Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2002 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2002 rok.

 

 

1.Wstęp
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie od dnia 1 stycznia 2000r. jest jednostką organizacyjną podległą Staroście Powiatowemu , którego organem doradczym jest Powiatowa Rada Zatrudnienia . Powiatowy Urząd Pracy działa w oparciu o zatwierdzony regulamin organizacyjny .
Funkcjonują w nim trzy działy tj :

- aktywizacji i Pośrednictwa Pracy , - ewidencji i świadczeń , - finansowo - księgowy ,
dwa referaty tj : - referat ds. naliczania świadczeń , - referat ds. kadr i administracji
oraz stanowisko ds. prawnych ,wszystkie podległe Kierownikowi

Urzędu . Zadania tutejszego Urzędu /wg stanu na dzień 31 grudnia 2000r./ Były wykonywane przez 26 pracowników w tym :
22 pracowników zatrudnionych na etatach stałych , - 1 pracownik na etacie PFRON-u - 3 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych .

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2001r. tutejszy Urząd Obejmował działalnością sześć jednostek administracyjnych W których zamieszkiwało łącznie 136.396 stałych mieszkańców w tym :
- Pruszków - 53.571 - Piastów - 23.142 - Brwinów - 19.518 - Michałowice - 13.226 - Nadarzyn - 8.080 - Raszyn - 18.859
Zlokalizowanych było ponad 16.000 podmiotów gospodarczych przeważnie małych firm zatrudniających po kilka – kilkanaście osób .
2. Poziom i stopa bezrobocia

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 8001 osób w tym
- bezrobotnych - 6213 - poszukujących pracy - 125 - osoby pobierające zasiłek przedemerytalny - 1008 - osoby pobierające świadczenie przedemerytalne - 655
Dla porównania liczba tych osób w minionych latach wg stanu dzień 31 grudnia kształtowała się następująco :

Zarejestrowani

1997

1998

1999

2000

2001

 

Bezrobotni

 

Poszukujący pracy

 

Pobierający zasiłek przedemerytalny

 

Pobierający świadczenie przedemerytalne

 

 

2295

 

493

 

301

 

 

11

 

3242

 

371

 

385

 

 

29

 

3288

 

345

 

583

 

 

128

 

4320

 

257

 

841

 

 

248

 

 

5621

 

180

 

1115

 

 

477

 

 

Ogółem

3100

3127

4344

5666

7393Jak wynika z powyższego liczba zarejestrowanych będących ewidencji tutejszego urzędu wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r. wynosiła 8001 osób i wzrosła o 608 osób w porównaniu tylko ze stanem z dnia 31 grudnia 2001r.

 

Liczbę osób zarejestrowanych wg stanu na koniec każdego miesiąca 2002r. ilustruje poniższe zestawienie :

 

 

 

 

 

 

Miesiąc

Bezrobotni

 

Zasiłek przedem.

 

Świadcz.

przedem.

 

poszuk.

pracy

 

Razem

 

ogółem

W tym z prawem do zasiłku

 

12.2000

01.2001

02.2001

03.2001

04.2001

05.2001

06.2001

07.2001

08.2001

09.2001

10.2001

11.2001

12.2001

 

5621

5941

6133

6217

6229

6135

6190

6258

6172

6208

6113

6206

6213

 

938

1041

1162

1166

1107

1032

970

905

829

795

832

840

833

 

1115

1113

1101

1030

1085

1075

1068

1059

1047

1036

1027

1020

1008

 

 

 

477

487

487

493

506

514

518

536

547

570

605

622

655

 

 

180

189

190

116

127

118

126

132

136

137

138

138

125

 

 

 

7393

7730

7911

7916

7947

7842

7902

7985

7902

7951

7883

7986

8001

 

 

Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia obliczana przez Główny urząd Statystyczny na dzień 30 czerwca każdego roku kształtowała się następująco :

 

dla kraju dla pow. pruszkowskiego

 

30 czerwiec 1997 11,6 6,5 30 czerwiec 1998 9,6 4,5 30 czerwiec 1999 11,6 5,7 30 czerwiec 2000 13,6 6,9 30 czerwiec 2001 15,9 8,7 30 czerwiec 2002 11,2

Wielkość stopy bezrobocia wyliczona na dzień 31 grudnia 2002 r. dla 38 powiatów województwa mazowieckiego wynosi 13,9 % i stawia powiat pruszkowski na czwartym miejscu w województwie .

 

Wyprzedza nas jedynie :
- Warszawa - ze stopą bezrobocia 6,3 % - Piaseczno - ze stopą bezrobocia 8,5 % - Grójec - ze stopą bezrobocia 9,7 %
Dla porównania : najwyższą w województwie mazowieckim stopę bezrobocia notuje się w pow. szydłowskim – 30,01% i radomskim – 28,2% .
3. Statystyka
W 2002r. tutejszy Urząd zarejestrował 5846 nowych bezrobotnych a wyłączył z ewidencji – 5254 .

Miesiąc 2001r.

nowo-zarejestr. Bezrobotni

wyłączeni z ewidencji

w tym z tytułu podjęcia pracy

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

693

487

450

463

394

461

553

431

508

540

468

398

373

295

366

451

488

40

485

517

472

635

375

391

166

157

210

235

310

202

207

215

253

324

194

161

Razem

5846

5254

2634

Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych nastąpiły z przyczyn: - podjęcia pracy - 2634 - rozpoczęcia stażu lub szkolenia - 125 - niepotwierdzenia gotowości do pracy - 2174 - dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 70 - podjęcia nauki - 12 - ukończenia 60/65 lat - 13 - nabycie praw emerytalnych lub rentowych - 106 - nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych - 0 - innych - 118

Kobiety
Na koniec grudnia 2002r. bezrobotne kobiety stanowiły 3043 osób i było ich o 226 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego .
Absolwenci szkół ponadpodstawowych
Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych wg stanu nadzień 31 grudni 2002r. liczyli 290 osób i stanowili :
73 - to absolwenci szkół wyższych , 110 - to absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych , 46 - to absolwenci liceów ogólnokształcących , 57 - to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych , 4 - to pozostali absolwenci .
Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku

 

 

Na koniec grudnia 2002r. w ewidencji tutejszego Urzędu pozostawało 33 bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku . Wśród tych osób to :
395 - to kobiety,

811 - to osoby poprzednio pracujące

w tym :
- 492 - to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy , - 22 - to osoby dotychczas nie pracujące - 5 - to osoby niepełnosprawne - 294 - to mieszkańcy wsi

Bezrobotni niepełnosprawni wg stanu na koniec grudnia 2002r. stanowili 186 osób i w odniesieniu do grudnia 2001 liczba znacznie wzrosła /grudzień 2001 – 79 osób/

Bezrobotni – mieszkańcy wsi
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła 1946 osób i w stosunku do grudnia 2001 r. była wyższa o 360 osoby .
Struktura bezrobotnych wg wieku , poziomu wykształcenia ,stażu i czasu pozostawania bez pracy.
W strukturze bezrobotnych dominowały osoby w wieku 45-54 lata tj. 1746, 35- 44 lata tj. 1346, 25 – 34 tj. 1448 a następnie w wieku 18-24 lata tj. 1320 .
Poniższa tabela ilustruje liczbę bezrobotnych wg kategorii wiekowych .

Bezrobotni według wieku

 

 

 

Wiek

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

ogółem

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

 

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60-64

 

 

2

955

862

1058

1207

179

57

 

1

520

537

567

579

34

0

 

2

1196

1249

1285

1582

230

77

 

 

1

622

748

672

731

43

0

 

0

1320

1448

1346

1746

266

87

 

0

671

843

680

781

68

0

 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia bezrobotnych to wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym – 3139 osób , a następnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 1622 osób oraz policealnym i średnim zawodowym – 1640 osób .
Poniższa tabela ilustruje liczbę bezrobotnych zarejestrowanych wg poziomu wykształcenia .

 

 

 

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia

 

 

Wykształcenie

 

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

ogółem

w tym kobiety

Ogółem

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

 

Wyższe

 

Policealne i średnie zawodowe

 

Średni ogólnokszt.

 

Zasadnicze zawodowe

 

Podstawowe i niepełne podstawowe

 

 

165

 

1130

 

 

 

287

 

 

1135

 

 

 

1603

 

106

 

678

 

 

 

236

 

 

464

 

 

 

754

 

238

 

1479

 

 

 

406

 

 

1517

 

 

 

1981

 

143

 

884

 

 

 

303

 

 

572

 

 

 

915

 

350

 

1640

 

 

 

462

 

 

1622

 

 

 

2139

 

 

187

 

959

 

 

 

342

 

 

619

 

 

 

936

               

 

 

Ze względu na staż pracy najliczniejszą grupę bezrobotnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r. stanowiły osoby bez stażu pracy – 1571, następnie osoby, które przepracowały 10-20 lat - 1050 osoby oraz osoby ze stażem pracy od 20-30 lat – 912 osób .

 

Poniższa tabela ilustruje liczbę bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie wg stażu pracy .

Bezrobotni wg stażu pracy

 

 

 

 

Staż pracy

 

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

Ogółem

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

 

Do 1 roku

1-5 lat

5-10 lat

10-20 lat

20-30 lat

30 i więcej

bez stażu

 

 

563

729

473

738

690

82

1045

 

255

380

286

434

349

2

532

 

742

902

664

974

907

108

1324

 

339

466

391

351

412

2

656

 

743

1011

791

1050

912

135

1571

 

34

491

451

585

414

12

756

 

 

5. Racjonalne wykorzystanie środków Funduszu Pracy – w tym na aktywne

formy.

 

Wydatki z Funduszu Pracy w 2002r. były realizowane w oparciu o opracowany i

zatwierdzony plan.

 

Poniższe zestawienie ilustruje wykorzystanie opłat obligatoryjnych

w latach 2001 i 2002r.

 

Rodzaj

2001

2002

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki przedemerytalne

Świadczenia przed - emerytalne

5.921.900

6.593.100

4.519.500

7.138.200

8.049.900

7.422.200

 

 

  1. I. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2002 r. otrzymaliśmy środki w wysokości 394.900 zł z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wykorzystaliśmy 394.041zł,

 

 

  1. II. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 lipca 2002 r. otrzymaliśmy środki w wysokości 162.000,- zł. w ramach programu dla absolwentów „Pierwsza Praca”. Wykorzystaliśmy 140.508zł,

 

 

  1. III. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2002 r. otrzymaliśmy środki z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizację zawodową bezrobotnych, a w szczególności absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast w wysokości 150.000,- zł. z kwoty tej do wykorzystania w 2002 r. 30.000 zł., oraz w 2003r. – 120.000 zł.

 

 

SZKOLENIA

 

Ad. I Na działalność tą otrzymaliśmy kwotę 8.665,- zł. W pierwszej kolejności

zostały zapłacone zobowiązania z 2001r. w wysokości 5.365,- zł.

Na szkolenia indywidualne skierowano 6 osób w niżej wymienionych

zawodach:

- magazynier z obsługa wózków jezdniowych,

- kierowca wózków jezdniowych,

- palacz co,

- kierowca kat. „B”,

- kierowca kat. „C”,

- grafika komputerowa.

Środki zostały wykorzystane w całości.

 

Ad. II Na szkolenia dla absolwentów otrzymaliśmy kwotę 51.560 zł.,

wykorzystaliśmy 51.130 zł.

Na kursy indywidualne skierowano 17 absolwentów.

Były to niżej wymienione kursy:

- kierowca kat. „B”,

- magazynier z obsługą wózków widłowych,

- kierowca wózków widłowych,

- grafika komputerowa,

- księgowość od podstaw.

 

Na kursy grupowe skierowano 28 absolwentów

- pracownik adm. – biurowy – 18,

- kierowca wózków widłowych – 7,

- menadżer małego biznesu – 3.

 

AD. III Na ten program otrzymaliśmy kwotę 27.000,- zł. wydaliśmy 25.072,-

Na kursy indywidualne skierowaliśmy 5 osób.

Były to:

- grafika komputerowa,

- kucharz,

- uprawnienia SEP,

- diagnosta samochodowy.

 

Na niżej wymienione kursy grupowe skierowaliśmy 26 osób:

- kierowca wózków widłowych - 10,

- magazynier z obsługa wózków widłowych – 10,

- pracownik adm. – biurowy – 6 osób.

 

Szkolenia zostały przeprowadzane w jednostkach szkoleniowych tj.:

- Ośrodek Kształcenia Oświatowego w Pruszkowie,

- Grupa Doradców Finansowych w Warszawie,

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie,

- „PROFFES” w Warszawie,

- Fundacja „Atelier’ w Warszawie,

- Ośrodek Kształcenia Kierowców „PIERO” w Pruszkowie.

 

Łącznie na szkolenia w roku 2002 skierowano 84 osoby i 1 osobę z przyznaną rentą szkoleniową - szkolenie refundowane ze środków PFRON w wys. 1.550,- /Grafika komputerowa/.

 

 

 

PRACE ITERWENCYJNE

 

Ad. I Na zorganizowanie prac interwencyjnych otrzymaliśmy kwotę 78.370 zł.,

wykorzystaliśmy 77.708 zł. /57.905zł. zobowiązania z roku 2001/.

O zorganizowanie prac interwencyjnych w 2002 roku ubiegało się 4

pracodawców dla 7 bezrobotnych /wydaliśmy 19.803 zł./

Wszystkie wnioski zaopiniowano pozytywnie.

 

Liczbę osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na przestrzeni

lat 1993 - 2002 ilustruje poniższe zestawienie:

 

ROK

Liczba zatrudnionych

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

461

687

982

755

635

346

157

34

58

31

 

 

Bezrobotni zostali zatrudnieni na terenie powiatu pruszkowskiego tj.:

- Piekarnia Brwinów,

- Komenda Powiatowa Policji,

- APS F.H.U. Pruszków,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

Ad. II Na zorganizowanie prac interwencyjnych dla absolwentów

otrzymaliśmy środki w wysokości 23.575zł.

Wydaliśmy 15.300 zł.

Do prac interwencyjnych skierowaliśmy 12 absolwentów do pracy w

zakładach:

- Agencja Reklamowa „IN-FORM” Grodzisk Mazowiecki,

- „Argora” Hurtownia Wielobranżowa Pruszków,

- Szpital Kolejowy w Pruszkowie,

- „Silvana – Bis’ w Pruszkowie,

- „Damina” Michałowice,

- Centrum Budownictwa Szkieletowego w Otrębusach,

- „Dawis „ Sp. z o.o. w Pruszkowie,

- Auto – Złom w Pruszkowie,

- Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie.

 

Ad. III Środki finansowe w ramach prac interwencyjnych przechodzą na rok

2003r.W 2002 roku zawarto umowy z 8 pracodawcami na okres do

30.04.2003r. – pierwsza refundacja w 2003 roku.

 

 

ROBOTY PUBLICZNE

 

Ad. I Na zorganizowanie robót publicznych otrzymaliśmy kwotę 89.616 zł.

Wykorzystaliśmy 89.981 zł. W ramach robót publicznych zostało

zatrudnionych 14 bezrobotnych, podczas gdy w roku 1998 – 60, w 1999 – 32,

w 2000 – 4, w 2001 – 7.

 

W ramach pozostałych programów na roboty publiczne na 2002 rok nie otrzymaliśmy środków.

 

ZATRUDNIENIE W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW

 

Ad. I a/ Refundacja wynagrodzeń absolwentów

 

Na refundację wynagrodzeń absolwentów wydatkowano 59.502 zł. / były

to zobowiązania z 2001r./. O zatrudnieni 1 absolwenta ubiegał się 1 zakład

”Alsero” w Pruszkowie.

 

b/ Staże absolwenckie

Na zatrudnienie absolwentów w ramach staży w 2002r. wykorzystano

158.185,- /były to zobowiązania z 2001r./.

 

Ad. II a/ Na refundację wynagrodzeń absolwentów w ramach programu

„Pierwsza Praca” otrzymaliśmy środki w wysokości 25.575 zł.

W ramach umów absolwenckich skierowaliśmy do pracy 11 absolwentów

do następujących pracodawców:

- Starostwo Powiatowe ,

- Studio 11 w Warszawie,

- Restauracja „Mistral” w Kaniach,

- P.H. ROBDO w Pruszkowie,

- Aurex LPG w Raszynie,

- JARTECH w Regułach,

- Secret Service w Warszawie.

b/ Staże absolwenckie

Na zorganizowanie staży dla absolwentów otrzymaliśmy środki w

wysokości 63.290 zł., wydaliśmy 57.557 zł..

W ramach tego programu zorganizowaliśmy staże dla 32 absolwentów

w niżej wymienionych zakładach pracy:

- Sąd Rejonowy w Pruszkowie – 12,

- Komenda Powiatowa Policji – 9,

- Główny Urząd Statystyczny w Pruszkowie – 3,

- Powiatowy Urząd Pracy – 2,

- Urząd Gminy w Raszynie – 1,

- Urząd Gminy w Nadarzynie 1,

- Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku – 1,

- Lecznica dla Zwierząt w Warszawie – 1,

- Starostwo Powiatowe – 2.

 

6. Pośrednictwo pracy

 

W 2002 r. pozyskaliśmy 1483 miejsca pracy /w roku 2001 – 1364/.

 

Liczbę pozyskanych miejsc pracy w poszczególnych miesiącach ilustruje poniższe zestawienie:

 

Miesiąc

1999

2000

2001

2002

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

125

108

77

260

189

137

183

183

177

101

181

92

138

109

68

114

181

117

95

121

137

120

120

81

125

104

99

115

108

95

84

134

120

159

128

93

136

134

111

158

111

125

102

103

157

139

109

98

Razem

1813

1401

1364

1483

 

 

 

Najczęściej zgłaszane oferty pracy dotyczyły zawodów takich jak:

kierowca, sprzedawca, fryzjer, szwaczka, elektryk, handlowiec, agent

ubezpieczeniowy.

 

 

Podjęcia pracy

 

W 2002 r. za pośrednictwem tutejszego Urzędu i z własnej inicjatywy pracę

podjęło 786 osób, w tym pracę stałą 753 osoby.

 

Poniższe zestawienie ilustruje podjęcia pracy w poszczególnych miesiącach

2002 roku.

Miesiąc

Podjęcia pracy

ogółem

niesubsydiowanej

subsydiowanej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

46

48

50

75

90

50

65

69

80

108

62

43

44

48

50

74

89

48

65

56

72

106

61

40

2

1

0

1

1

2

0

13

8

2

1

3

 

Razem

786

753

34

 

 

7. Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest nieodłącznym elementem pośrednictwa pracy, wzajemnie się uzupełniającym.

W 2002 roku odbyło się 38 spotkań grupowych informacyjno-doradczych dla bezrobotnych, w których uczestniczyło 550 osób w tym 341 kobiet.

Z czego w 20 spotkaniach grupowych uczestniczyło 324 absolwentów w tym 179 kobiet. W drugim półroczu wszyscy absolwenci rejestrujący się w Urzędzie Pracy uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych dotyczących programu „Pierwsza Praca” -Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”.

Większość młodzieży została skierowana na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w klubie pracy.

Udzielono 96 indywidualnych informacji zawodowych, w tym 74 kobietom.

 

Ponadto przeprowadzono 4 spotkania informacyjno-doradcze dla młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadpodstawowych, w których uczestniczyło 86 uczniów.

 

Działalność Klubu Pracy

 

Celem zajęć w klubie pracy jest przygotowanie absolwentów i bezrobotnych do samodzielnego aktywnego i efektywnego poszukiwania.

 

W roku 2002 r. zorganizowano 34 grupy zajęciowe kursu aktywnego poszukiwania pracy, w tym 23 grupy absolwencki.

Ogółem w zajęciach uczestniczyło 318 osób w tym 185 kobiet.

W zajęciach dla absolwentów uczestniczyło 206 absolwentów w tym 130 kobiety.

Zajęcia dla absolwentów prowadzone były w 10-12 osobowych grupach w formie 2-3 dniowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wg scenariusza spotkań z absolwentami oraz własnych materiałów opracowanych przez lidera klubu. Od czerwca 02r. zajęcia dla absolwentów rozszerzone zostały o program Pierwsza Praca „ Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”. W zajęciach klubu pracy uczestniczyła młodzież głównie z wykształceniem średnim ekonomicznym i ogólnym.

W pozostałych 11 grupach zajęciowych uczestniczyło 112 osób bezrobotnych w tym 55 kobiet, głównie o wykształceniu zawodowym i średnim oraz w wieku 18-34 lat życia.

Po ukończeniu kursu aktywnego poszukiwania pracy, pracę podjęło 131 osób w tym 81 absolwentów. Szkolenia zawodowe po zakończeniu zajęć z programu Pierwsza Praca ukończyło 19 absolwentów. Program zajęć Klubu Pracy obejmował samoocenę i jej rolę w procesie podejmowania decyzji i wytyczenia celów, poznanie swoich mocnych stron, zwiększenie pewności siebie, budowanie samoakceptacji, reakcje w kontaktach z innymi ludźmi, określenie własnych preferencji zawodowych oraz metody aktywnego poszukiwania pracy, pisanie życiorysów zawodowych CV, listów motywacyjnych, ofert, podań, ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych, umiejętność zaprezentowania siebie , autoprezentacja, indywidualny plan działania dla absolwentów, prezentacje filmów video. ( Materiały m.in. Program Klubu Pracy A. Kosteckiej i M. Sierpińskiej.)

Oprócz zajęć grupowych w Klubie Pracy z pomocy w redagowaniu życiorysów i listów motywacyjnych, z różnych informacji i porad korzystało wiele osób indywidualnych /poza ewidencją/.

 

 

8. Wykorzystanie środków budżetowych
Wykorzystanie środków budżetowych w minionym roku było realizowane w oparciu o zatwierdzony plan ,który wynosił 635.000 zł.
I tak wydatkowano :
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne
plan - 489.162.00 wykonanie - 489.162.00
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”
plan - 34.917.00 wykonanie - 34.917.00
c)wydatki rzeczowe

plan - 110.921.00 wykonanie - 110.921.00
Główne pozycje w wydatkach rzeczowych to :

- materiały i wyposażenie - 9.739.00 - energia elekt., wodę - 22.670.00 - usługi remontowe - 1.977.00 - pozostałe usługi - 58.814.00

- ubezpieczenia majątkowe - 2.303.00
d)fundusz socjalny

- naliczony - 14.983.00 – wykorzystany - 14.636.30 – pozostało - 346.70

 


10. Podsumowanie

W minionym roku w stosunku do lat ubiegłych odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz osób nie uznawanych jako bezrobotne tj. pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przy jednoczesnym spadku poszukujących pracy. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2001r. liczba bezrobotnych wynosiła 5621 osób, natomiast pozostałe osoby stanowiły liczbę 1772 osoby i liczba łącznie zarejestrowanych była wyższa w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia o :


 

Ogółem

W tym bezrobotni

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

4293

4266

3049

1727

3326

3279

2333

1301

Nadal wśród bezrobotnych dominują osoby w wieku 45 – 54 lata /.1582/ z wykształceniem podstawowym /1981/ i bez stażu pracy /1324/.
Nadal odnotowujemy spadek liczby zgłaszanych wolnych miejsc pracy /rok 1999 – zgłoszono 1813 miejsc pracy, rok 2000 – 1401, rok 2001 –0 1364/.
Wobec posiadanych środków finansowych /znacznie mniejszych od potrzeb/ działania w zakresie ograniczenia bezrobocia podejmowane były w ograniczonym zakresie.
 

Liczba wyświetleń: 1870
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 13:03:45)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:52:01)