Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2003 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2003 rok.

Sprawozdanie z działalnościPowiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2003 rok.

 

 

 

 1. 1. Wstęp

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie od dnia 01 stycznia 2000r. jest jednostką organizacyjną podległą Staroście Powiatowemu, którego organem doradczym jest Powiatowa Rada Zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny.

 

Funkcjonują w nim:

 • Ø trzy działy:

- aktywizacji i Pośrednictwa Pracy,

- ewidencji i świadczeń,

- finansowo- księgowy,

 

 • Ø dwa referaty:

- referat ds. naliczania świadczeń,

- referat ds. kadr i administracji,

 

 • Ø stanowisko ds. prawnych,

 

wszystkie podległe Kierownikowi Urzędu.

 

Zadania tutejszego Urzędu (według stanu na dzień 31 grudnia 2003r.) były wykonywane przez 25 pracowników tym:

 

 • Ø 17 pracowników zatrudnionych na etatach stałych,
 • Ø 8 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
 • Ø 2 absolwentów w ramach umowy stażowej.

 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. tutejszy Urząd obejmował działalnością sześć jednostek samorządu terytorialnego, w których zamieszkiwało 139 044 stałych mieszkańców w tym:

 

- Pruszków - 53 601 osób

- Piastów - 23 060 osób

- Brwinów - 20 403 osoby

- Michałowie - 13 921 osób

- Nadarzyn - 8 559 osób

- Raszyn - 19 500 osób

 

 

Zlokalizowanych było ponad 15 000 podmiotów gospodarczych, przeważnie małych firm zatrudniających po kilka – kilkanaście osób.

 

 

 

 

 

 1. 2. Poziom i stopa bezrobocia

 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 8 265 osób w tym:

 

 • Ø Bezrobotnych - 6 298
 • Ø Poszukujących pracy - 112
 • Ø Osób pobierających zasiłek przedemerytalny - 881
 • Ø Osób pobierających świadczenie przedemerytalne - 974

 

Dla porównania liczba tych osób w minionych latach wg stanu na dzień 31 grudnia kształtowała się następująco:

 

Rok

 

zarejestrowani

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Bezrobotni

Poszukujący pracy

Pobierający zasiłek przedemerytalny

Pobierający świadczenie przedemerytalne

2295

493

301

 

11

3242

371

385

 

29

3288

345

583

 

128

4320

257

841

 

248

5621

180

1115

 

477

6213

125

1008

 

655

ogółem

3100

3127

4344

5666

7393

8001

 

 

Jak wynika z powyższego liczba zarejestrowanych osób istniejących w ewidencji tutejszego Urzędu wg stanu na dzień 31 grudnia ma tendencję wzrostową. W roku 2003 wynosiła 8 265 osób i wzrosła o 264 osoby w porównaniu tylko ze stanem z dnia 31 grudnia 2002r.

 

 

Liczba osób zarejestrowanych wg stanu na koniec każdego miesiąca 2003r. ilustruje poniższe zestawienie:

 

Zarejestrowani

 

 

Miesiąc 2003r.

Bezrobotni

 

Zasiłek

przedem

 

Świadczenie

przedem.

 

Poszukujący pracy

 

Razem

Ogółem

W tym z

prawem do zasiłku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6367

6514

6543

6505

6407

6338

6255

6216

6138

6128

6183

6298

893

935

904

863

875

848

831

748

738

749

778

813

 

998

991

977

964

950

941

937

928

904

890

885

881

683

705

707

721

744

750

761

772

788

814

868

974

120

120

110

112

106

109

109

106

107

105

110

112

8168

8330

8337

8302

8207

8138

8062

8022

7937

7937

8046

8265

 

Stopa bezrobocia

 

Stopa bezrobocia obliczona przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 30 czerwca każdego roku kształtowała się następująco:

 

 

Dla kraju

Dla pow. pruszkowskiego

30.06.1997r.

11,6%

6,5%

30.06.1998r.

9,6%

4,5%

30.06.1999r.

11,6%

5,7%

30.06.2000r.

13,6%

6,9%

30.06.2001r.

15,9%

8,7%

30.06.2002r.

17,4%

11,5%

30.06.2003r.

17,8%

11,5%

 

Wielkość stopy bezrobocia wyliczona na dzień 31 grudnia 2003r. dla 38 powiatów województwa mazowieckiego wynosiła 13,4% i stawia powiat pruszkowski na piątym miejscu w województwie.

 

Wyprzedza nas jedynie powiat:

- warszawski - ze stopą bezrobocia 6,1%,

- grójecki - ze stopą bezrobocia 8,0%,

- piaseczyński - ze stopą bezrobocia 9,3%,

- sokołowski - ze stopą bezrobocia 11,3%.

 

Dla porównania - najwyższą w województwie mazowieckim stopę bezrobocia notuje się w powiecie:

- szydłowskim - ze stopa bezrobocia 28,4%,

- radomskim - ze stopa bezrobocia 27,2%.

 

 

 1. 3. Statystyka

 

W 2003r. tutejszy Urząd zarejestrował 6 239 nowych bezrobotnych natomiast wyłączonych z ewidencji zostało 6 154 bezrobotnych.

 

Miesiąc 2003r.

Nowo-zarejestrowani bezrobotni

Wyłączeni z ewidencji

ogółem

W tym z tytułu podjęcia pracy

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

582

499

483

414

444

454

548

434

604

668

557

552

427

353

454

452

542

523

631

473

682

678

502

437

190

176

196

237

272

253

237

194

242

254

185

171

 

Razem

6 239

6 154

2 353

 

 

 

Wyłączenia bezrobotnych z ewidencji nastąpiły z przyczyn:

 

 • Ø podjęcia pracy - 2 353
 • Ø rozpoczęcia szkolenia oraz stażu pracy - 646
 • Ø niepotwierdzeni gotowości - 2 517
 • Ø dobrowolnej rezygnacji - 96
 • Ø podjęcia nauki - 27
 • Ø ukończenia 6065 lat - 10
 • Ø nabycia uprawnień emerytalnych - 91
 • Ø innych - 176

 

 

 

Kobiety

 

Na koniec grudnia 2003r. bezrobotne kobiety stanowiły liczbę 3 105 osób i było ich o 62 osoby więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

 

 

Absolwenci

 

Liczba bezrobotni absolwentów szkół ponadpodstawowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. wynosiła 280 osób w tym:

 

 • Ø absolwenci szkół wyższych - 80
 • Ø absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych - 86
 • Ø absolwenci liceów ogólnokształcących - 67
 • Ø absolwenci szkół zasadniczych zawodowych - 46
 • Ø innych - 1

 

 

 

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku

 

Na koniec grudnia 2003r.w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 813 bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 418 kobiet.

 

 

 

Bezrobotni - mieszkańcy wsi

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła

1 932 osoby i w stosunku do grudnia 2002r. była niższa o 14 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Struktura bezrobocia wg:

 

 

 

 • Ø wieku

 

W strukturze bezrobotnych, jak w latach ubiegłych, dominowały osoby w wieku 45-54 lata -1 843,25-34 lata - 1 521 następnie w wieku 35-44 lata oraz 18-24 lata, co ilustruje poniższa tabela.

 

Wiek

31.12.2000r.

31.12.2001r.

31.12.2002r.

31.12.2003r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

 

2

955

862

1 058

1 207

179

57

1

520

537

537

576

34

0

 

2

1 196

1 249

1 285

1 582

230

77

1

622

748

672

731

43

0

0

1 320

1 448

1 346

1 746

266

87

0

671

843

680

781

68

0

0

1 228

1 521

1 294

1 843

326

86

0

635

885

647

846

92

----

 

 

 

 • Ø poziomu wykształcenia

 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia bezrobotnych to wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym-2 144 a następnie zasadniczym zawodowym -1 671.

 

Poniższa tabela ilustruje liczbę bezrobotnych wg. poziomu wykształcenia.

 

Wykształcenie

31.12.2000r.

31.12.2001r.

31.12.2002r.

31.12.2003r.

ogółem

W tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

Wyższe

Policealne i średnie zaw.

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe (gimnazjalne)

 

165

 

1 130

 

287

 

1 135

 

1 603

106

 

678

 

236

 

464

 

754

238

 

1 479

 

406

 

1 517

 

1 981

143

 

884

 

303

 

572

 

915

350

 

1 640

 

462

 

1 622

 

2 139

187

 

959

 

342

 

619

 

936

384

 

1 633

 

466

 

1 671

 

2 144

 

 

244

 

948

 

338

 

667

 

908

 

 

 

 

 • Ø stażu pracy

 

Ze względu na staż pracy, tak jak w latach ubiegłych, najliczniejszą grupę bezrobotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. stanowiły osoby bez stażu pracy-1 603 a następnie osoby ze stażem 10-20 lat, co ilustruje poniższa tabela.

 

Staż pracy

31.12.2000r.

31.12.2001r.

31.12.2002r.

31.12.2003r.

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym

kobiety

ogółem

w tym kobiety

Bez stażu

do 1 roku

1-5 lat

5-10 lat

10-20 lat

20-30 lat

30 i więcej lat

 

1 045

563

729

473

738

690

82

 

532

255

380

286

434

349

2

 

1 324

742

902

664

974

907

108

 

656

339

466

391

351

412

2

 

1 571

73

1 011

791

1 050

912

135

 

756

34

491

45

585

414

12

 

1 603

713

1 012

801

1 065

951

153

 

769

335

509

453

591

420

28

 

 

 

5. Racjonalne wykorzystanie środków z Funduszu Pracy (w tym aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu).

 

Wydatki z Funduszu Pracy w 2003 r. były realizowany w oparciu o opracowany i zatwierdzony plan.

 

Wykorzystanie wpłat obligatoryjnych latach 2001- 2003r.

Rodzaj

 

2001r.

2002r.

2003r.

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne

 

5 921 900

 

6 593 100

 

4 519 500

 

 

 

7 138 200

 

8 049 900

 

7 422 200

 

6 437 900

 

7 492 000

 

9 665 000

 

 

 • Ø Pismem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2003r. otrzymaliśmy środki na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu ( algorytm), w wysokości 1 505 100 zł.

 

 • Ø Pismem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.06.2003r. otrzymaliśmy środki Funduszu Pracy przekazane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na finansowanie przez samorządy powiatowe województwa mazowieckiego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast w wysokości 217 100 zł.

 

 

 • Ø Pismem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2003r. otrzymaliśmy środki na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „ Mazowsze 2003” w wysokości 194 000 zł.

 

 • Ø Pismem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2003r. otrzymaliśmy środki na realizację programu j. w. w wysokości 111 600 zł.

 

Na realizację programów 2003 roku w łącznej kwocie otrzymaliśmy 2 309 800 zł, z czego wykorzystana została kwota w wysokości 2 178 680 zł na następujące zadania:

 

Wyszczególnienie

Łączny limit

Środki wydatkowane

Prace interwencyjne

 

Roboty publiczne

 

Szkolenia

 

Staże absolwenckie

 

Refundacja wynagrodzeń

absolwentów

 

Aktywizacja młodocianych

335 600

 

761 600

 

425 100

 

421 600

 

83 900

 

 

282 000

329 100

 

760 300

 

421 347

 

419 833

 

83 700

 

 

164 400

 

Ogółem

2 309 800

2 178 680

 

Podział środków finansowanych z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania

bezrobociu oraz liczba osób biorąca udział w programach opartych na tych

środkach w latach 2001-2003

 

 

Wyszczególnienie

2001r.

2002r.

2003r.

Limit

Środki

wydane

Liczba

osób

Limit

Środki

wydane

Liczba osób

 

Limit

Środki

wydane

Liczba osób

 

Prace interwencyjne

 

Roboty publiczne

 

Szkolenia

 

Staże absolwenckie

 

Refundacja wynagrodzeń absolwentów

 

Aktywizacja młodocianych

 

201.500

 

50.375

 

 

171.275

 

332.050

 

 

50.800

 

 

-

 

126.600

 

45.500

 

 

147.843

 

125.767

 

 

30.800

 

 

494.500*

 

58

 

7

 

 

168

 

60

 

 

19

 

 

-

 

 

101.945

 

89.616

 

 

87.225

 

231.000

 

 

77.114

 

 

-

 

93.000

 

89.900

 

 

70.100

 

230.400

 

 

76.000

 

 

279.000*

 

31

 

14

 

 

83

 

43

 

 

12

 

 

-

 

335.600

 

761.600

 

 

425.100

 

421.600

 

 

83.900

 

 

282.000

 

 

 

329.100

 

760.300

 

 

421.347

 

419.833

 

 

83.700

 

 

164.400

 

150

 

180

 

 

475**

 

171

 

 

27

 

 

Łącznie

806.000

476.510

312

586.900

559.400

183

2.309.800

2.178.680

1.003

 

* w roku 2001 oraz 2002 środki przekazywane na aktywizację młodocianych nie były uwzględniane

w łącznych limitach.

** w tym przeszkolonych zostało 8 osób niepełnosprawnych ze środków przyznanych przez PFRON.

 

 

 

Szkolenia

 

Szkolenia, przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu dają szanse osobom bezrobotnym na uzyskanie zatrudnienia poprzez zdobycie nowych poszukiwanych na rynku pracy umiejętności lub też podwyższenia swoich dotychczasowych kwalifikacji, dlatego też w roku 2003 na szkolenia zarówno indywidualne jak i grupowe skierowano 475 osób ( w roku 2002-84 osoby) najczęściej w przedziale wiekowym 25-44 lata posiadających wykształcenie średnie zawodowe w tym:

 • Ø kursy grupowe

Celem kursów grupowych jest przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

W 2003 roku zorganizowano 41 kursów grupowych dla ogółem 363 osób bezrobotnych tym 215 kobiet. Szkolenie ukończyły 352 osoby w tym 201 kobiet.

Wśród kursów grupowych największa liczba osób zgłosiła chęć uczestnictwa w

szkoleniach o następującej tematyce:

- pracownik administracyjno-biurowy,

- magazynier z obsługą komputera i wózków widłowych,

- kierowca wózków jezdniowych,

- menadżer małego biznesu,

- kadry, płace ,ZUS,

- księgowość komputerowa od podstaw,

- fakturowanie i obsługa kas fiskalnych,

- SEP do 1 KV,

- prawo jazdy kat. C,

- opiekunka środowiskowa,

- fryzjerstwo,

- bukieciarstwo.

 

 • Ø kursy indywidualne

Celem kursu indywidualnego jest udzielanie pomocy osobie bezrobotnej lub poszukującej racy ( na jej wniosek) w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warunkiem skierowania na kurs indywidualny jest przedłożenie uprawdopodobnienia pracy po ukończonym szkoleniu.

Na kursy indywidualne skierowano 112 osób w tym 50 kobiet ( z tego 8 osób niepełnosprawnych, których szkolenie zostało sfinansowane z PERON). Szkolenie ukończyły 102 osoby w tym 43 kobiety.

Odbyły się szkolenia o tematyce miedzy innymi.:

- projektowanie i aranżacja wnętrz,

- projektowanie ogrodów,

- główna księgowa,

- samodzielna księgowa,

- projektant-stylista,

- diagnosta,

- manicure-pedicure,

- agent celny,

- pracownik ochrony fizycznej,

- administrator sieci komputerowej,

- montaż, naprawa i konserwacja urządzeń gazowych,

- instruktor kulturystyki,

- kierowca kat. E,

- specjalista-menadżer w firmie.

 

Ogółem kursy zawodowe w 2003 roku ukończyły 454 osoby w tym 244 kobiety oraz 37 absolwentów. Prace po ukończeniu kursu podjęło 112 osób w tym 54 kobiety.

 

 

6. Pośrednictwo pracy

 

Pozyskane oferty

 

W okresie od stycznia do grudnia 2003r. pozyskaliśmy 1 947 ofertpracy – o 464 oferty więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Zestawienie pozyskanych ofert pracy w poszczególnych miesiącach na przestrzeni lat.

Rok

Miesiąc

1999r.

2000r.

2001r.

2002r.

2003r.

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

125

108

77

260

189

137

183

183

177

101

181

92

138

109

68

114

181

117

95

121

137

120

120

81

125

104

99

115

108

95

84

134

120

159

128

93

136

134

111

158

111

125

102

103

157

139

109

98

120

114

147

129

269

171

207

191

213

189

108

Razem

1 813

1 401

1 364

1 483

1 947

 

 

Realizacja ofert pracy

 

Za pośrednictwem tutejszego Urzędu z pozyskanych ofert skorzystało, podejmując pracę 1 649 osób. Efektywność wykorzystania pozyskanych ofert pracy w roku 2003 wynosiła 84% przy efektywności za rok ubiegły 85%.

 

Realizacja ofert pracy w poszczególnych miesiącach.

 

Miesiąc

Podjęcia pracy

2002r.

2003r.

ogółem

niesubsydiowanej

subsydiowanej

ogółem

niesubsydiowanej

subsydiowanej

Styczeń

Luty marzec

Kwiecień Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

107

106

95

125

101

104

85

121

126

113

95

83

104

104

93

124

100

95

85

91

116

98

94

56

3

2

2

1

1

9

0

30

10

15

1

27

 

96

102

123

103

108

129

182

171

189

162

97

87

76

92

101

86

129

92

95

127

120

112

83

78

20

10

22

17

79

37

87

44

69

44

14

9

RAZEM

1 261

753

101

1 649

1 197

452

 

 

 

 

7. Poradnictwo zawodowe

 

Poradnictwo zawodowe jest nieodłącznym elementem pośrednictwa pracy, wzajemnie się uzupełniającym.

 

W roku 2003 w spotkaniach uczestniczyło 321 osób w tym:

 

 • Ø 269 osób bezrobotnych,
 • Ø 34 osoby poszukujące pracy,
 • Ø 18 osób niesklasyfikowanych.

 

 

Bezrobotni korzystający z poradnictwa zawodowego wg poziomu wykształcenia i kategorii problemu zawodowego.

 

 

 

liczba bezrob.

ogółem

Z tego wg kategorii problemu

 

 

 

liczba

Z tego wg kategorii problemu

wybór

zawodu

dosko.

zawod

 

zatru-dnienie

bezrob.

kobiet

wybór

zawodu

dosko.

zawod.

zatru-

dnidnie

ogółem

269

55

153

61

180

41

101

38

wyższe

50

16

14

20

39

11

13

15

polic. i śred

77

14

53

10

48

12

31

5

śred i ogólne

41

11

21

9

31

9

15

7

zasadnicze

56

8

35

13

39

6

25

8

podstawowe

45

6

30

9

23

3

17

3

 
                     

 

 

 

 

Klub pracy

 

 

W roku 2003 odbyło się 19 grup zajęciowych kursu aktywnego poszukiwania pracy, w tym 7 grup absolwenckich. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 166 osób w tym 124 kobiety.

 

W 7 grupach absolwenckich uczestniczyło 78 absolwentów w tym 54 kobiety. Zajęcia dla absolwentów prowadzone były w 8-10 osobowych grupach w formie 2-3 dniowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wg scenariusza spotkań z absolwentami oraz własnych materiałów opracowanych przez lidera klubu.

W zajęciach uczestniczyła młodzież głównie z wykształceniem średnim ekonomicznym oraz ogólnokształcącym.

 

W pozostałych 12 grupach zajęciowych uczestniczyło 88 osób bezrobotnych w tym 70 kobiet. Po ukończeniu kursu aktywnego poszukiwania pracy, 87osób w tym 52 kobiety oraz 44 absolwentów podjęło pracę. Ze szkoleń zawodowych po zakończeniu zajęć w klubie pracy skorzystały 23 osoby w tym 20 kobiet oraz 11 absolwentów.

 

 

 

 

Program zajęć Klubu Pracy obejmował:

 

 

 • Ø blok psychologiczny, a w nim samoocena i jej rola w procesie podejmowania decyzji i wytyczania celów, poznania siebie i swoich mocnych stron, zwiększanie pewności siebie, budowanie samoakceptacji, reakcja w kontaktach z innymi, określanie własnych preferencji zawodowych oraz

 

 • Ø blok praktyczny, a w nim indywidualny plan działania dla absolwentów, metody aktywnego poszukiwania pracy, pisanie życiorysów zawodowych CV, listów motywacyjnych, ofert, podań, próbne rozmowy kwalifikacyjne, zdobycie umiejętności zaprezentowania siebie (autoprezentacja), prezentacja filmów video.

 

Celem zajęć w Klubie Pracy było przygotowanie absolwentów i bezrobotnych do samodzielnego aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

Oprócz organizowanych zajęć grupowych z pomocy między innymi w redagowaniu życiorysów i listów motywacyjnych, informacji zawodowych dotyczących szkoleń z porad

Klubu Pracy skorzystało wiele osób indywidualnych.

 

 

 

8.Wykorzystanie środków budżetowych

 

 

Wykorzystanie środków budżetowych w minionym roku było realizowane w oparciu o zatwierdzony plan, który wynosił 665 000zł.

 

I tak wydatkowano:

 

 • Ø wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan - 455 959,00

wykonanie - 455 957,51

 

 • Ø dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”

plan - 33 900,00

wykonanie - 33 899,91

 

 • Ø wydatki rzeczowe

plan - 158 443,00

wykonanie - 158 445,06

 

Główne pozycje w wydatkach rzeczowych to:

- materiały i wyposażenie - 11 426,20

- energia elekt., woda - 24 746,00

- usługi remontowe - 5 519,29

- pozostałe usługi - 114 535,00

 

 • Ø fundusz socjalny

naliczony - 16 235,00

wykorzystany - 15 125,86

pozostało - 346,70

 

 

 

 

 

 

9. PODSUMOWANIE

 

W minionym roku, tak jak w latach ubiegłych, odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 85 osób oraz osób nie uznawanych jako bezrobotne (osoby pobierające świadczenia przedemerytalne o 315 osób) przy jednoczesnym spadku osób poszukujących pracy o 68 osób. Łączna liczba osób korzystających z usług tutejszego urzędu wynosiła w 2003 roku 8 265 osób i była wyższa o 264 osób od roku ubiegłego. Wśród zarejestrowanych dominują osoby w wieku 45-54 lata (1 843 osoby) oraz osoby posiadające wykształcenie podstawowe

( 2 144 osoby).

 

W roku 2003 w sprawach rozpatrywanych przez tutejszy Urząd zostało wydanych ponad

13 000 decyzji administracyjnych.

 

Od momentu, gdy liczba bezrobotnych gwałtownie wzrosła, tutejszy Urząd boryka się z problemem lokalowym. Duża liczba zarejestrowanych powoduje, że zajmowana część piętra w budynku przy ul. Andrzeja 26 przestała spełniać swoje zadania. Na niewielkiej powierzchni

następuje kumulacja oczekujących. Bardzo wąskie korytarze, zupełnie nie przystosowane do tego rodzaju działalności, przestają spełniać swoja rolę gdyż przy tak dużej liczbie interesantów poruszanie się obsługujących czy oczekujących staje się uciążliwe i nie pozostaje bez wpływu na ogólną atmosferę

Liczba wyświetleń: 2083
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 13:02:16)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:51:20)