Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2004 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2004 rok.

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2004 rok.

 

 

 1. 1. Wstęp

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie od dnia 01 stycznia 2000r. jest jednostką organizacyjną podległą Staroście Powiatowemu, którego organem doradczym jest Powiatowa Rada Zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny. Obejmuje działalnością sześć jednostek samorządu terytorialnego (Pruszków, Piastów, Brwinów, Raszyn, Michałowie, Nadarzyn), w których zamieszkuje ponad 146 000 stałych mieszkańców.

 

Zadania tutejszego Urzędu, według stanu na dzień 31grudnia 2004 r. wykonywane były przez 33 osoby:

 • Ø 20 pracowników zatrudnionych na etatach stałych,
 • Ø 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 • Ø 3 osoby odbywające staż.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie funkcjonują:

 

 • Ø Dział ds. Aktywizacji i Pośrednictwa Pracy – obsługiwany przez zespół 8 osobowy,
 • Ø Dział ds. Ewidencji i Świadczeń – obsługiwany przez zespół 11 osobowy,
 • Ø Dział Finansowo-Księgowy – obsługiwany przez zespół 4 osobowy,
 • Ø Referat ds. Naliczania Świadczeń – obsługiwany przez zespół 4 osobowy,
 • Ø Referat ds. Kadr i Administracji – obsługiwany przez zespół 4 osobowy,
 • Ø Stanowisko ds. Prawnych – obsługiwane przez 1 osobę.

Wszystkie podległe Dyrektorowi tutejszego Urzędu.

 

 

Z dniem 1 czerwca 2004r. weszły w życie dwie ustawy mające ogromny wpływ na działalność urzędów pracy:

 • Ø Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. nr 99, poz. 1001/. Zastąpiła ona ustawę z 14 grudnia 1994r. nowelizowaną kilkakrotnie. Nowe przepisy dostosowują instytucje i instrumenty rynku pracy do standardów Unii Europejskiej. Są również wyrazem innego podejścia do problematyki bezrobocia: odejścia od działań osłonowych na rzecz działań aktywizacyjnych. Ustawa ponadto definiuje grupy szczególnie zagrożone na rynku pracy: osoby długotrwale bezrobotne, osoby do 25 roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz osoby powyżej 50 roku życia. Dla tych grup przewidziane są szczególne formy pomocy.
 • Ø Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych. Wniosła obowiązek przekazania przez urzędy pracy dokumentacji osób pobierających zasiłki przedemerytalne oraz świadczenia przedemerytalne organom rentowym, które od dnia 1 sierpnia 2004r. przejęły od powiatowych urzędów pracy zadania związane z przyznawaniem i wypłatą wyż/wym. świadczeń. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie do dnia 1 sierpnia 2004r. przekazał odpowiednim terenowym jednostkom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentację 2 260 osób uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych w celu dalszej kontynuacji wypłaty oraz ich obsługi.

 

 

 1. 2. Poziom i stopa bezrobocia

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 6 145 osób w tym:

 

 • Ø Bezrobotnych - 6 041
 • Ø Poszukujących pracy - 104

 

W minionych latach wg stanu na dzień 31 grudnia, liczba osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie kształtowała się następująco:

 

 

Rok

 

zarejestrowani

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Bezrobotni

Poszukujący pracy

Pobierający zasiłek przedemerytalny

Pobierający świad. przedemerytalne

2 295

493

301

 

11

3 242

371

385

 

29

3 288

345

583

 

128

4 320

257

841

 

248

5 621

180

1 115

 

477

6 213

125

1 008

 

655

6 298

112

881

 

974

Ogółem

3 100

3 127

4 344

5 666

7 393

8 001

8 265

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, liczba osób istniejących w ewidencji tutejszego Urzędu wg stanu na dzień 31 grudnia jest znacznie niższa. Tak duża różnica jest wynikiem przekazania przez Urząd Pracy od dnia 1 sierpnia 2004r. obsługi 2 260 osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (zgodnie z wyjaśnieniami na wstępie).

 

Dla zilustrowania wyż/wym. sytuacji przedstawiona została poniższa tabela osób zarejestrowanych wg stanu na koniec każdego miesiąca 2004r.

 

 

Zarejestrowani

 

 

Miesiąc 2003r.

Bezrobotni

 

Zasiłek

przedem

 

Świadczenie

przedem.

 

Poszukujący pracy

 

Razem

Ogółem

W tym z

prawem do zasiłku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6 537

6 574

6 571

6 494

6 434

6 415

6 379

6 254

6 152

6 027

6 009

6 041

881

885

821

815

788

772

768

738

726

718

749

780

 

871

860

847

835

823

806

802

-

-

-

-

-

1 000

1 047

1 146

1 175

1 179

1 190

1 338

-

-

-

-

-

 

98

101

106

107

112

96

105

107

108

115

111

104

8 506

8 582

8 670

8 611

8 548

8 507

8 624

6 361

6 260

6 142

6 120

6 145

 

 

 

Poziom bezrobocia dla poszczególnych miast i gmin powiatu pruszkowskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Bezrobotni zarejestrowani

 

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

Razem

W tym kobiety

Razem

W tym kobiety

Brwinów

 

993

482

108

57

Michałowice

 

458

 

210

 

76

 

37

 

Nadarzyn

 

349

 

179

 

45

 

17

 

Piastów

 

927

 

485

 

114

 

48

 

Pruszków

2 658

1 236

316

153

Raszyn

656

 

323

 

121

 

73

 

 

 

Stopa bezrobocia

 

Stopa bezrobocia obliczona przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 30 czerwca każdego roku kształtowała się następująco:

 

 

 

Dla kraju

Dla pow. pruszkowskiego

30.06.2000r.

13,6%

6,9%

30.06.2001r.

15,9%

8,7%

30.06.2002r.

17,4%

11,5%

30.06.2003r.

17,8%

11,5%

30.06.2004r.

19,4%

11,7%

 

 

Wielkość stopy bezrobocia wyliczona na dzień 31 grudnia 2004r. dla 38 powiatów województwa mazowieckiego wynosiła 14,8% i stawiała powiat pruszkowski na piątym miejscu w województwie.

 

 

Wyprzedza nas jedynie powiat:

- miasta st. Warszawy - ze stopą bezrobocia 6,5%,

- piaseczyński - ze stopą bezrobocia 9,6%,

- grójecki - ze stopą bezrobocia 9,9%,

- warszawski zachodni - ze stopą bezrobocia 11,6%.

 

 

Dla porównania - najwyższą w województwie mazowieckim stopę bezrobocia notuje się w powiecie:

- szydłowieckim - ze stopa bezrobocia 38,7%,

- radomskim - ze stopa bezrobocia 34,3%.

 

 

 

3. Statystyka

 

 

W 2004r. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie :

 

 • Ø zarejestrował 6 103 bezrobotnych – o 136 osób mniej niż w roku ubiegłym,

 

 • Ø wyłączył z ewidencji 6 360 bezrobotnych – o 206 osób więcej niż w roku ubiegłym.

 

 

W ciągu dwunastu miesięcy roku 2004 odpływ z bezrobocia był większy od napływu do bezrobocia o 257 osób.

 

 

 

 

Napływ i odpływ bezrobocia w okresie od stycznia do grudnia 2004r.

 

 

Miesiąc 2004r.

Nowo-

zarejestrowani bezrobotni

Wyłączeni z ewidencji

Ogółem

 

 

Z tytułu

podjęcia

pracy

Rozpoczęcia

stażu

Niepotwier-dzenia gotowości

Inne

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

651

474

458

468

406

456

490

513

532

517

591

547

412

437

461

545

466

475

526

638

634

642

609

515

203

238

251

267

284

205

219

279

245

258

209

208

29

20

8

16

10

6

6

53

63

107

128

19

 

158

159

177

233

154

231

264

270

292

234

224

250

 

22

20

25

29

18

33

37

36

34

43

48

38

Razem

6 103

6 360

2 866

465

2 646

383

 

Główną przyczyną wyłączenia z rejestru bezrobotnych w roku 2004 było podjęcie pracy przez bezrobotnych. W okresie od stycznia do grudnia 2004r. zgłosiło podjęcie pracę 2 866 osób, co stanowi 45,1 % ogółu odpływu. W stosunku do roku 2003 liczba ta była wyższa o 513 osób.

 

 

 

 

Kobiety

 

Na koniec grudnia 2004 roku bezrobotne kobiety stanowiły liczbę 2 915 osób i było ich o 190 osób mniej niż w końcu roku ubiegłego.

Stanowiły 48,25 % ogółu bezrobotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 780 osóbbezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 385 kobiet. Liczba ta była niższa o 33 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku w roku 2004 stanowili 13 % ogółu bezrobotnych.

 

Bezrobotni mieszkańcy wsi

 

Na koniec grudnia 2004 roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła 1 926 osób, w tym 935 kobiet. Była o 6 osób niższa w stosunku grudniu 2003 roku.

Bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 31,9 % ogółu bezrobotnych.

 

Niepełnosprawni bezrobotni

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 66 osób

bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 26 kobiet. Stanowili oni 1,1% ogółu bezrobotnych.

W roku 2004 liczba tych osób była o 18 osób mniejsza od analogicznego okresu roku 2003.

 

 

 

 

 

4. Struktura bezrobocia

 

 

4.1. Struktura bezrobocia wg wieku

 

 

Wiek

31.12.2001r.

31.12.2002r.

31.12.2003r.

31.12.2004r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

 

w tym

kobiety

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

 

2

1 196

1 249

1 285

1 582

230

77

1

622

748

672

731

43

0

0

1 320

1 448

1 346

1 746

266

87

0

671

843

680

781

68

0

0

1 228

1 521

1 294

1 843

326

86

0

635

885

647

846

92

0

0

919

1 522

1 200

1 895

407

98

0

471

879

600

850

115

0

 

Analizując powyższe dane na przestrzeni ostatnich czterech lat zaobserwować można w poszczególnych grupach bezrobotnych, biorąc pod uwagę wiek tych osób, iż w roku 2004 tak jak w latach ubiegłych dominującą grupą były osoby w wieku od 45 do 54 lat.

W roku 2004 stanowiły one 31,0% ogółu bezrobotnych.

 

 

 

4.2. Struktura bezrobocia wg poziomu wykształcenia

 

 

Wykształcenie

 

31.12.2001r.

31.12.2002r.

31.12.2003r.

31.12.2004r.

ogółem

 

 

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

 

W tym kobiety

 

Wyższe

Policealne i średnie zaw.

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe (gimnazjalne)

 

238

 

1 479

 

406

 

1 517

 

1 981

143

 

884

 

303

 

572

 

915

350

 

1 640

 

462

 

1 622

 

2 139

187

 

959

 

342

 

619

 

936

384

 

1 633

 

466

 

1 671

 

2 144

 

244

 

948

 

338

 

667

 

908

404

 

1 532

 

458

 

1 592

 

2 055

 

257

 

903

 

328

 

605

 

822

 

                     

 

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2004r. nadal najliczniejszą grupą są osoby z wykształceniem podstawowym (gimnazjalnym) w liczbie 2 055 osób, wynoszącą 34,0% ogółu bezrobotnych.

 

 

 

 

 

4.3. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy

 

 

Staż pracy

 

31.12.2001r.

31.12.2002r.

31.12.2003r.

31.12.2004r.

ogółem

 

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

 

w tym

kobiety

 

Bez stażu

do 1 roku

1-5 lat

5-10 lat

10-20 lat

20-30 lat

30 lat i więcej

 

1 324

742

902

664

974

907

108

 

656

339

466

391

351

412

2

 

1 571

743

1 011

791

1 050

912

135

 

756

334

491

45

585

414

12

 

1 603

713

1 012

801

1 065

951

153

 

769

335

509

453

591

420

28

 

1 464

660

986

791

1 027

939

174

 

670

280

466

452

597

414

36

 

 

Badając strukturę bezrobotnych wg stażu pracy, tak jak w latach ubiegłych, dominowały osoby nieposiadające stażu pracy, które stanowiły 24,2% ogółu bezrobotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

 

5.1. Pośrednictwo pracy

 

Pozyskane oferty

 

W okresie od stycznia do grudnia 2004r. Powiatowy Urząd Pruszkowie pozyskał 1 939 ofert pracy. Liczba ta była porównywalna do liczby ofert pozyskanych w roku 2003.

 

Zestawienie pozyskanych ofert pracy w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat.

Rok

Miesiąc

 

2000r.

2001r.

2002r.

2003r.

2004r.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

138

109

68

114

181

117

95

121

137

120

120

81

125

104

99

115

108

95

84

134

120

159

128

93

136

134

111

158

111

125

102

103

157

139

109

98

120

114

147

129

269

171

207

191

213

189

108

89

147

174

180

223

120

114

115

201

203

178

121

163

Razem

 

1 401

1 364

1 483

1 947

1 939

 

Realizacja ofert pracy

 

W roku 2004 za pośrednictwem tutejszego Urzędu z pozyskanych ofert skorzystało, podejmując pracę 1 713 osób. Efektywność wykorzystania pozyskanych ofert pracy w roku 2004 wynosiła 88% przy efektywności za rok 2003 wynoszącej 84%.

 

Realizacja ofert pracy w poszczególnych miesiącach.

 

Miesiąc

Podjęcia pracy

2003r.

2004r.

ogółem

niesubsydiowanej

subsydiowanej

ogółem

niesubsydiowanej

subsydiowanej

Styczeń

Luty marzec

Kwiecień Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

96

102

123

103

108

129

182

171

189

162

97

87

76

92

101

86

129

92

95

127

120

112

83

78

20

10

22

17

79

37

87

44

69

44

14

9

126

146

152

176

118

108

112

189

192

164

118

112

111

76

132

103

116

101

110

131

141

142

105

91

 

15

70

20

73

2

7

2

58

51

22

13

21

RAZEM

1 649

1 197

452

1 713

1 359

354

 

 

 

 

 

 

5.2. Poradnictwo zawodowe

 

W roku 2004 w tutejszym Urzędzie zorganizowanych zostało:

 

 • Ø 606 spotkań indywidualnych,
 • Ø 14 spotkań grupowych.

 

Spotkania dotyczyły najczęściej zagadnień o tematyce:

 

 • Ø metody aktywnego poszukiwania pracy,
 • Ø planowanie swojej kariery,
 • Ø informacje o lokalnym rynku pracy,
 • Ø instytucje oraz rodzaje pomocy świadczonej osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
 • Ø prawa i obowiązki osób rejestrujących się w Urzędzie Pracy,
 • Ø informacje o możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

 

 

W spotkaniach uczestniczyły 693 osoby (o 351osób więcej niż w roku 2003), w tym:

 

 • Ø 672 osoby bezrobotne,
 • Ø 18 osób poszukujących pracy,
 • Ø 3 osoby niesklasyfikowane.

 

 

 

Bezrobotni korzystający z poradnictwa zawodowego wg poziomu wykształcenia i kategorii problemu zawodowego.

 

 

liczba bezrob.

ogółem

z tego wg kategorii problemu

 

 

w tym

liczba

z tego wg kategorii problemu

wybór

zawodu

dosko.

zawod

 

zatru-dnienie

bezrob.

kobiet

wybór

zawodu

dosko.

zawod.

zatru-

dnidnie

ogółem

672

263

393

16

384

138

237

9

w tym

wyższe

105

37

59

9

78

28

47

3

polic. i śred

214

98

116

0

132

33

99

0

śred i ogólne

139

69

65

5

89

49

36

4

zasadnicze

146

33

111

2

56

18

36

2

podstawowe

68

26

42

0

29

10

19

0

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub pracy

 

W roku 2004 odbyło się 19 spotkań grup zajęciowych kursu aktywnego poszukiwania pracy, w których uczestniczyło 191 osób bezrobotnych w tym 124 kobiet oraz 4 osoby poszukujące pracy.

 

 

Zajęcia dla osób zarejestrowanych prowadzone były w 8-10 osobowych grupach w formie 2-3 dniowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wg harmonogramu oraz własnych materiałów opracowanych przez lidera klubu. W zajęciach uczestniczyły głównie osoby w wieku do 25 roku życia oraz posiadające wykształcenie średnie zawodowe i ogólnokształcące.

 

 

 

Po ukończeniu kursu aktywnego poszukiwania pracy, pracę podjęło 81 osób w tym 54 kobiety. Ze szkoleń zawodowych po zakończeniu zajęć w klubie pracy skorzystały 24 osoby w tym 8 kobiet .

 

Program zajęć Klubu Pracy obejmował blok psychologiczny, a w nim samoocena i jej rola w procesie podejmowania decyzji i wytyczenia celów, poznanie siebie i swoich mocnych stron, zwiększenie pewności siebie, budowanie samoakceptacji, relacje w kontaktach z innymi ludźmi, określenie własnych preferencji zawodowych oraz blok praktyczny, a w nim indywidualny plan działania dla osób do 25 roku życia., metody aktywnego poszukiwania pracy, pisanie życiorysów zawodowych CV, listów motywacyjnych, ofert, podań, próbne rozmowy kwalifikacyjne, zdobywanie umiejętności zaprezentowania siebie – autoprezentacja, prezentacja filmów video. ( Materiały m.in. Programu Klubu Pracy A. Kosteckiej i M. Sierpińskiej.)

Celem zajęć w klubie pracy było przygotowanie osób bezrobotnych do samodzielnego aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

Oprócz zajęć grupowych w Klubie Pracy z pomocy m.in. w redagowaniu życiorysów i listów motywacyjnych, informacji zawodowych dotyczących szkoleń oraz porad skorzystało wiele osób indywidualnych.

 

 

5.3. Szkolenia

 

 • Kursy grupowe

 

Celem kursów grupowych jest przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

 

W 2004 roku zorganizowano:

-10 szkoleń grupowych /Działanie 1.3 / dla osób powyżej 25 r.ż długotrwale bezrobotnych finansowanych z EFS dla ogółem 119 osób w tym 58 kobiet,

-6 szkoleń grupowych /Działanie 1.2 dla młodzieży do 25 r.ż./ finansowanych z EFS dla 82 osób w tym 34 kobiety / kontynuuje 6/4/, oraz

-5 szkoleń grupowych z algorytmu dla 37 osób w tym 23 kobiety/ kontynuuje 4/4/.

 

 

 

 

 

 

Wśród szkoleń grupowych z Działania 1.3 zorganizowane zostały kursy o tematyce:

- Pracownik administracyjno-biurowy,

- Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych,

- Kierowca wózków jezdniowych - 2x,

- Kadry, płace, ZUS,

- Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac,

- Fakturowanie z obsługą komputera i kas fiskalnych,

- Doradca Europejski,

- Prawo jazdy kat. C - 2x.

 

Wśród szkoleń grupowych z Działania 1.2 zorganizowane zostały kursy o tematyce:

- Kierowca wózków jezdniowych,

- Pracownik administracyjno –biurowy z zagadnieniami kadr i płac,

- Księgowość od podstaw,

- Magazynier z obsługą komp. i wózków jezdniowych,

- Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE,

- Specjalista ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.

 

 

 

Wśród szkoleń grupowych z algorytmu zorganizowane zostały kursy o tematyce:

- Kierowca wózków jezdniowych,

- Doradca Europejski,

- Specjalista ds. funduszy strukturalnych UE,

- Stylizacja paznokci,

- Specjalista ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.

 

 

 

 • Kursy indywidualne / algorytm/

 

Celem kursu indywidualnego jest udzielenie pomocy osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy ( na jego wniosek ) w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia

Warunkiem skierowania na kurs indywidualny jest przedłożenie zaświadczenia o możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. /tzw. uprawdopodobnienie/.

 

Na kursy indywidualne skierowano 56 osób w tym 25 kobiet (z tego 2 osoby niepełnosprawne finansowanych z PFRON).

Ukończyło 61 osób w tym 30 kobiet (z tego 2 osoby niepełnosprawne).

Wachlarz kursów indywidualnych w roku 2004 był bardzo szeroki i zróżnicowany.

 

Ogółem kursy zawodowe w 2004 r ukończyło 293 osoby w tym 143 kobiety

Pracę po ukończeniu kursów podjęły 72 osoby w tym 32 kobiety.

Najczęściej w kursach uczestniczyły osoby z wykształceniem zawodowym i średnim ogólnym i średnim zawodowym.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób korzystających z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na

przestrzeni lat 2001-2004

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

2001r.

2002r.

2003r.

2004r.

 

Prace interwencyjne

58

31

150

113

 

Roboty publiczne

7

14

180

109

 

Szkolenia

168

83

475

294

Refundacja wynagrodzeń absolwentów

19

12

27

15

 

Staże

60

43

171

183

Poradnictwo zawodowe

199

550

269

672

 

Klub pracy

255

318

166

191

 

 

 

 

 

 1. 6. Racjonalne wykorzystanie środków z Funduszu Pracy

 

 

Wydatki z Funduszu Pracy w roku 2004 realizowane były w oparciu o opracowany i zatwierdzony plan.

 

Formy pasywne

 

Rok

Rodzaj

 

2001r.

 

2002r.

 

2003r.

 

2004r.

 

Zasiłki dla

bezrobotnych

 

 

 

5 921 900

 

 

 

7 138 200

 

 

6 437 900

 

 

5 948 700

 

Zasiłki przedemerytalne

 

 

 

6 593 100

 

 

 

8 049 900

 

 

 

7 492 000

 

 

 

4 546 700

 

 

Świadczenia

przedemerytalne

 

 

 

4 519 500

 

 

7 422 200

 

 

9 665 000

 

 

9 163 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy aktywne

 

 

Podział środków finansowanych z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

w 2004 roku.

 

Wyszczególnienie

Łączny limit

Środki

wykorzystane

z tego:

Algorytm*)

Mazowsze 2004**)

SPO RZL działanie 1.2 ***)

SPO RZL działanie 1.3 ***)

limit

wydatki

limit

wydatki

limit

wydatki

limit

wydatki

Szkolenia

w tym:

-koszty szkoleń

-dodatki szkol.

-stypendia szkol.

 

341 126

340 254

 

296 418

24 223

19 613

115 160

120 750

 

103 009

12 903

4 838

33 500

33 407

 

30 380

1 505

1 522

94 652

90 367

 

77 114

0

13 253

97 814

95 730

 

85 915

9 815

0

Prace interwencyjne

 

290 614

 

290 500

 

245 100

 

247 675

 

40 200

 

39 299

 

3 128

 

1 773

 

2 186

 

1 753

Roboty publiczne

 

750 700

 

750 700

 

462 900

 

90 400

           

Refundacja wynagrodzeń absolwentów

 

90 500

 

90 400

 

90 500

 

90 400

           

Staże u pracodawcy

 

 

600 820

 

600 533

 

489 800

 

488 043

 

36 500

 

36 353

 

74 520

 

76 137

   

Przygotowanie zawodowe

 

112 500

             

 

112 500

 

Programy specjalne

                   

Dofinansowanie: -dla bezrobotnych

(na pod. dział.gosp)

-dla pracodawców

(wypos.stan.pracy)

 

 

 

60 000

 

 

 

60 000

 

 

 

60 000

 

 

 

60 000

           

ŁĄCZNIE -

bez młodocianych

2 246 260

2 132 387

1463460

1470606

398000

396021

172300

168277

212500

97483

Przygotowanie zawodowe młodocianych

45 040

45 040

45 040

45 040

           

 

OGÓŁEM

2 291 300

2 177427

1508500

1515646

398000

396021

172300

168277

212500

97483

algorytm*) – dotyczy finansowania ze środków przyznanych według algorytmu (wg decyzji finansowych Dysponenta środków

FP z dnia 27.02.2004r.),

Mazowsze 2004**) – dotyczy finansowania programu „Mazowsze 2004” ( suma środków wg decyzji finansowanych Dysponenta

środków FP z dnia 13.04.2004r.),

SPO RZL działanie 1.2 / działanie 1.3***)- dotyczy finansowania programów SPO RZL ( wg decyzji finansowych Dysponenta

środków FP z dnia 07.07.2004r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wykorzystanie środków budżetowych

 

 

Wykorzystanie środków budżetowych w minionym roku było realizowane w oparciu o zatwierdzony plan, który wynosił 753 424zł.

 

I tak wydatkowano:

 

 • Ø wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan - 554 097,00

wykonanie - 554 097,00

 

 • Ø dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”

plan - 36 561,00

wykonanie - 36 561,15

 

 • Ø wydatki rzeczowe

plan - 145 266,00

wykonanie - 145 265,85

 

Główne pozycje w wydatkach rzeczowych to:

- materiały i wyposażenie - 14 901,85

- energia elekt., woda - 27 612,00

- usługi remontowe - 7 977,00

- pozostałe usługi - 91 777,00

 

 • Ø fundusz socjalny

naliczony - 17 500,00

wykorzystany - 17 500,00

Liczba wyświetleń: 1936
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 13:01:03)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:51:06)