Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-06-03 08:18:11

Kontakt do urzędu pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY

 05-800 PRUSZKÓW

UL. DRZYMAŁY 30 (wejście C)

 

TEL.: 22 770-20-20

 FAX.: 22 770-20-21

E-MAIL: sekretariat@puppruszkow.pl

 

NIP: 534-11-09-982

 Regon: 010054301

PKD: 8413Z

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 1. Informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie,
  05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
  tel. 022 770 20 20; fax: 022 770 20 21
  e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora Danych jest
  Pani Katarzyna Gwiazda e-mail: iod@puppruszkow.pl
 3. Dane klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych;
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.
 • 50 lat – dane osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Okres przechowywania liczy się od ostatniej daty wyrejestrowania;
 • 10 lat - dane dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym pracodawców oraz cudzoziemców. Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia ważności decyzji;
 • 5 lat – dane osób niefigurujących w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
  w Pruszkowie;
 • 5 lat – baza danych pracodawców;
 1. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie jest wypełnianie obowiązku prawnego, który ciąży
  na administratorze danych.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie udostępnia dane osobowe klientów
  na zasadach określonych w „Procedurze udostępniania odbiorcom danych osobowych zawartych w zbiorach danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie”. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
  lub na wniosek.
 3. Dane klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie nie będą przekazywane
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 4. Dane klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia lub usunięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak prawo to przysługuje nie wcześniej niż wynika to z obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów jak w pkt. 6 niniejszej informacji.
 3. Dane osób bezrobotnych są profilowane na podstawie obowiązujących przepisów
  w celu ustalenia formy wsparcia.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
  do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi rejestrację
  oraz załatwienie innej sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Liczba wyświetleń: 20368
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:31:57)
Zredagował(a): Daniel Woźniak (2018-05-24 15:29:55)