księgowość komputerowa” – 10 osób

 

Ogółem na szkolenie indywidualne, finansowane ze środków Funduszu Pracy skierowano w 2006r. 165 osób, które złożył wniosek z prośba o skierowanie na szkolenie z uprawdopodobnieniem pracy, w takich obszarach jak:

 1. „Towaroznawstwo zielarskie”
 2. „Przeszkolenie dla pielęgniarek powracających do zawodu”
 3. „Montaż, naprawa i konserwacja instalacji gazowych”
 4. „Monter ścian działowych i sufitów podwieszanych”
 5. „Monter instalacji sanitarnych”
 6. „Kurs masażu leczniczego”
 7. „Spawanie metodą MIG, MAG i TIG”
 8. „Operator koparki, koparko – ładowarki”
 9. „Operator walca drogowego”
 10. „Stylizacja paznokci”
 11. „Fryzjerstwo”
 12. „Usługi kosmetyczne”
 13. „Wizażysta i stylizacja wizerunku”
 14. „Artystyczne układanie kwiatów”
 15. „projektowanie wnętrz”
 16. Grafika komputerowa”
 17. „Opiekunka dziecięca”
 18. „Język angielski”
 19. „Prawo jazdy kategorii C”
 20. „Prawo jazdy kategorii D”
 21. „Prawo jazdy kategorii E”
 22. „Instruktor nauki pływania”
 23. „Kucharz – garmażer”
 24. „Uprawnienia SEP do 1kV”
 25. „Jak prowadzić własną firmę”
 26. „Kurs dokształcający kierowców na przewóz rzeczy”
 27. „Kurs dokształcający kierowców na przewóz osób”
 28. „Operator DTP, program AutodeskVIZ”
 29. „Strzyżenie i pielęgnacja psów”
 30. „Samodzielna księgowa”
 31. „Barman – mixer”

 

 

 

7.9 Dodatki aktywizacyjne

 

Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia mająca na celu zmotywować osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku do aktywności i podejmowania decyzji. W roku 2006 do tutejszego Urzędu wpłynęło 191 wniosków z prośbą o przyznanie prawa do dodatku aktywizacyjnego o 52 wnioski więcej niż w roku poprzednim, z których 161 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

Wśród osób, które otrzymały dodatek aktywizacyjny było:

 • 79 kobiet,
 • 33 osoby zamieszkałe na wsi,
 • 17 osób do 25 roku życia,
 • 23 powyżej 50 roku życia.

 

 

7.10 Zestawienie liczby osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

 

 

 

Wyszczególnienie

Na koniec

2004r.

Na koniec

2005r.

Na koniec

2006r.

 

Prace interwencyjne

125

68

63

 

Roboty publiczne

109

87

69

 

Szkolenia

295

519

522

 

Przygotowanie zawodowe

-

47

16

Staże

204

250

320

Poradnictwo zawodowe

672

843

776

Dodatki aktywizacyjne

-

131

161

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

-

20

70

Razem z aktywnych form w ciągu roku skorzystało

1 405

1 965

1 997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11 Europejski Fundusz Społeczny

 

Oprócz działań, do których został zobligowany ustawowo, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie już od kilku lat przystępuje do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Są to:

 • Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

pn. „ Przez staż do zatrudnienia”,

 • Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

pn. „ Szansa na drugi start”.

Oba Działania są realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i zakończą się do dnia 31.12.2007r.

 

Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży

W okresie sprawozdawczym kompleksowym wsparciem objęto 75osób (31 kobiet i 44 mężczyzn), co stanowi 82,42% z ogólnej liczby beneficjentów według założeń projektu. Pięćdziesiąt dwie osoby (31 kobiet i 21 mężczyzn) zostało skierowanych do odbycia stażu u pracodawcy. Dwudziestu trzech mężczyzn skierowano na szkolenia zawodowe. Skierowanie zostało poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, dzięki czemu zdiagnozowano potrzeby i predyspozycje beneficjantów projektu w zakresie ich rozwoju zawodowego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu zatrudnienia koordynatora na poziomie 3 297,71 zł, wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów projektu wyniosły 160 145,34 zł, a w kategorii innych wydatków poniesiono koszty na poziomie 15 549,20 zł.

 

 

Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

 

W okresie sprawozdawczym kompleksowym wsparciem w ramach projektu zostało objętych 227 osób (106 kobiet i 121 mężczyzn), co stanowiło 73,86% liczby ostatecznych beneficjentów projektu. Wszyscy beneficjenci, którzy rozpoczęli udział w projekcie w okresie sprawozdawczym zostali objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy przed skierowaniem ich na konkretne działania przewidziane w projekcie. W okresie objętym sprawozdaniem realizacja projektu przebiegała prawidłowo, zgodnie z założonym harmonogramem, co gwarantuje zrealizowanie celów założonych w projekcie. Poziom wydatkowania w okresie sprawozdawczym przebiegał prawidłowo i wynikał ściśle z postępu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu zatrudnienia koordynatora na poziomie 14 149,79 zł, wydatki dotyczące ostatecznych beneficjentów projektu wyniosły 336 600,61 zł, a w kategorii innych wydatków poniesiono koszty na poziomie

149 887,33 zł.

VIII. Finanse i księgowość w Urzędzie

Analiza opisowa z wykonania budżetu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie na

dzień 31.12.2006r.

 

Dział : 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan na wydatki roku 2006 określony był kwotą 1 176 585,00 zł, z czego na dzień 31.12.2006r. wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwotę złotych 1 155 585,00 - co stanowi 98,22% planu wydatków.

 

Dział: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

 

Przyznany plan finansowy na wydatki 2006r. wynosił 1 198 953,00zł.

Wykonane wydatki w roku budżetowym 2006r. wyniosły 1 198 953,00zł, co stanowi 100 % rocznego planu wydatków.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

 • wynagrodzenia osobowe - 754 426,00 zł,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - 53 102,00 zł,
 • pochodne do wynagrodzeń - 154 511,00 zł,

/ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy/

 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 819,00 zł,

w tym jako główne:

zakup materiałów biurowych i druków - 7 596,00 zł,

zakup wyposażenia - 4 100,00 zł,

pozostałych materiałów eksploatacyjnych - 9 449,00 zł,

środki do utrzymania czystości urzędu - 1 611,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia - 22 756,00zł,

 

 • zakup usług pozostałych - 120 907,00zł,

w tym jako główne:

opłaty telefoniczne - 11 778,00 zł,

opłaty pocztowe - 236,00 zł,

opłaty czynszowe - 74 115,00zł,

szkolenia - 2 719,00 zł,

pozostałe - 32 059,00 zł,

 

 • zakup usług pozostałych - 41 102,00 zł,
 • zakup energii /elektrycznej, grzewczej, wodnej/ - 28 330,00 zł.

 

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2006r pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w wysokości: 69 408,49 zł.

w tym:

 • zobowiązania z tyt. dod. wynagrodzenia rocznego - 58 014,47 zł,
 • składki ZUS - 9 972,69 zł,
 • składek na Fundusz Pracy - 1 421,33 zł.

 

Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy w roku 2006 roku

 

Wydatki ogółem za 2006 rok zamknęły się kwotą - 9 645 300,00 zł,

w tym :

wydatki obligatoryjne :

 • na zasiłki dla osób bezrobotnych - 4 507 400,00 zł,
 • na składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków - 1 478 500,00 zł,

 

Środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne

programy łagodzenia skutków bezrobocia: - 3 494 800,00 zł,

w tym:

Środki przyznane Powiatowi algorytmem - 2 747 100,00 zł,

Środki pozyskane przez Urząd:

Program „Praca i środowisko” - 34 300,00 zł,

Program „Przez staż do zatrudnienia” - 277 500,00 zł,

Program „Szansa na drugi start” - 435 900,00 zł.

 

Programy przeciwdziałania bezrobociu ogółem - 3 390 900,00 zł

w tym:

przygotowanie zawodowe - 78 700,00 zł,

staż - 1 257 900,00 zł,

koszty szkoleń - 589 900,00 zł,

środki na podjęcie działalności gospodarczej - 827 700,00 zł,

prace interwencyjne - 323 100,00 zł,

roboty publiczne - 279 700,00 zł,

dodatki aktywizacyjne - 333 900,00 zł.

w tym :

na EFS działanie 1.2 - 345 100,00 zł,

na EFS działanie 1.3 - 543 900,00zł.

 

wydatki fakultatywne:

 • dodatki do wynagrodzeń pracowników - 8 500,00 zł,
 • koszty obsługi i prowizje bankowe - 83 500,00 zł,
 • rozwój systemu informatycznego - 114 300,00 zł,
 • poradnictwo zawodowe - 600,00 zł,
 • szkolenie kadr organów zatrudnienia - 18 600,00 zł,
 • pozostałe - 33 600,00 zł
Liczba wyświetleń: 1881
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 12:59:09)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:50:32)