Jesteś tutaj: Strona główna » Sprawozdania » Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2001 rok.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie za 2001 rok.

 

136

59

12

12

11

 

313

102

16

16

21

 

 

Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zgód cudzoziemcy byli najliczniej zatrudniani w:

 

 

 

Rok 2000

Rok 2001

Handlu

Gastronomii

218

22

322

12

 

 

Od 1 stycznia 2002 roku zadania związane z wydawaniem zezwoleń i zgód dla cudzoziemców w Polsce zostały przejęte przez Wojewodę.

 

 

  1. 5. Racjonalne wykorzystanie środków Funduszu Pracy – w tym na aktywne formy.

 

 

Wydatki z Funduszu Pracy w 2001 roku były realizowane w oparciu o opracowany i zatwierdzony plan. Poniższe zestawienie ilustruje wykorzystanie środków na wypłaty obligatoryjne w latach 2000 i 2001.

 

 

Rodzaj

 

 

2000

 

2001

 

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne

 

4 771 500

4 831 400

2 255 100

 

5 921 900

6 593 100

4 519 500

 

 

 

Decyzją Krajowego Urzędu Pracy z dnia 30 marca 2001 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 806 000 złotych z przeznaczeniem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 

Szkolenia

 

Na działalność tą otrzymaliśmy kwotę 171 275 złotych, wykorzystane zostało – 147 843 złote. Zobowiązania n rok 2002 to 6 000 zł.

 

Szkolenia zostały przeprowadzone w niżej wymienionych zawodach:

- Fakturowanie z obsługą komputera i kas fiskalnych - 36 osób;

- Kierowca wózków jezdniowych - 40 osób;

- Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych - 20 osób;

- Księgowość komputerowa - 20 osób;

- Pracownik administracyjno-biurowy - 20 osób;

- Pracownik ochrony I stopnia - 2 osoby.

 

Szkolenia zostały przeprowadzone w wyłonionych w drodze przetargu jednostkach szkoleniowych, tj.:

- W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie,

- Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pruszkowie,

- Grupie Doradców Finansowych w Warszawie,

- Firmie „PROFES” w Warszawie,

- Ośrodku Szkolenia MATER SERWIS w Warszawie.

Ponadto 21 osób zostało skierowanych na szkolenia indywidualne w zawodach: grafik komputerowy, główny księgowy, zarządca nieruchomości, kurs podstawowy ADR – kurs specjalistyczny cysterny.

Łącznie z tej formy szkolenia skorzystało 159 bezrobotnych.

 

 

Prace interwencyjne

 

Na zorganizowanie prac interwencyjnych otrzymaliśmy kwotę 201 500 złotych, wykorzystaliśmy 126 600 złotych. Zobowiązania na rok 2002 to 126 856 złotych.

 

O zorganizowanie prac interwencyjnych w 2001 roku ubiegało się 24 pracodawców. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie złożone wnioski dla 58 bezrobotnych.

 

Bezrobotni zostali zatrudnieni głównie w zakładach na terenie powiatu pruszkowskiego, tj.:

- Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie;

- Spółdzielni Inwalidów „Pruszkowianka” w Pruszkowie;

- Urzędzie Gminy w Nadarzynie;

- Regionalnym Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie;

- Przedsiębiorstwie „RENEX” w Jankach;

- Przedsiębiorstwie „SAMFORM” w Pruszkowie;

- Przedsiębiorstwie B.G.F. BUNAX w Pruszkowie;

- Przedsiębiorstwie „Stelman” – odzież sportowa - w Granicy;

oraz w kilkunastu innych zakładach zgłaszających pojedyncze miejsca pracy.

 

Liczbę osób zatrudnionych w pracach interwencyjnych na przestrzeni lat 1993 – 2001 ilustruje poniższe zestawienie:

 

R O K

Liczba zatrudnionych

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

461

687

982

755

635

346

157

34

58

 

 

 

Roboty publiczne

 

Na zorganizowanie robót publicznych otrzymaliśmy kwotę 50 375 złotych, wykorzystaliśmy 45 500.

W ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 7 bezrobotnych, podczas gdy w roku 1998 – 60, w 1999 – 32, a w 2000 – 4.

 

Zatrudnienie w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów.

 

  1. a. Refundacja wynagrodzeń absolwentów.

 

Na refundacje wynagrodzeń absolwentów wydatkowano 30 800 zł. o zatrudnienie absolwentów w ramach umów absolwenckich ubiegało się 13 pracodawców. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie.

 

Umowy na zatrudnienie 20 absolwentów zostały zawarte z niżej wymienionymi zakładami:

- Społem PSS w Pruszkowie,

- GAGA w Pruszkowie,

- Odzież Sportowa „Stelman” w Granicy,

- Agencja Secret Service w Warszawie,

- „BATIMEX” w Pruszkowie,

- „COBRA” w Milanówku,

- „JAWAL” w Pruszkowie,

- „ASTOR” w Raszynie,

- „Alicja” Salon Fryzjerski w Pruszkowie,

- Artykuły Przemysłowe i Kosmetyki w Pruszkowie,

- AUTOFORUM S.A. Łomianki z siedzibą w Pruszkowie,

- „ASCOTA” w Raszynie,

- Sklep Spożywczy w Pruszkowie.

Zobowiązania przechodzące na rok 2002 – to 103 273 zł.

 

  1. b. Staże absolwenckie

 

Na zatrudnienie absolwentów w ramach staży w 2001 roku wykorzystano 125 767 złotych, natomiast zobowiązania na rok 2002 to kwota 151 340 zł.

O zatrudnienie absolwentów w ramach staży absolwenckich wnioski złożyło 9 pracodawców, a zatrudnionych zostało 60 osób w następujących zakładach, tj.:

- Powiatowa Komenda Policji w Pruszkowie - 12 stażystów;

- Sąd Rejonowy w Pruszkowie - 11 stażystów;

- Zakład Weterynarii w Pruszkowie - 1 stażysta;

- Główny Urząd Statystyczny w Pruszkowie - 6 stażystów;

- Urząd Skarbowy w Pruszkowie - 20 stażystów;

- Urząd Miasta w Piastowie - 5 stażystów;

- Urząd Miasta w Pruszkowie - 1 stażysta;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie - 1 stażysta;

- Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie - 3 stażystów.

 

Ponadto w roku 2001 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy otrzymaliśmy 20 000 zł, wykorzystaliśmy 10 673 zł przeszkalając 9 niepełnosprawnych w charakterze:

- Rzeczoznawca, likwidator szkód komunikacyjnych,

- Język programu C+++,

- Podstaw obsługi komputera,

- Magazyniera,

- Magazyniera, kierowcy wózków jezdniowych,

- Kurs komputerowy z podstawami księgowości,

- BHP,

 

  1. 6. Pośrednictwo pracy.

 

W 2001 roku pozyskaliśmy 1364 miejsca pracy /w roku 2000 – 1401/.

Liczbę pozyskanych miejsc pracy w poszczególnych miesiącach ilustruje poniższe zestawienie:

Miesiąc

1999

2000

2001

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

 

125

108

77

260

189

137

183

183

177

101

181

92

 

138

109

68

114

181

117

95

121

137

120

120

81

 

125

104

99

115

108

95

84

134

120

159

128

93

 

R a z e m

 

 

1813

 

1401

 

1364

 

 

Najczęściej zgłaszane oferty pracy dotyczyły zawodów takich jak: sprzedawca, handlowiec, kierowca, magazynier, oraz agent ubezpieczeniowy.

 

 

Podjęcia pracy.

 

W 2001 roku za pośrednictwem tutejszego Urzędu i z własnej inicjatywy pracę podjęły 1958 osoby w tym pracę stałą 1869 osób.

Poniższe zestawienie ilustruje odjęcia pracy w poszczególnych miesiącach 2001 roku.

 

 

 

Miesiąc

Podjęcia pracy

Ogółem

Niesubsydiowanej

Subsydiowanej

 

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

 

162

117

193

155

147

184

167

178

209

167

150

129

 

151

116

193

153

144

179

151

173

201

154

130

124

 

11

1

0

2

3

5

16

5

8

13

20

5

R a z e m

1958

1869

89

 

 

 

7. Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest nieodłącznym elementem pośrednictwa pracy, wzajemnie się uzupełniające.

Poradnictwem zawodowym w 2001 roku objęto ogółem 199 osób w tym 104 kobiety, w tym poradnictwem indywidualnym objęto 141 osób w tym 76 kobiet, poradnictwem grupowym /5 grup/ objęto 58 osób w tym 28 kobiet.

 

Udzielono 150 informacji zawodowych /indywidualnych/ oraz zorganizowano 8 spotkań grupowych dla 69 osób w tym 34 kobiety.

 

Ponadto przeprowadzono:

- 19 spotkań informacyjno-doradczych dla młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadpodstawowych, w których uczestniczyło 340 uczniów;

- 12 spotkań dla II klas gimnazjum, w których uczestniczyło 313 osób.

 

Działalność Klubu Pracy

 

W roku 2001 zorganizowano 27 grup zajęciowych kursu aktywnego poszukiwania pracy, w tym 13 grup absolwenckich. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 255 osób w tym 170 kobiet. W grupach absolwenckich uczestniczyło 139 absolwentów w tym 73 kobiety.

Zajęcia dla absolwentów prowadzone były w 10 – 15 osobowych grupach w formie 2 – 3 dniowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wg scenariusza spotkań z absolwentami oraz materiałów własnych opracowanych przez lidera klubu. Uczestniczyła w nich młodzież głównie z wykształceniem średnim ekonomicznym.

W pozostałych 14 grupach zajęciowych uczestniczyło 116 bezrobotnych, w tym 97 kobiet, głównie z wykształceniem średnim i zawodowym w wieku 18 – 34 lata.

Po zakończeniu kursu aktywnego poszukiwania pracy, pracę podjęły 83 osoby, w tym 60 absolwentów. Szkoleniami zawodowymi po ukończeniu zajęć w klubie Pracy objęto 16 osób, w tym 15 absolwentów.

Program zajęć Klubu Pracy obejmował blok psychologiczny /poznanie siebie i swoich mocnych stron, zwiększenie pewności siebie, budowanie samoakceptacji, reakcje w kontaktach z innymi ludźmi, określenie własnych preferencji zawodowych/ oraz blok praktyczny, a w nim indywidualny plan działania absolwentów, metody aktywnego poszukiwania pracy, pisanie życiorysów zawodowych CV, listów motywacyjnych, ofert, podań, ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych, umiejętność zaprezentowania siebie – autoprezentacja, prezentacja filmów video.

Celem zajęć w Klubie Pracy było przygotowanie absolwentów i bezrobotnych do samodzielnego aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

Od drugiego półrocza zajęcia w Klubie Pracy zostały poszerzone o blok informacyjno-doradczy dla bezrobotnych.

Oprócz zajęć grupowych w Klubie Pracy z pomocy między innymi w redagowaniu życiorysów i listów motywacyjnych, informacji i porad korzystano /poza ewidencją/ wiele osób indywidualnych.

 

8. Wykorzystanie środków budżetowych.

 

Wykorzystanie środków budżetowych w minionym roku było realizowane w oparciu o zatwierdzony plan.

 

I tak wydatkowano:

 

  1. a. wynagrodzenia osobowe i pochodne.

 

Plan - 550 743,00

Wykonanie - 550 743,00

 

  1. b. dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”

 

Plan - 34 662,00

Wykonanie - 34 662,00

  1. c. wydatki rzeczowe

 

Plan - 132 595,00

Wykonanie - 132 595,00

 

 

Główne pozycje w wydatkach rzeczowych to:

- materiały i wyposażenie - 10 898,00

- energia - 21 410,00

- usługi materialne - 3 828,00

- usługi niematerialne - 78 436,00

 

  1. d. fundusz socjalny

 

Naliczony - 14 700,00

Wykorzystany - 12 483,00

Pozostało - 2 217,00

 

9. Kontrola legalności zatrudnienia.

 

W 2001 przeprowadzono 19 kontroli z zakresu legalności zatrudnienia, głównie w zakładach pracy z kapitałem zagranicznym. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Sprawy te zostały skierowane na kolegium ds. wykroczeń.

 

 

 

10. Podsumowanie.

 

W minionym roku w stosunku do lat ubiegłych odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz osób nie uznawanych za bezrobotne, tj. pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przy jednoczesnym spadku poszukujących pracy. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku liczba bezrobotnych wynosiła 5621 osób, natomiast pozostałych 1772 osoby, a liczba łącznie zarejestrowanych była wyższa w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia o:

 

 

Ogółem

W tym bezrobotnych

31.12.1997 4293

31.12.1998 4266

31.12.1999 3049

31.12.2000 1727

3326

3279

2333

1301

 

 

Nadal wśród bezrobotnych dominują osoby w wieku 45 –54 lata /1582/ z wykształceniem podstawowym /1981 osób/ i bez stażu pracy /1324 osoby/.

 

W dalszym ciągu odnotowujemy spadek liczby zgłaszanych wolnych miejsc pracy /rok 1999 – 1813 ofert, rok 2000 – 1401, rok 2001 – 1364/.

 

Wobec posiadanych środków finansowych /znacznie mniejszych od potrzeb/ działania w zakresie ograniczenia bezrobocia podejmowane były w ograniczonym zakresie.

 

Duża liczba interesantów powoduje, że zajmowany lokal przy ulicy Andrzeja 26 staje się niewystarczający, a liczba bezrobotnych wykazuje tendencję wzrostową.

Nie bez znaczenia na warunki pracy i obsługę interesantów pozostaje przestarzały i w niedostatecznej ilości sprzęt komputerowy, który jest nadmiernie eksploatowany.

 

 

Z poważaniem

 

Kierownik

Powiatowego Urzędu Pracy

w Pruszkowie

 

Robert Radziwonka

Liczba wyświetleń: 1908
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-07-04 13:04:31)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2015-04-20 10:52:14)