Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2005 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2005 rok.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUSZKOWIE

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE

ZA ROK 2005

 

 

Pruszków, luty 2006

 

 

 

1. Liczba i stopa bezrobocia

 

 

Według danych wyliczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie na podstawie sprawozdań statystycznych w końcu grudnia 2005r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 5 884 osób, o 157 osób, tj. o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2004,

w tym:

 • Ø 5 785 osób bezrobotnych,
 • Ø 99 osób poszukujących pracy.

 

Na koniec poszczególnych miesięcy 2005r. sytuacja kształtowała się zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

 

 

2004r.

2005r.

Stopa bezrobocia

aktywnych zawodowo

Bezrobotni ogółem

Stopa bezrobocia aktywnych zawodowo

Bezrobotni

 

Poszukujący pracy

 

Razem

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

 

Styczeń

12,5%

6 537

12,0%

6 235

810

102

6 337

Luty

12,5%

6 574

12,1%

6 269

814

109

6 378

Marzec

12,6%

6 571

11,9%

6 160

788

104

6 264

Kwiecień

12,4%

6 494

11,8%

6 092

755

110

6 202

Maj

12,3%

6 434

11,5%

5 961

788

116

6 077

Czerwiec

12,3%

6 415

11,3%

5 807

737

118

5 925

Lipiec

12,2%

6 379

11,1%

5 798

766

116

5 914

Sierpień

12,0%

6 254

11,2%

5 802

779

112

5 914

Wrzesień

11,9%

6 152

10,7%

5 721

784

108

5 829

Październik

11,7%

6 027

10,5%

5 609

755

105

5 714

Listopad

11,7%

6 009

10,6%

5 667

737

104

5 771

Grudzień

11,8%

6 041

10,7%

5 785

759

99

5 884

 

Jak wynika z powyższej tabeli od początku roku 2005 liczba osób bezrobotnych spadła o 450 osób tj. o 7,7%. W analogicznym okresie roku 2004 spadek ten wynosił 496 osób ( 8,2%) czyli był o 46 osób (0,5 punktu procentowego) wyższy.

 

 

W poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie w grudniu 2005r. w podziale na poszczególne miasta i gminy kształtowała się następująco:

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Bezrobotni zarejestrowani

 

Ogółem

2004r.

Ogółem 2005r.

W tym z prawem do zasiłku

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym kobiety

Brwinów

993

912

436

99

55

Michałowice

458

483

233

64

31

Nadarzyn

349

320

167

47

23

Piastów

927

866

438

123

62

Pruszków

2 658

2 566

1 246

325

163

Raszyn

656

638

316

101

49

RAZEM

6 041

5 785

2 836

759

383

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli ogólna liczba osób bezrobotnych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004, na koniec grudnia 2005r. spadła o 4,4%.

Osoby zamieszkujące na terenie Pruszkowa stanowiły 44,36% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie.

 

 

 

 

 

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2005r. kształtowała się na poziomie10,7%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika spadła o 1,3 punktu procentowego. W grudniu 2004r. stopa bezrobocia wynosiła 11,8% ludności aktywnej zawodowo.

Stopa bezrobocia dla powiatu pruszkowskiego na koniec pierwszego półrocza kształtowała się na poziomie11,3%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika spadła o 0,4 punktu procentowego. W tym samym czasie średnia dla kraju i województwa mazowieckiego wynosiła odpowiednio 18% i 14,4%.

 

W porównaniu do powiatów województwa mazowieckiego nasz powiat ma jedną z najniższych stóp bezrobocia. Niższą stopę bezrobocia odnotowano wyłącznie w powiatach warszawskim zachodnim (11,1%), , grójeckim (10,0%) piaseczyńskim (9,7%) oraz miasta st.Warszawy (6,3%).

 

Najwyższą natomiast w powiecie szydłowieckim (38,7%) oraz radomskim (33,1%).

 

 

 

2. Zmiany w poziomie bezrobocia

 

W 2005r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie :

 

 • Ø zarejestrował 6 457 bezrobotnych – o 354 osoby więcej niż w roku poprzednim,

 

 • Ø wyłączył z ewidencji 6 713 bezrobotnych– o 353 osoby więcej niż w roku 2004 .

 

 

W ciągu dwunastu miesięcy roku 2005 odpływz bezrobocia był większy od napływu do bezrobocia o 256 osób.

 

 

 

 

 

 

Napływ i odpływ bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2005r.

 

 

 

2004r.

2005r.

 

Napływ

 

Odpływ

 

Napływ

 

Odpływ

Razem

Z tytułu

podjęcia pracy

Niepotwierdzeni

gotowości

Inne

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

651

474

458

468

406

456

490

513

532

517

591

547

412

437

461

545

466

475

526

638

634

642

609

515

609

503

559

511

466

423

525

552

621

597

552

539

415

469

668

579

597

577

534

548

702

709

494

421

225

195

241

245

257

269

219

211

278

266

218

188

148

199

244

186

278

242

223

258

238

239

162

198

42

75

183

148

62

66

92

79

186

204

114

35

Razem

6 103

6 360

6 457

6 713

2 812

2 615

1 286

 

Jak wynika z powyższych danych główną przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych w roku 2005 było podjęcie pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. zgłosiło podjęcie pracę 2 812 osób, co stanowi 41,9 % ogółu odpływu. W stosunku do roku 2004 liczba ta była niższa tylko o 54 osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

 

Kobiety

Kobiety,w liczbie 2 836 stanowiły w końcu grudnia 2005r. 49,0% ogółu bezrobotnych.

W porównaniu do roku 2004 ich liczba spadła o 79 tj. o 2,8%., na tym samym poziomie pozostawał natomiast udział kobiet w bezrobociu ogółem.

Z ogółu zarejestrowanych na koniec 2005r. bezrobotnych kobiet, 383 posiadały prawo do zasiłku, co stanowiło 50,5% ogółu uprawnionych do zasiłku. W szczególnej sytuacji na rynku pracy jako długotrwale bezrobotne pozostawało 1 646 (48,1%), natomiast wśród 197 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, kobiety stanowiły liczbę 183 (92,9%). Analizując strukturę bezrobocia odnotowano, iż największą grupę stanowiły kobiety w wieku od 25 do 34 lat w liczbie 860 (30,3% ogółu zarejestrowanych kobiet), posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe w liczbie 845 (29,8% jw.) oraz pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy w liczbie 876 (30,9% jw.).

 

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r. w ewidencji tutejszego Urzędu zanotowano niższą niż w roku 2004 liczbę osób z prawem do zasiłku o 21 osób. W końcu 2005r. bezrobotni posiadający prawo do zasiłku, w liczbie 759, stanowili tak jak przed rokiem 13% ogółu bezrobotnych. Osoby powyżej 50 roku życia będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w liczbie 260 stanowiły 34,3% ogółu uprawnionych do zasiłku. Niski udział bezrobotnych posiadających uprawnienia do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych ( tylko co 8 bezrobotny otrzymuje zasiłek) oznacza trudną sytuację bezrobotnych naszego powiatu.

 

Bezrobotni mieszkańcy wsi

Na koniec grudnia 2005 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Liczba osób tej kategorii zmniejszyła się o 47 osób (2,5%), do poziomu 1 879. Bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 32,5% ogółu bezrobotnych. Wśród osób tej kategorii,kobiety stanowiły liczbę 916 (48,7%) osób, natomiast uprawnione do zasiłku 262 osoby (13,9%).

 

 

 

 

Bezrobotni poprzednio pracujący

W 2005r. zanotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych poprzednio pracujących o 223 osoby. W kategorii tej odnotowano silniejszy spadek bezrobocia wśród mężczyzn – o 140 osób (6,3%). Spośród 4 354 osób poprzednio pracujących, które w 2005r. zgłosiły się do tutejszego Urzędu jedynie 934 osoby (21,5%) zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy a ich udział w bezrobociu ogółem kształtował się na poziomie 16,1%

 

 

4. Struktura bezrobocia

 

3.1. Struktura bezrobocia wg wieku

Wiek

31.12.2004r.

 

31.12.2005r.

31.12.2005r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

919

1 522

1 200

1 895

407

98

471

879

600

850

115

-*)

840

1 445

1 075

1 822

485

118

451

860

544

845

136

-*)

138

213

163

296

89

14

71

119

75

156

48

14

48

82

60

105

17

8

124

217

150

286

72

17

362

646

505

793

216

44

98

168

121

186

44

21

RAZEM

6 041

2 915

5 785

2 836

912

483

320

866

2 566

638

                       

*) zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2004r. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zm.) bezrobotnym jest osoba, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 1 i 2

lit a - e i g jeżeli kobieta nie ukończyła 60 lat.

 

Analizując powyższe dane zaobserwować można w poszczególnych grupach bezrobotnych, biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 2005 tak jak w roku poprzednim w ogólnej liczbie osób bezrobotnych dominującą grupą były osoby:

 • Ø wśród mężczyzn w wieku 45 - 54 lata w liczbie 977,
 • Ø wśród kobiet w wieku 25 - 34 lata w liczbie 860.

 

 

 

3.2 Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia

Wykształcenie

31.12.2004r.

 

31.12.2005r.

31.12.2005r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

Wyższe

Polic, śr. zaw.

Śr. ogólne

Zasad. zaw.

Gimnazjalne

404

1 532

458

1592

2 055

257

903

328

605

822

450

1 461

497

1 428

1 949

291

845

359

553

779

63

209

91

211

339

49

142

43

107

142

23

61

12

91

133

92

242

75

212

245

189

629

242

632

875

36

177

36

176

213

RAZEM

6 041

2 915

5 785

2 836

912

483

320

866

2 566

638

                       

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2005r. w ogólnej liczbie zarejestrowanych nadal najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym (podstawowym) wśród mężczyzn w liczbie 1 170 osób, wynoszącą 20,2% ogółu bezrobotnych. Natomiast wśród kobiet w liczbie 845 (14,6%) z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym. W podziale na poszczególne jednostki terytorialne tylko w gminie Michałowice na tym samym poziomie kształtowała się liczba osób (142 osoby) z wykształceniem gimnazjalnym oraz policealnym i średnim zawodowym. W pozostałych gminach tak jak w ogólnej liczbie bezrobotnych dominującą grupą były osoby z wykształceniem gimnazjalnym.

 

3.3. Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy

Czas w miesiącach

31.12.2004r.

 

31.12.2005r.

31.12.2005r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Brwinów

 

Michałowice

Nadarzyn

Piastów

Pruszków

Raszyn

do 1 roku

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

495

854

775

1 001

1 052

1 866

236

375

392

475

513

924

372

947

768

978

926

1 791

172

495

396

457

440

876

60

126

113

152

133

329

35

77

65

93

80

133

20

51

38

56

47

108

47

150

124

161

129

255

164

447

338

425

416

776

44

97

92

93

124

188

RAZEM

6 041

2 915

5785

5836

912

483

320

866

2 566

638

                       

Badając strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, tak jak w roku 2004, dominującą grupę osób stanowiły osoby (zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet) pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, które stanowiły 31% ogółu bezrobotnych.

 

5. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy*)

Bezrobotni do 25 roku życia

W końcu grudnia 2005r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 840 osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Stanowili oni 14,5 % ogółu bezrobotnych. W poszczególnych gminach powiatu pruszkowskiego liczba osób tej kategorii kształtowała się następująco: Brwinów – 138 osób, Michałowice - 71 osób, Nadarzyn – 48 osób, Piastów - 124 osoby, Pruszków - 361 osób oraz Raszyn - 98 osób. W ciągu całego roku 2005 w tutejszym Urzędzie zostało zarejestrowanych 2 061 osób do 25 roku życia. Wyłączono z ewidencji 1 950 osób, w tym 704 z powodu podjęcia zatrudnienia.

 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na dzień 31 grudnia 2005r. stanowili grupę 1 551 osób tj. 28,8% ogółu bezrobotnych. Napływ do bezrobocia tej kategorii osób w 2005r. wyniósł 1 101 osób, natomiast odpływ 946 osób. Spośród osób wyrejestrowanych 358 podjęło pracę.

 

Długotrwale bezrobotni

Liczba osób długotrwale bezrobotnych tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, kształtowała się w końcu 2005 roku na poziomie 3 372 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 58,3%. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. zarejestrowano 2 426 bezrobotnych z tej kategorii. Wyłączono z ewidencji 2 505 osób, z czego w wyniku działań Urzędu skierowanych do tej grupy bezrobotnych lub z własnej inicjatywy 1 000 osób podjęło pracę.

 

*) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami) wymienione kategorie bezrobotnych zalicza się do „osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, w stosunku do których powiatowy urząd pracy w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji, a w przypadku długotrwale bezrobotnych pobierających świadczenia z pomocy społecznej lub realizującychindywidualnyprogram usamodzielniania, w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

 

Niepełnosprawni

W końcu grudnia 2005r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 69 bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 31 kobiet oraz 46 osób poszukujących pracy. W poszczególnych gminach powiatu pruszkowskiego liczba tych osób kształtowała się następująco: Brwinów – 8 osób, Michałowice - 4 osoby, Nadarzyn – 2 osoby, Piastów - 9 osób, Pruszków - 38 osób oraz Raszyn - 8 osób. W ciągu całego roku 2005 wyłączono z ewidencji tutejszego Urzędu z powodu podjęcia zatrudnienia 30 osób, w tym 3 osoby podjęły pracę subsydiowaną. Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 50-54 lata, w liczbie 19 oraz osoby bez stażu pracy (21 osób). Wśród 69 osób: dwie legitymowały się znacznym stopniem niepełnosprawności, dziewiętnaście -umiarkowanym a czterdzieści osiem - lekkim.

Najczęściej spotykanym rodzajem schorzenia wśród osób niepełnosprawnych są choroby neurologiczne, układu oddechowego oraz narządów ruchu.

 

6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ujednolicony tekst obowiązujący od dnia 01 listopada 2005r.) dysponuje pakietem narzędzi, które indywidualnie zestawione, w ramach określonych reguł powinny doprowadzić do aktywizacji zawodowej poszczególnych klientów Urzędu. Rolą pracowników tutejszego Urzędu, poczynając od stanowiska rejestracji, jest zidentyfikowanie oczekiwań, potrzeb klienta i zaoferowanie takiej pomocy, która w kontekście rynku pracy powiatu pruszkowskiego, ma szansę okazać się najskuteczniejsza. Dlatego, w stosunku do bezrobotnych, którzy mają problem z określeniem swoich oczekiwań czy możliwości jak również bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy potrzebne jest dodatkowe wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego. W roku 2005 z usługi tej w tutejszym Urzędzie skorzystały 843 osoby. Wśród tych osób największą grupę stanowiły osoby zgłaszające problem dotyczący braku umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W związku z tym, tutejszy Urząd organizował cykliczne spotkania –zarówno grupowe jak i indywidualne dla osób bezrobotnych z Doradcą Zawodowym oraz Liderem Klubu Pracy, których celem była pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, jak również w zależności od charakteru problemu nabycie praktycznych umiejętności np. rozmowy z potencjalnym pracodawcą, pisanie listu motywacyjnego lub CV, sporządzenie Indywidualnego Planu Działania.

Z pakietu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, którymi dysponują urzędy pracy niewątpliwie najpowszechniejszy charakter ma usługa pośrednictwa pracy. Tutejszy Urząd oprócz ofert pozyskanych poprzez utrzymywanie wielokierunkowych kontaktów z pracodawcami prowadzi pośrednictwo otwarte (pełna oferta wraz z danymi adresowymi pracodawcy, trafia do wiadomości publicznej i kandydaci sami zgłaszają się do pracodawcy), ale dotyczy to jedynie tych sytuacji, gdy pracodawca sam zdecyduje o wyborze takiej metody działania. Organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przybierała różne formy - najczęściej indywidualne skierowania lub giełdy pracy.

 

Poniższa tabela przedstawia jak w 2005r. realizowana była usługa pośrednictwa pracy.

L.p

Wyszczególnienie

I półrocze 2004r.

Do końca

2004r.

I półrocze

2005r.

Do końca

2005r.

1.

 

Liczba zakładów pozyskanych do współpracy.

41

81

20

 

49

2.

 

Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem.

838

1 939

 

707

1 306

2.1.

 

 

2.2.

 

w tym:

liczba niesubsydiowanych miejsc pracy

liczba miejsc pracy realizowanych w formie pośrednictwa otwartego

 

676

 

64

 

1 444

 

143

 

445

 

215

 

860

 

425

3.

 

liczba anulowanych miejsc pracy

 

27

61

21

36

4.

 

liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy

 

826

 

1 713

 

431

 

744

4.1.

 

 

4.2.

 

w tym:

w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy

liczba miejsc pracy realizowanych w formie pośrednictwa otwartego

639

 

47

1 359

 

130

266

 

191

548

 

382

5.

Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy

(rub.4: (rub.2-rub.3))

89

91

63

58

 

 

W ciągu 2005roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zorganizował 16 giełd pracy, między innymi dla firm: Securitas Polska, ACP Pharma S.A., Sad Rejonowy w Pruszkowie, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Hipermarket „TESCO”, Beco Trust Polska, Polska Sieć Handlowa „Marc Pol”, Miejskie Zakłady Oczyszczania w Pruszkowie. Firmy poszukiwały osoby na stanowisko: pracownik ochrony, sekretarka, pracownik biurowy, magazynier, kasjer, sprzedawca, archiwista, operator wózków widłowych. Na giełdy pracy zostało zaproszonych 389 osób bezrobotnych.

 

Szkolenia, jako kolejna z usług, którą dysponuje tutejszy Urząd Pracy, ma na celu oprócz zwiększenia szans na zatrudnienie, podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie aktywności zawodowej. Usługa szkoleniowa jest doskonale znana bezrobotnym z dotychczasowej działalności Urzędu. W roku 2005r. z szerokiego wachlarza szkoleń zarówno grupowych jak i indywidualnych organizowanych przez tutejszy Urząd skorzystało w sumie 525 osób w tym 237 kobiet. Liczba ta, w porównaniu do roku poprzedniego była wyższa o 232 osoby. Po ukończeniu kursu w okresie od stycznia do grudnia 2005r. pracę podjęło 300 osób, w tym 94 kobiety. Spośród szerokiego katalogu szkoleń największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia dotyczące zagadnień o tematyce: magazynier z obsługą wózków widłowych (147 osób), zarządzanie i administracja (71 osób), usługi transportowe (60 osób), pracownik administracyjno-biurowy (51 osób). Wśród osób uczestniczących w szkoleniach największą grupę stanowiły osoby do 25 roku życia - 201 osób oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w liczbie 188 osób. Bezrobotni uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez tutejszy Urząd mają prawo do dodatku szkoleniowego w wysokości 20% zasiłku z wyjątkiem bezrobotnych do 25 roku życia, którzy są uprawnieni do stypendium w wysokości 40% zasiłku. Wybór instytucji szkolących przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie dokonywany jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Taka forma pozwala na wyłonienie ośrodka najkorzystniejszego nie tylko ze względu na aspekty ekonomiczne, ale również na jakość i odpowiedni poziom prowadzonych zajęć.

 

Obok wymienionych usług podstawowych, które oferowane mogą być wszystkim klientom, tutejszy Urząd na podstawie indywidualnej oceny możliwości i potrzeb bezrobotnego w kontekście sytuacji na rynku pracy powiatu, stosuje jako dodatkowe wsparcie szereg instrumentów wspierających realizację usług podstawowych. Ich zastosowanie ma

 

 

 

charakter fakultatywny i zależne jest od dostępności środków. Instrumenty te mają na celu zwiększenie motywacji między innymi do podejmowania działalności gospodarczej i ułatwianie realizacji tych zamierzeń. W 2005 roku z wsparcia na ten cel skorzystało 20 osób.

Inny charakter ma dodatek aktywizacyjny, który z obserwacji tutejszego Urzędu motywuje osoby bezrobotne uprawnione do zasiłku do aktywności i podejmowania zatrudnienia.

W roku 2005 do tutejszego Urzędu wpłynęło 139 wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, z których 131 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

Inną formą wsparcia jest ułatwienie pracodawcom tworzenia nowych miejsc pracy. Należą do nich prace interwencyjne, roboty publiczne oraz przygotowanie zawodowe i staż. Instrument prac interwencyjnych jest znany na lokalnym rynku z wieloletniej praktyki jego stosowania przez Urząd Pracy w Pruszkowie. W roku 2005 jednak znacznie spadło zainteresowanie tą usługa z racji zobligowania przedsiębiorstwa korzystającego z tej formy pomocy publicznej koniecznością utrzymania refundowanego stanowiska pracy przez okres 24-36 miesięcy. Ze statystyki tutejszego Urzędu wynika, iż w ramach prac interwencyjnych w 2005r. pracę podjęło 68 osób, o 57 osób mniej niż w roku 2004. Instrument robót publicznych skierowany jest do grup bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji. Na zasadzie wyjątku, w 2005r. roboty publiczne mogły być organizowane dla wszystkich bezrobotnych, ale wyłącznie przez jednostki organizacyjne powiatu. W 2005r. z formy takiego zatrudnienia skorzystało 87 osób, o 22 osoby mniej niż w roku poprzednim.

Zarówno staż jak i przygotowanie zawodowe skierowane są do osób nieposiadających doświadczenia zawodowego. Celem tych instrumentów jest umożliwienie osobie bezrobotnej nabycie praktycznych umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy poprzez wykonywanie tych zadań na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy tutejszym Urzędem, pracodawcą a bezrobotnym. W roku 2005 Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skierował do odbycia stażu 250 osób, natomiast przygotowania zawodowego – 47. W miejscach odbywania stażu (przygotowania zawodowego) był sprawowany nadzór przez pracowników Urzędu Pracy w Pruszkowie.

 

 

 

 

 

Tutejszy Urząd Pracy oprócz działań, do których został zobligowany ustawowo, przeprowadza działania aktywizujące osoby bezrobotne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od dnia 01.06.2005r. dla mieszkańców powiatu realizowane są dwa działania:

- Działanie 1.2 pt.„Otwarty rynek szansą dla młodzieży w powiecie pruszkowskim” skierowane jest do osób do 25 roku życia. Projekt ten będzie realizowany do dnia 30.04.2006r.

- Działanie 1.3 pt.„Równe szanse dla każdego-wsparcie osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim” skierowane do osób powyżej 25 roku życia. Zadania założone w projekcie będą realizowany do dnia 31.08.2006r.

 

W sumie Działaniem 1.2 i Działaniem 1.3 objęte zostały 394 osoby.

 

 

 

Liczba osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

 

Wyszczególnienie

I półrocze

2004r.

Na koniec

2004r.

I półrocze

2005r.

Na koniec

2005r.

Prace interwencyjne

86

125

42

68

Roboty publiczne

92

109

71

87

Szkolenia

66

295

196

519

Przygotowanie zawodowe

-

-

17

47

Staże

48

204

116

250

Poradnictwo zawodowe

243

672

506

843

Dodatki aktywizacyjne

-

-

62

131

Dofinansowanie dla bezrobotnych

(na pod. dział.gosp)

-

-

4

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki Funduszu Pracy na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w 2005r. przez PUP w Pruszkowie

 

Wyszczególnienie

Łączny limit na aktywne formy

Wykorzystanie

środków

od 01.01.2005r

do 31.12.2005r

z tego:

Algorytm

NOWE

SPO RZL działanie 1.2

NOWE

SPO RZL działanie 1.3

SPO RZL działanie 1.2

SPO RZL działanie 1.3

limit

wydatki

limit

wydatki

limit

wydatki

limit

wydatki

limit

wydatki

 

Szkolenia

 

557 866

 

485 352

 

219 250

 

219 096

 

154 470

 

134 499

 

125 080

 

80 101

 

10 066

 

11 166

 

48 907

 

40 490

 

Prace interwencyjne

 

265 693

 

255 356

 

245 230

 

245 119

 

0

 

0

 

18 000

 

7 282

 

1 320

 

1 773

 

1 143

 

1 182

 

Roboty publiczne

 

578 507

 

578 507

 

578 507

 

578 507

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Staże u pracodawcy

 

1 105 094

 

1 057 862

 

899 600

 

899 430

 

130 980

 

99 962

 

0

 

0

 

74 514

 

58 470

 

0

 

0

Przygotowanie zawodowe

 

209 550

 

144 636

 

101 873

 

101 471

 

34 800

 

29 644

 

16 720

 

13 521

 

0

 

0

 

56 250

 

0

Środki na podjęcie

dział. gospodarczej

 

218 450

 

215 680

 

44 600

 

44 600

 

57 950

 

57 360

 

115 900

 

113 720

 

0

 

0

 

0

 

0

Wypo. i doposażenie stanowiska pracy

69 467

69 467

69 467

69 467

0

0

0

0

0

0

0

0

Przygotowanie zaw. młodocianych

13 527

13 527

13 527

13 527

-

-

-

-

-

-

-

-

Umowy absolwenckie

1 846

1 846

1 846

1 846

-

-

-

-

-

-

-

-

OGÓŁEM

3 020 000

2 822 233

2 173 900

2 173 063

378 200

321 465

275 700

214 624

85 900

71 409

106 300

41 672

 

15

 

7. Wykorzystanie środków budżetowych

 

Wykorzystanie środków budżetowych w minionym roku było realizowane w oparciu o zatwierdzony plan, który wynosił 878 801, 00 zł.

 

W/w kwota zostały wydatkowana zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

plan wydatkowano

878 801, 00 zł 878 799,22 zł

 

 • Ø wynagrodzenie osobowe i pochodne - 644 803,00 zł - 644 802,10 zł

 

 • Ø dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 526,00 zł - 44 525,29 zł

 

 • Ø wydatki rzeczowe - 170 224,00 zł - 170 223,83 zł

 

w tym główne to:

materiały i wyposażenie - 40 030,00 zł - 40 030,00 zł

energia elektryczna, woda - 26 580,00 zł -26 580,22 zł

usługi remontowe - 7 048,00 zł - 7 048,11 zł

pozostałe usługi - 91 121, 00 zł - 91 120,70 zł

 

 • Ø fundusz socjalny -19 248,00 zł -19 248,00 zł

 

 

8. Organizacja i zarządzanie

 

Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie zatrudnionych było 31 osób.

Poszczególne zadania w zależności od charakteru wykonywane były przez działy:

 

 • Ø Dział ds. Aktywizacji i Pośrednictwa Pracy – obsługiwany przez zespół 10 osobowy,
 • Ø Dział ds. Ewidencji i Świadczeń – obsługiwany przez zespół 10 osobowy,

16

 • Ø Dział Finansowo-Księgowy – obsługiwany przez zespół 3 osobowy,
 • Ø Referat ds. Naliczania Świadczeń – obsługiwany przez zespół 3 osobowy,
 • Ø Referat ds. Kadr i Administracji – obsługiwany przez zespół 4 osobowy,
 • Ø Stanowisko ds. Prawnych – obsługiwane przez 1 osobę.

 

Wszystkie podległe Dyrektorowi tutejszego Urzędu.

 

W 2005 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie podnosili swe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach o następującej tematyce:

- realizowanie finansowe projektów unijnych,

- prawo zamówień publicznych,

- nowe standardy usług rynku pracy,

- doskonalenie kwalifikacji PSZ w celu wdrażania europejskiej strategii zatrudnienia,

- rejestracja osób bezrobotnych,

- pomoc publiczna,

- narzędzia stosowane w poradnictwie zawodowym,

- dokumentacja finansowo - księgowa z zakresu EFS,

- audyt zewnętrzny,

- doskonalenie procedur z zakresu kpa,

- psychologia wsparcia i motywacji,

- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w kontekście pomocy publicznej,

- psychologia windykacji,

- rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

- sprawozdawczość, raportowanie i monitoring realizacji projektów współfinansowanych z EFS,

 

 

W trakcie wykonywanych zadań wydanych zostało:

 • Ø 8 204 zaświadczeń potwierdzających status osoby bezrobotnej,
 • Ø 2 019 zaświadczeń potwierdzających wysokość pobieranych świadczeń,
 • Ø 476 zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego,
 • Ø 15 796 decyzji administracyjnych,
 • Ø 41 postanowień,
 • Ø 1 110 legitymacji ubezpieczeniowych.

17

 

Podsumowanie

 

W minionym roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie skutecznie realizował przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców naszego powiatu. Oprócz działań wynikających z ustawowych obowiązków urzędów pracy równolegle dla zwiększenia efektywności promocji zatrudnienia realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Otwarty rynek szansą dla młodzieży w powiecie pruszkowskim” oraz .„Równe szanse dla każdego - wsparcie osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim” . Łącznie z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez tutejszy Urząd w 2005r. skorzystało 1 965 osób.

Liczba wyświetleń: 1907
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 13:00:05)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:50:48)