Jesteś tutaj: Strona główna » Majątek » Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Panda będącego mieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie,

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel.: 22 770-20-20, fax: 22 770-20-21

NIP: 5341109982, Regon: 010054301

zwany dalej „Sprzedającym”.

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przy
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków w pokoju 128 A, I piętro, w dniu: 22.02.2018 r. o godzinie 1100 .

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Przedmiot przetargu można oglądać od dnia 15.02.2018 r. do dnia 20.02.2018 r. w godzinach 1000 - 1400, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 22 770-20-25, 22 770-20-22.

 

4. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Fiat Panda 1.1 o następujących danych technicznych:

- nr rejestracyjny WPR 99A3,

- data pierwszej rejestracji: 06.03.2006 r.,

- rok produkcji: 2005 r.,

- nr identyfikacyjny (VIN): ZFA16900000515779,

- przebieg: 135 220 km,

- pojemność /moc silnika: 1 108 cm3/40 kW,

- dopuszczalna masa całkowita: 840 kg,

- liczba miejsc: 5,

- rodzaj skrzyni biegów: manualna,

- rodzaj paliwa: benzyna,

- komplet opon zimowych,

- ubezpieczenie ważne do dnia 05.03.2018 r.,

- aktualny przegląd techniczny do 28.02.2018 r.,

- mechanizm blokady skrzyni biegów,

- centralny zamek.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 650,00 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt zł ), przed upływem terminu składania ofert.

Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe PKO S.A. Oddział w Pruszkowie
nr rachunku 31124060741111001077957970 z dopiskiem na przelewie : „Wadium – przetarg na sprzedaż samochodu osobowego, sprawa RA.20.1.2018.IN”.

 

6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza wynosi 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł.) brutto.

 

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 -16.00 nie później jednak niż do dnia 22.02.2018 r. do godz. 1000, przy czym za złożenie oferty rozumie się moment wpływu lub złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, pok. 128, I piętro;

2) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zaklejonej kopercie. Koperta musi być opatrzonej dopiskiem wg. poniższego wzoru:

Oferta przetargowa na zakup samochodu FIAT PANDA,

Sprawa RA.20.1.2018.IN.

Nie otwierać przed dniem 22.02.2018 r. przed godziną 1100

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Pouczenie.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wyznaczony po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu następuje niezwłocznie po opłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

12. Inne informacje:

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W przypadku aukcji, o której mowa wyżej, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

 

 

Załączniki:

- nr 1 formularz ofertowy

- nr 2 wzór umowy sprzedaży

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Ogłoszenie 2018-02-06 1.87MB POBIERZ
Dokument PDF Formularz ofertowy 2018-02-06 23.73kB POBIERZ
Dokument PDF Wzór umowy sprzedaży 2018-02-06 41.53kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1892
Rejestr zmian
Autor: Daniel Woźniak
Opublikował(a): Daniel Woźniak (2018-02-06 15:33:31)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2018-03-20 15:51:04)